Tải bản đầy đủ
3 Thành phần và tính chất thuốc nhuộm

3 Thành phần và tính chất thuốc nhuộm

Tải bản đầy đủ

Chương 2: Tổng Quan

thập niên 40 của thế kỉ XX, các nhà khoa học chuyển sự quan tâm đến các đặc tính của
các thuốc nhuộm có chứa phần dư clorua cyanuric (2-1) – các phẩm nhuộm triazinyl
Cl
N

N

Cl

( 2 - 1)

N

Cl

Có thể làm cho các nguyên tử clo trong clorua cyuanuric kết hợp với một, hai
hoặc ba hợp chất chứa các nhóm hydroxyl hoặc amino gắn vào các phân tử màu. Các
phản ứng với nước, rượu và amin được tóm tắt dưới đây
OH
H2 O

N

N

Cl

N

N
Cl

N
N

N
Cl

R.OH
Cl

N

Cl

Cl

N

N

N
N

N
Cl

Cl

HO

N

N

N
OR

OR

Cl

Cl

N

N

N
N

N

(2-2)
OR

R.NH

R.NH
N

OH

OR
N

Cl

N
N

OH

N

OR

R.NH
RNH2

N

N

OR

Cl

OH

OH

R.NH

R.NH

N
N

R.NH

Một đặc tính đặc biệt quan trọng của phần dư clorua cyanuric là một hoặc hai
nguyên tử Clo bị bỏ lại không được thay thế thì chúng sẽ tác dụng với nhóm hydroxyl
của xenlulo. Phản ứng giữa thuốc nhuộm diclo-triazinyl và xenlulo xảy ra ở nhiệt độ
20oC (68oF) được minh họa dưới đây:
Cl

O Cellulose

N

N

N

NaSO3 - Dye - NH

+ HO Cellulose

NaSO3 - Dye - NH

N

+ HCl

(2-3)

N

N

Cl

Cl

và nó có thể dẫn đến giai đoạn khác để liên kết với 2 nguyên tử xenlulo như trong
(2-4), mặc dù không phải là trong tất cả mọi trường hợp nó đều có thể làm như vậy ở
nhiệt độ 20oC

-5-

Chương 2: Tổng Quan

O Cellulose
N
NaSO3 - Dye - NH

(2-4)

N
N
O Cellulose

Có thuốc nhuộm triazinyl có thể cùng một lúc tiến hành thủy phân với nước để
tạo thành hợp chất được biểu diễn bởi (2-5)
Cl
N
NaSO3 - Dye - NH

+

N

2H2O

N
Cl
OH
N
NaSO3 - Dye - NH

N

+ 2HCl

(2-5)

N
OH

Và tạo ra sản phẩm của sự thủy phân sẽ làm giảm hiệu suất của thuốc nhuộm.
hơn nữa, các hợp chất của dạng (2-5) có thể tác dụng lên xenlulo. Chúng không có độ
bền ẩm vì không có liên kết cộng hóa trị nào được tạo ra. Nếu không bị đẩy ra chúng
có thể làm giảm các đặc tính hữu dụng của hợp chất xenlulo diclo-triazinyl.
Loạt các thuốc nhuộm hoạt tính xuất hiện đầu tiên là các màu Procion của I.C.I.
và tất cả đều là các dẫn xuất Dichlorotriazinyl. Một số ví dụ là (2-6),(2-7),(2-8):
O
SO3Na

SO3Na

Cl

NH

N N

N

H 2N
SO3Na

N

CH3

( 2 - 7)

Cl
NH

O

( 2 - 6)

NH

N
NH

Cl

N
N

Cl

SO3Na

Cl
N
SO3Na

OH

NH

N
N

N N

Cl

( 2 - 8)

