Tải bản đầy đủ
II. Đề xuất phương án

II. Đề xuất phương án

Tải bản đầy đủ

Hình 2.1. Switch D-Link 24 port

Hình 2.2. Switch D-Link 8 port

12

+ 2 máy chủ cấu hình cao Fastest FIMS (FMIS Basic):

Hình 2.3. Cấu hình máy chủ

+ 58 máy trạm PC Elead Intel A113:

Hình 2.4. Máy trạm phục vụ học tập

Hình 2.6. Cấu hình máy trạm
13

+ Dây mạng: Cáp UTP CAT5 chất lượng cao

Hình 2.6. Cáp mạng UTP CAT 5

+ 2 hộp đầu bấm mạng RJ45: 200 đầu bấm

Hình 2.7. Đầu bấm dây mạng RJ45

- Chọn hệ điều hành:
+ Máy chủ: HĐH Window Advanced Server

+ Máy trạm: HĐH Window XP

14

- Các phần mềm ứng dụng cần thiết cho máy trạm: Turbo Pascal 7.0, Office 2003,
phần mềm antivirus Avira và các phần mềm hỗ trợ khác.
- Tính giá thành:
Thiết bị

Đơn giá

Thành tiền

Switch 24 port: D-Link 2
DES-1024D/24 port

1.100.000 vnđ

2.200.000 vnđ

Switch 8 port: D-Link 2
DES-1008D/E-8 port

290.000 vnđ

580.000 vnđ

Máy chủ

2

9.999.000 vnđ

19.998.000 vnđ

Máy trạm

58

4.699.000 vnđ

272.542.000 vnđ

Cáp mạng UTP CAT 5

600m

5.000 vnđ

3.000.000 vnđ

Đầu nối RJ45

2 hộp

350.000 vnđ

700.000 vnđ

Tổng chi phí

Số lượng

299.020.000 vnđ
Bảng : Chi phí cho dự án thiết kế hệ thống mạng

15

Phần 3: Kế hoạch thực hiện
I. Phương án thiết kế đường trục chính
2 phòng thực hành 605, 606 nahf A10 thiết kế theo cấu trúc của hình dưới đây:

Hình 3.1.Sơ đồ phòng máy 605-A10

16

Hình 3.2.Sơ đồ phòng máy 606-A10

II. Địa chỉ mạng
Hệ thống mạng có dải đại chỉ IP: 131.130.121.18
Dải địa chỉ được chia cho hệ thống 60 máy, tiến hành chia địa chỉ:
Dải địa chỉ thuộc lớp B, được viết dưới dạng nhị phân:
Địa chỉ (Adress): 10000011.10000010.10000011.00001010 ->131.130.121.18
Mặt nạ mạng(Net mask): 11111111.11111111.11111111.11111111-> 255.255.0.0
Địa chỉ mạng: 131.130.0
Cần chia hệ thống thành 6 mạng con (6 subnet),mỗi phòng gồn 3 mạng con( 3
subnet), ta có 6<=2n nên n=3. Vậy ta mượn 3 bit ở phần Host ID để them vào phần
Network ID.
Sau khi mượn 3 bit ở phần Hót ID, ta có Subnet Mask mới là:
Net Mask: 11111111.11111111.11100000.00000000
Network ID: 11111111.11111111.111
Host ID: 00000.00000000
 Địa chỉ ở dạng thập phân: 225.225.224.0
 Địa chỉ mạng lúc này: 131.130.0.0/19
-

17