Tải bản đầy đủ
III. Quản lý tài khoản người dùng

III. Quản lý tài khoản người dùng

Tải bản đầy đủ

Hình 3.4.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 2

Hình 3.5.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 3
20

Hình 3.6.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 4

21

Hình 3.7.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 5

Hình 3.8.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 6

22