SO3Na

NaO3S

Các phẩm nhuộm Procion, nhờ có các nhóm acid sulphonic trong phân tử của
chúng nên dễ tan trong nước. Trong dung dịch trung tính, chúng có tính tồn tại với
xenlulo giống những thuốc nhuộm trực tiếp có ái lực thấp, có độ bền ẩm thấp và chúng
được tận trích tốt hơn khi có sự hiện diện của một chất điện phân. Độ tận trích của một
số thuốc nhuộm trực tiếp và thuốc nhuộm Procion trong các dung dịch trung tính có
chứa 5 và 30% muối ăn ở nhiệt độ 20oC và 60oC được trình bày ở bảng 2-1. Trong
dung dịch trung tính có thể xảy ra sự hấp phụ vật lý và tạo sự liên kết hydro, nhưng

-6-

Chương 2: Tổng Quan

không có sự tạo liên kết hóa trị đôi. Các liên kết này chỉ được tạo ra khi cho thêm kiềm
vào dung dịch.
Bảng 2-1 Độ tận trích của các thuốc nhuộm theo
theo nhiệt độ và nồng độ muối.
20oC

Nhiệt độ

60oC

Nồng độ muối ăn (g/l)

5

30

5

30

Chrysophenine GS

93

99

79

82

Chorazol xanh da trời FFS

99

100

96

100

Vàng Procion RS

85

91

72

75

Đỏ tươi Procion 2Bs

23

30

9

10

Xanh Procion 3 GS

30

36

11

12

Các số liệu trên đã xác định thứ tự chung của các ái lực.
Hiện tượng liên kết hóa học chỉ xảy ra sau khi cho thêm kiềm dựa trên những yếu
tố sau:
 Trước khi xử lý kiềm, màu có thể bị tẩy đi do bị tách nhiều lần với nước
trung tính, nhưng sau đó nó bền với dung dịch xà phòng sôi.
 Màu có thể bị tẩy khỏi vật liệu bằng xenlulose được nhuộm với thuốc
nhuộm trực tiếp, thuốc nhuộm azo, thuốc nhuộm hoàn nguyên bằng cách
đun sôi với pyridin, ortho-chlorophenol hay clorofom, nhưng điều này
không xảy ra với thuốc nhuộm Procion được gắn màu bằng tác dụng của
kiềm. Vì vậy, có thể kết luận là một lực liên kết với tính chất khác đã được
hình thành.
 Khi nói về hoạt tính hóa học thì có thể coi rượu polyvinyl tương tự
xenlulo. Khi một mẩu dung dịch rượu polyvinyl có chứa các thuốc nhuộm
Procion, và một mẩu chứa thuốc nhuộm anion, được rót lên bề mặt của
một dung dịch của natri hydroxit đã bão hòa với muối, chúng phản ứng
khác nhau. Khi có sự hiện diện của thuốc nhuộm Procion, một lớp màng
được tạo ra, và nó có thể sôi với nước mà không bị phân hủy, nhưng màng
được tạo ra với thuốc nhuộm anion trong điều kiện tương tự thì bị phân
hủy nhanh chóng và tan.
 Xenlulo được nhuộm với các thuốc nhuộm Procion trong những điều kiện
nhất định không tan trong dung dịch amoniac đồng vì vậy khác với sợi
được nhuộm bằng các phẩm nhuộm trực tiếp.
 Vàng Procion R chứa một nhóm azo có thể được tăng cường độ bằng sự
khử, để lại 2 thành phần với các nhóm amino ban đầu.
RN=NR’ + 4H  RNH2 + R’NH2

-7-

Chương 2: Tổng Quan

Nếu xenlulo nhuộm bằng vàng Procion R bị khử, một nửa phân tử vẫn gắn chặt
vào sợi và nó có thể bị diazo hóa và cặp với phenol hoặc một amin để tạo một thuốc
nhuộm mới và công đoạn này có thể được lặp lại nhiều lần..
Đồng thời với sự gắn màu của thuốc nhuộm lên xenlulo là một phản ứng không
mong muốn xảy ra giữa các nguyên tử Clo trong các nhóm Clorua cyanuryl và nước,
tạo ra một mono hoặc một hợp chất đihydroxyl với những hiệu ứng/ảnh hưởng xấu
như đã giải thích.
OH
N
R.C

