Tải bản đầy đủ
Bài 5. [HÀM ĐIỀU KHIỂN] – CẤU TRÚC LẶP TRONG LẬP TRÌNH SWIFT

Bài 5. [HÀM ĐIỀU KHIỂN] – CẤU TRÚC LẶP TRONG LẬP TRÌNH SWIFT

Tải bản đầy đủ

Cú pháp

1 for in <đối tượng> {
23}

1
2: sẽ đại diện cho phần tử có những vị trí tương ứng tại một thời điểm lặp<đối tượng>: nó có thể là một mảng, một từ điển hay một dãy số cho trước. Giả dụ:

//In các số lần lượt từ 1 đến 9 ra màn hình
for i in 1...9 {
println("Số i = \(i)")

3
4

}

5
6 //In các giá trị trong mảng ra màn hình
7 var mang = [10,11,12,13,14,15]
8 for i in mang {
9

println(i)

10 }
11
12
13
14

//In giá trị các key trong từ điển
var tudien = ["Tháng 1": 3500, "Tháng 2": 3150, "Tháng 3": 3220, "Tháng 4": 4000]
for (x,y) in tudien {

15

println("Thu nhập trong \(x) là \(y)")Tuỳ từng trường hợp mà chúng ta có thể dùng for hay for-in, tuy nhiên hầu hết khi
chúng ta làm việc với Array/Dictionary thì đều sử dụng for-in.

22Vòng lặp for/for-in thường được dùng khi ta đã biết trước được số lần lặp.Ta có thể đặt vòng lặp for/for-in bên trong một vòng lặp for/for-in khác, được gọi là 2
vòng lặp for lồng nhau.

3. Vòng lặp While
Khi thoả mãn những điều kiện thì cậu lệnh trong vòng lặp while sẽ được thực hiện. Vòng lặp
while sẽ luôn kiểm tra các điều kiện ngay từ đầu, nếu như điều kiện sai thì câu lệnh trong vòng
lặp while sẽ không được thực hiện nữa.
Cú pháp:
while <điều kiện> {


}


<điều kiện>: biểu thức điều kiện để giúp câu lệnh thực hiện: nhóm câu lệnh cần thực hiện: câu lệnh để đổi lại giá trị so sánh của những biểu thức điều kiện. Sau mỗi
một lần lặp thì giá trị phải tiến gần tới điều kiện để có thể dừng vòng lặp, nếu không thì
vòng lặp sẽ lặp vô tận.

Ví dụ:

1 var n = 0
2 while n < 10 {
3

println("Giá trị n = \(n)")

4

n += 1

5}

4. Vòng lặp Do-While
Vòng lặp Do-While cũng tương tự như vòng lặp While tuy nhiên những câu lệnh sẽ được thực
hiện trước khi kiểm tra tới điều kiện. Tức là những câu lệnh sẽ được thực hiện ít nhất là 1 lần.

23

Cú pháp

1 do {
234 } while <điều kiện>: là nhóm câu lệnh ta cần thực hiện: sử dụng để thay đổi giá trị so sánh giữa các biểu thức điều kiện. Nếu như
giá trị so sánh của biểu thức điều kiện không tiến gần tới điều kiện dừng thì vòng lặp sẽ
trở thành vòng lặp vô tận.<điều kiện>: biểu thức điều kiện để câu lệnh có thể được thực hiện.Vòng lặp Do-While được dùng khi ta chưa biết được trước số lần lặp

1 var n = 0
2 do {
3

println("Giá trị n = \(n)")

4

n = n*2

5 } while n < 100

*** Chú ý: Ta không nên dùng quá 4 vòng lặp For lồng vào nhau, mà chúng ta hãy tìm cách
thay thế nó bằng vòng lặp While/Do-While

24

Bài 6. [HÀM ĐIỀU KHIỂN] – CẤU TRÚC RẼ NHÁNH TRONG LẬP TRÌNH SWIFT
Ở bài hôm trước trong series Hàm điều khiển, mình đã đề cập tới cấu trúc lặp trong lập trình
Swift và hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn tìm hiểu về một cấu trúc khác – Cấu trúc rẽ
nhánh.
Cấu trúc rẽ nhánh là loại cấu trúc cho phép người dùng thực hiện một câu lệnh hay một nhóm
câu lệnh dựa vào những điều kiện đã xác định và cho trước.
1. Hàm điều kiện If và If-Else
Hàm If


Cú pháp:

1 if <điều kiện> { }


Khi <điều kiện> đúng thì và ngược lại, nếu điều kiện sai
thì hàm if sẽ không thực hiện bất cứ điều gì cả.

Hàm If-Else


Cú pháp:

1 if <điều kiện> { } else { }


Khi <điều kiện> đúng thì sẽ được thực hiện còn nếu như <điều kiện>
không đúng thì sẽ được thực hiện.Ta có thể sử dụng nhiều hàm if lồng vào nhau.

Ví dụ:

25

1

var n = 4

2
3 if n % 2 == 0 {
println("Số n = \(n) là số chẳng")

4
5 }
6

7 n += 1
8
9

if n % 2 == 0 {

10
11

println("Số \(n) là số chẳng")
} else {

12

"Số n = \(n) là số lẻ"

2. Hàm Switch-Case
Hàm Switch-Case là một dạng mở rộng của hàm If và hàm If-Else, nó được sử dụng để thay
thế If và If-Élse trong trường hợp có 1 điều kiện nhưng có nhiều trường hợp xảy ra.


Cú pháp:

1 switch {
2 case :
3 case :
4 ...
5 case :
6 default:
7}

26