Tải bản đầy đủ
Hàm điều kiện If và If-Else

Hàm điều kiện If và If-Else

Tải bản đầy đủ

1

var n = 4

2
3 if n % 2 == 0 {
println("Số n = \(n) là số chẳng")

4
5 }
6

7 n += 1
8
9

if n % 2 == 0 {

10
11

println("Số \(n) là số chẳng")
} else {

12

"Số n = \(n) là số lẻ"

2. Hàm Switch-Case
Hàm Switch-Case là một dạng mở rộng của hàm If và hàm If-Else, nó được sử dụng để thay
thế If và If-Élse trong trường hợp có 1 điều kiện nhưng có nhiều trường hợp xảy ra.


Cú pháp:

1 switch {
2 case :
3 case :
4 ...
5 case :
6 default:
7}

26Hàm Switch sẽ tính biểu thức rồi kiểm tra xem nó có bằng với hay không,
nếu đúng thì sau đó nó sẽ thực hiện .Còn nếu không đúng thì switch sẽ kiểm tra xem biểu thức đó có bằng hay
không, nếu như đúng thì nó sẽ thực hiệnCuối cùng nếu như giá trị không bằng bất kỳ một nào được chỉ
định ở trên thì chương trình sẽ thực hiện những trong phần default: nếu như
nó tồn tại (bởi phần này không bắt buộc phải có).

Ví dụ:

1 var so = 3
2
3 switch so {
4 case 1:
5

println("Số một")

6 case 2:
7

println("Số hai")

8 case 3:
9

println("Số ba")

10 case 4:
11

println("Số bốn")

12 case 5:
13

println("Số năm")

14 default:
15

println("Không thuộc các số từ 0 đến 5")

16 }

*** Chú ý: Nếu như cùng một điều kiện mà có tới hơn 3 trường hợp xảy ra thì các bạn nên sử
dụng hàm Switch-Case

27

28

Bài 7. NHỮNG THỦ THUẬT CẦN BIẾT TRONG LẬP TRÌNH SWIFT (P1)
1. Gia tăng khả năng đọc của hằng.
Một cách gọn gàng nhất để sử dụng những cấu trúc trong Swift đó là tạo một tệp tin cho tất cả
các cấu trúc trong ứng dụng của bạn. Mình chắc chắn đây là một việc làm rất có ích bởi vì
Swift cho phép chúng ta cải tổ lại cấu trúc như vậy:

1 import Foundation
2
3 struct Constants {
4
5

struct FoursquareApi {

6
7

static let BaseUrl = "https://api.foursquare.com/v2/"
}

8
9

struct TwitterApi {

10
11

static let BaseUrl = "https://api.twitter.com/1.1/"
}

12
13

struct Configuration {

14
15

static let UseWorkaround = true
}

16
17 }

Việc cải tổ này sẽ cho chúng ta một chỗ trống để điền tên của hằng. Ví dụ, chúng ta có thẻ sử
dụng hằng constants.FoursquareApi.BaseUrl để truy cập vào hằng Foursquare’s BaseUrl. Điều
này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên dễ đọc hơn và cung cấp một lớp đóng gói xung quanh những
hằng số liên quan.

29

2. Tránh NSObject và @objc để gia tăng khả năng hoạt động
Swift cho phép chúng ta mở rộng các lớp từ NSObject để nhận những tính năng Objective-C
runtime cho một đối tượng bất kì. Nó cũng cho phép chúng ta chú thích những phương thức
Swift với @objc để cho phép những phương thức đó được sử dụng bởi Objective-C runtime.
Hỗ trợ Objective-C runtime cũng có nghĩa là những lần gọi phương thức sẽ được sử dụng một
cách linh hoạt thay vì được sử dụng như một phương thức tính hoặc vtable. Điều này sẽ đưa
đến kết quả những phương thức hỗ trợ Objective-C runtime sẽ có tới 4 lần bị giảm hiệu
suất khi gọi những phương thức đó. Trong thực tế, việc đạt được hiệu suất là không thực sụ
đáng kể tuy nhiên điều khiến mình cho rằng hay nhất đó là thông qua kiến thức này, chúng ta
đã biết được việc thực hiện các phương thức trong Swift nhanh hơn Objective-C tới 4 lần.

30