N
N

OH

( 2 - 9)

C.Cl

N
R.C

( 2 - 10)

N
N

OH

Vì phản ứng thủy phân này nên các dung dịch của các thuốc nhuộm hoạt tính
không thể lưu giữ được trong thời gian dài mà không bị mất giá trị màu tiềm tàng. Khi
nhiệt độ tăng thì tốc độ thủy phân càng nhanh vì vậy khi hòa tan thuốc nhuộm và trong
suốt thời gian sử dụng nó trong bể nhuộm, nhiệt độ không được tăng trên 40 oC.
Dawso, Fern và Preston đã kết luận rằng trong các điều kiện nhuộm, cả hai mono- và
các hợp chất đihydroxy có xu hướng tạo ra các hợp chất đihydroxyl trong thời gian độ
kiềm trong dung dịch tăng lên. Điều này được biểu thị trên đồ thị (hình 2-2)

Hình 2-2 Sự thủy phân Vàng-Procion-R (25g Soda khan/lít ở 60oC)
Xenlulo chứa cả 2 nhóm rượu bậc một và bậc hai để xác định nhóm nào tham
gia phản ứng, người ta đã làm các thí nghiệm với n-propanol, rượu bậc một và
isopropanol là rượu bậc hai. Tốc độ của phản ứng với n-propanol nhanh gấp khoảng 7
lần so với isopropanol và vì vậy hoàn toàn hợp lý khi cho rằng với xenlulo thì sự kết
hợp dễ xảy ra hơn với các mạch bên của rượu bậc một. Các tốc độ phản ứng của ĐỏProcion G trong dung dịch NaOH 0.1N ở 20oC với các hợp chất khác nhau có chứa các
nhóm OH- được trình bày trong bảng 2-2

-8-

Chương 2: Tổng Quan

Bảng 2-2 Tốc độ phản ứng của Đỏ-Procion-G trong
dung dịch NaOH 1N với các hợp chất khác nhau.
Hợp chất

Tốc độ tương đối của
phản ứng

Nước

1.0

Rượu metyl

12.3

Rượu etyl

7.4

n-propanol

4.8

Isopropanol

0.7

Glucose

5.5

α-metyl glucosit

7

Qua bảng 2-2, ta thấy tốc độ phản ứng với nước chậm hơn nhiều so với phần lớn
các hợp chất hữa cơ và vì vậy phản ứng thủy phân không mong muốn sẽ không xảy ra
trước khi thuốc nhuộm có thời gian để kết hợp với xenlulo. Diễn thái với α- metyl
glucosit, trong đó phản ứng xảy ra nhanh gấp 7 lần so với nước.
2.3.1.2 Ứng dụng của thuốc nhuộm hoạt tính dichlorotriazinyl
Nhuộm vải coton: thuốc nhuộm được hòa tan vào nước lạnh thành bột nhão, sau
đó pha loãng với nước và nhiệt độ không vượt quá 50 oC. Một dung dịch gốc chỉ giữ
được độ ổn định khoảng hơn 4h, sau đó nó bắt đầu giảm nồng độ do thủy phân. Lượng
muối ăn, soda khan và natri bicacbonat cần thiết để cho vào trong quá trình nhuộm tùy
vào độ đậm lợt của dung dịch thuốc nhuộm
Phương pháp natri bicacbonat được sử dụng nhiều khi nhuộm những màu xẫm và
những vật liệu khó thấm vì nó cho độ đồng đều và sự tận trích thuốc nhuộm tốt hơn
với phần lớn các thuốc nhuộm. Có thể điều chỉnh gam màu bằng cách cho thêm thuốc
nhuộm hoạt tính đã hòa tan sẵn vào dung dịch kiềm, nhưng tốt nhất nên chọn những
thuốc nhuộm có tính trực tiếp tương đối thấp như: Vàng tươi Procion M-4G, vàng
procion M-4R, Đỏ nâu procion M-4R, Đỏ Procion M-G, Xanh Procion M-3G, xanh
tươi Procion M-R

-9-

Chương 2: Tổng Quan

Bảng 2-3
Lượng muối ăn, soda khan và natri bicacbonat cần thiết để
cho vào trong quá trình nhuộm
Kiềm, 40oC

Kiềm, 60oC

Độ đậm màu

Soda khan

Soda khan

Natri bicacbonat

Muối ăn

Đến 0.5%

3‰

1.5 g/l

1.5 g/l

30g/l

0.5 -2%

4‰

2g/l

2g/l

40g/l

2 - 4%

7‰

3,5g/l

3,5g/l

50g/l

Trên 4%

10‰

5g/l

5g/l

60g/l

Việc sử dụng thuốc nhuộm Hoạt Tính được chia thành 2 pha riêng biệt. trong 30
phút đầu nó hấp phụ bởi sợi bằng một cơ chế tương tự như của thuốc nhuộm trực tiếp,
kết quả là sự tận trích khác biệt từ 25-90% tùy thuộc bản chất của thuốc nhuộm.
2.3.1.3 Thuốc nhuộm Hoạt Tính có liên kết yếu
Một vài thuốc nhuộm Hoạt Tính cần có một số thay đổi từ phương pháp ứng
dụng thông thường. thuốc nhuộm liệt kê dưới đây có ái lực yếu với tỷ lệ chất lỏng cao
chỉ phản ứng hoàn toàn khi cho thêm nhiều muối vào:
Procion Brilliant Yellow M-2G
Procion Brilliant Yellow h-5G
Procion Orange Brown H-G
Procion Scarlet H-R
Cibacron Brilliant Blue C4GP
Cibacron Black RP
Với loại Procion Brilliant Blue H-5G và H-7G cũng như Cibacron Turquise BlueG là các dẫn xuất phthalocyamine nên sau khi thêm kiềm vào dung dịch nhuộm sẽ tăng
nhiệt độ lên đến 85-90oC. Do đó nên sử dụng hỗn hợp sodium hydroxite và Na 2CO3 để
cải thiện sự bền màu.
2.3.1.4 Độ bền màu của thuốc nhuộm Hoạt Tính
Độ bền màu với ánh sáng sau khi làm thí nghiệm giặt ở 85 oC thời gian 30 phút và
thực hiện trong dung dịch chứa 5g/l xà phòng ta thu được kết quả sau:

- 10 -

Chương 2: Tổng Quan

Bảng 2-4

Độ bền màu với ánh sáng sau khi làm thí nghiệm
Độ bền

Loại

Ánh sáng

Giặt

Tẩy trắng Hypochlorite

Procion Yellow M-6G

6-7

5

1

Procion Yellow M-GR

6

5

4-5

Procion Yellow M-4R

5

5

1

Procion Scarlet M-G

4

4

2

Procion Brilliant Blue M-R

6-7

4

1

Procion Brilliant Orange H-GR

4-5

4

1

Procion Brilliant Blue H-5G

5-6

5

3

Người ta nhận thấy rằng có nhiều loại thuốc nhuộm Hoạt Tính không có độ bền
màu cao vì thường bị bay màu tự nhiên theo thời gian dưới điều kiện thời tiết bình
thường. Khi để lâu ngoài không khí dưới ánh sáng thường nó phai màu nhanh hơn
nhiều so với các mẫu của phòng thí nghiệm dự đoán.
Do chỉ có ái lực thấp trong gian đoạn hấp phụ trung tính và dễ có được các loại
thuốc nhuộm bền ở giai đoạn ổn định kiềm kế tiếp nên thuốc nhuộm Hoạt Tính phù
hợp nhất với quá trình nhuộm liên tục.
Xét về khía cạnh cơ học, đơn giản nhất là dùng phương pháp bán liên tục. Theo
phương pháp này vải được cho vào dung dịch thuốc nhuộm Hoạt Tính cùng với một ít
tác nhân thấm, một lượng sodium bicarbonate vừa đủ để nồng độ thuốc nhuộm đạt
trạng thái cân bằng. Vải được cho vào từng mẻ theo trục cuốn kéo tròn, đi qua trục cán
cuộn tròn và giữ lại 24h rồi sau đó đem đi giặt.
Mỗi mẻ nhuộm, sodium bicarbonate lạnh được thêm vào để cải thiện độ ổn định
của dung dịch nhuộm vì theo qui trình trục cuốn vải sẽ phải lấy nguyên liệu liên tục từ
thùng chứa nguyên liệu vào bể nhuộm nên khó mà đảm bảo độ ổn định trong bể
nhuộm. Tính kiềm càng mạnh thì dung dịch càng mau đạt tới trạng thái ổn định vì thế
mà các nhất như tro soda, trisodium phosphate, sodium metasilicate hay sodium
hydroxite khi thêm vào dung dịch nhuộm thì mau ổn định nhưng lại kém bền hơn.

2.3.1.5 Liên kết Remazol
Năm 1949, Farkwerke HoachstA.G công bố phát minh các điều chế thuốc nhuộm
có công thức chung như (2-11) và (2-12)
D.SO2.CH2.CH2.O.SO3H
- 11 -

(2-11)

Chương 2: Tổng Quan

D.SO2.CH2.CH2Cl

(2-12)

Và nếu phân tử thuốc nhuộm D. có chứa một hay nhiều hơn nhóm hòa tan thì sản
phẩm đó là thuốc nhuộm Remazol. Loại dung dịch thuốc nhuộm này phản ứng với
kiềm theo phản ứng như sau:
D.SO2.CH2.CH2.O.SO3Na + NaOH

 D.SO2.CH=CH2 + Na2SO4 + H2O (2-13)

Hợp chất D.SO2.CH=CH2 là vinyl sulphone có nhóm –SO2- có tính phân cực
mạnh trong gốc vinyl: [CH=CH2]
Liên kết đôi được hoạt hóa phản ứng với nhóm OH - trong trong rượu và
xenlulose
D.SO2.CH=CH2 + R.OH  D.SO2.CH2.CH2.OR

(2-14)

Khả năng phản ứng của thuốc nhuộm nằm đâu đó giữa màu sắc của di- hay
monochlorotriazinyl.
Mặt khác, phản ứng phụ tạo thành hydroxyethyl sulphone mà nó luôn xảy ra ở
mức độ lớn hay nhỏ trong suốt quá trình nhuộm
D.SO2.CH=CH2 = H2O  D.SO2.CH2.CH2OH

(2-15)

Khi tăng nhiệt độ hoặc tăng pH lên cao tạo thuận lợi cho việc tạo ra các sản phẩm
thủy phân. Liên kết của thuốc nhuộm với sợi có thể bị phá vỡ bởi tác động của kiềm ở
nhiệt độ cao. Điều này có nghĩa là khi giặt ở nhiệt độ cao trong môi trường kiềm vải có
thể bị mất màu hay sau khi dùng thuốc nhuộm Remazol nhằm tạo hiệu ứng sợi nên giặt
kỹ lại với dung dịch kiềm mạnh.
Sự tạo thành liên kết hóa học với sợi khi mà xenlulo được nhuộm bằng thuốc
nhuộm Remazol có chứa một nhóm nitơ được khử bởi HSO 3- xảy ra sự diazo hóa tức là
liên kết nhóm hai nitơ của các gốc có ái lực và kết hợp lại từng cặp. Thuốc nhuộm ban
đầu có thể được tái tạo lại nếu các cặp là tương tự như trước khi nhóm nitơ phản ứng
với tác nhân khử.
Len và sợi polymide có thể nhuộm với thuốc nhuộm Remazol và dung dịch
nhuộm gồm hóa chất có cả NaOH. Khi nâng nhiệt độ lên 60 oC trong thời gian 20-30
phút và nhuộm liên tục trong 60 phút. Tại nhiệt độ nhuộm 40 oC trong 10 phút và
nhuộm liên tục trong 90 phút.

Bảng 2-5

Nhiệt độ nhuộm 60oC (thời gian thực hiện 60 phút)
- 12 -

Chương 2: Tổng Quan

Tỷ lệ dung dịch

1:3 – 1:5

1:8 – 1:12

1:15 – 1:30

1

1

1

50

50

50

20-25

10-15

5-10

5

5

5

Phụ gia polyphosphate,g/l
Sodium sulphate Duisburg “R”
hay muối ăn, g/l
Trisodium phosphate tinh thể, g/l
hay dung dịch xút 32,5% và
soda tro, g/l
Bảng 2-6

Nhiệt độ nhuộm 40oC thời gian nhuộm 90 phút

Tỷ lệ dung dịch

1:3 – 1:5

1:8 – 1:12

1:15 – 1:30

Phụ gia polyphosphate,g/l

1

1

1

Sodium sulphate Duisburg “R”
hay muối ăn g/l

50

50

50

Trisodium phosphate tinh thể, g/l
hay dung dịch xút 32,5%

30

15-20

10-15

soda tro, g/l

5

5

5

Bảng 2-7

Nhiệt độ nhuộm 20-30oC thời gian nhuộm 120 phút

Tỷ lệ dung dịch

1:3 – 1:5

1:8 – 1:12

1:15 – 1:30

Phụ gia polyphosphate,g/l

1

1

1

Sodium sulphate Duisburg “R”
hay muối ăn g/l

50

50

50

5

5

5

Dung dịch xút 32,5%
soda tro, g/l

Tại nhiệt độ nhuộm 20-30oC, không cần nhiệt độ riêng nào cả nhưng phải nhuộm
hoàn toàn trong vòng 2 giờ. Sau khi nhuộm, vải cần được đưa vào nước lạnh có pha
acid axetic, sau đó tiếp tục đưa vào nước nóng và cuối cùng giặt sạch bằng nước sôi
với bột giặt trong vòng 5 đến 10 phút rồi giũ sạch bằng một lần nước nóng và một lần
nước lạnh.
2.3.1.6 Ổn định bởi tác nhân đa nhóm chức tạo liên kết ngang

- 13 -

Chương 2: Tổng Quan

Tất cả các thuốc nhuộm Hoạt Tính tham gia kết hợp với nhóm hydroxyl trong
xenlulose ở mức độ lớn hay nhỏ và bị thủy phân bởi các ion OH - dẫn xuất từ kiềm ở
trong bể nhuộm.
Điều này dẫn đến việc làm giảm hiệu suất màu. Thực nghiệm cho thấy các tác
nhân liên kết ngang đa nhóm chức tạo thành cầu nối giữa xenlulo và sẽ gắn chặt thuốc
nhuộm vào sợi.
Theo cơ chế này có nghĩa là thuốc nhuộm nào có chứa một nhóm phản ứng thì có
thể liên kết bởi nối ngang và sau đó sự thủy phân nào xảy ra cũng coi như phân tử nối
ngang. Ví dụ nối ngang sau sẽ được tạo thành:
CO.R
N

( 2 - 16)

R.CO.N

N.CO.R

Trong đó, R có thể là:
-CH2-CH2Cl;
-CHCl-CH2Cl ;

-CCl=CH2

hay

-CH=CH2

Cơ chế phản ứng giữa thuốc nhuộm và sợi như sau:
[Cellulose] - OH

+ R.CO.N

N.CO.R

+ H - [Dye]

N
CO.R

[Cellulose] - R.CO.N

+ H - [Dye]

( 2 - 17)

N.CO.R.[Dye]
N
CO.R.[Dye]

2.3.2 Thuốc nhuộm Sulfur
2.3.2.1

Tính chất

Tính chất đặc trưng của loại phẩm nhuộm này là có chứa liên kết lưu huỳnh
trong phân tử của nó. Đặc biệt loại phẩm nhuộm này không tan trong nước nhưng tan
trong dung dịch Sulphide Sodium (Na2S) để tạo thành Sodiumcarbonat (Na2CO3). Na2S
hoạt động như một tác nhân cắt đứt liên kết Sulfur và chia phân tử thành các thành
phần nhỏ hơn có thể tan trong nước và liên kết với cellulose.
Dye.S – S.Dye + 2H  Dye.SH + HS.Dye

- 14 -

(2-18)

Chương 2: Tổng Quan

Các chất thiol chứa nhóm SH ngay lập tức oxy hóa thuốc nhuộm Sulfur không
tan trong len, sợi để tạo màu với tính chịu ẩm cao.
Dye.SH + HS.Dye + O  Dye.S – S.Dye + H2O

(2-19)

Đầu tiên thuốc nhuộm sulfur đựơc làm vào năm 1873 bởi sự nung hỗn hợp mùn
cưa với sulfur và soda kiềm. Các chất này được hấp phụ trong dung dịch kiềm lên
cotton, tiếp theo đó là sự oxy hóa với Potassium dichromate để tạo thành màu nâu có
tính chịu ẩm khá tốt, tuy nhiên màu này không đựơc giới thương mại ưa chuộng.
Người đầu tiên chế tạo ra thuốc nhuộm Vidal Black năm 1893 là Vidal bằng
cách pha trộn từ paraphenylenediamine hay para-aminophenol với sodium sulphite và
sulphur. Đây là những chất cần thiết để oxy hoá Vidal Black trên sợi với potassium
dichromate để tạo thành màu đen. Năm 1897 Kalisher đã pha chế thuốc nhuộm
Immedial Black FF bằng cách nung nóng hỗn hợp 2:4-dinitro-4’-hydroxy
diphenylamine với sodiumpoly-sulphite và đã được thành công lớn vì không cần phải
oxy hoá với dichromate. Khám phá này đã cho ra đời hàng loạt các loại thuốc nhuộm
có chứa sulphur bởi hỗn hợp sulphur và kiềm dưới tác động của nhiệt như các hỗn hợp
phenols, amines, hỗn hợp nitro và quinoneimine. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp
dựa trên thực nghiệm nên không ai biết cấu tạo công thức của nó ra sao. Sau này nó
được khám phá là một phức chất có chứa sulphur và tỷ lệ của nó được tính trong trạng
thái so sánh không bền của hỗn hợp vì hydrogen sulphite sẽ bị tách ra trong phản ứng
với tác nhân khử mạnh như stannous chloride và hydrochloric acid.
Thuốc nhuộm sulphur có thể nhận biết được thông qua sự tách hydrogen sulphite
khi phản ứng với các tác nhân khử theo cách như sau. Lấy một ít thuốc nhuộm cho vào
một ống nghiệm cho phản ứng với SnCl và HCl. Trên miệng ống chỉ phủ một miếng
giấy lọc ở giữa miếng giấy này có nhỏ một giọt acetate chì. Đun nhẹ ống nghiệm đến
khi sôi. Do có sự hiện diện của hydrogen sulphite giấy sẽ chuyển thành màu đen vì tạo
thành sulphite chì.
Như đã biết phân tử chất của các thuốc nhuộm sulphur là do phản ứng cộng trừ.
Ví dụ đây là một trong những phản ứng được tạo thành khi sulphur nung nóng với
para-toluidine để tạo thành dehydrothio-toluidine:
H3 C

NH2

+ H3 C

NH2

+ 3S

N
H3C

NH2

S

+

2H2

+

2H2S

( 2 - 20)

Dehydrothio-toluidine lại tiếp tục phản ứng với một phân tử khác của toluidine.
Quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi tất cả các phân tử phức được tạo thành.

- 15 -