Tải bản đầy đủ
Phần 3: Kế hoạch thực hiện

Phần 3: Kế hoạch thực hiện

Tải bản đầy đủ

Hình 3.2.Sơ đồ phòng máy 606-A10

II. Địa chỉ mạng
Hệ thống mạng có dải đại chỉ IP: 131.130.121.18
Dải địa chỉ được chia cho hệ thống 60 máy, tiến hành chia địa chỉ:
Dải địa chỉ thuộc lớp B, được viết dưới dạng nhị phân:
Địa chỉ (Adress): 10000011.10000010.10000011.00001010 ->131.130.121.18
Mặt nạ mạng(Net mask): 11111111.11111111.11111111.11111111-> 255.255.0.0
Địa chỉ mạng: 131.130.0
Cần chia hệ thống thành 6 mạng con (6 subnet),mỗi phòng gồn 3 mạng con( 3
subnet), ta có 6<=2n nên n=3. Vậy ta mượn 3 bit ở phần Host ID để them vào phần
Network ID.
Sau khi mượn 3 bit ở phần Hót ID, ta có Subnet Mask mới là:
Net Mask: 11111111.11111111.11100000.00000000
Network ID: 11111111.11111111.111
Host ID: 00000.00000000
 Địa chỉ ở dạng thập phân: 225.225.224.0
 Địa chỉ mạng lúc này: 131.130.0.0/19
-

17

Thực hiện chia subnet:
Subnet 0: 11111111.11111111.00000000.00000000 ->131.130.0.0/19
Subnet 1: 11111111.11111111.00100000.00000000 ->131.130.32.0/19
Subnet 2: 11111111.11111111.01000000.00000000 ->131.130.64.0/19
Subnet 3: 11111111.11111111.01100000.00000000 ->131.130.96.0/19
Sudnet 4: 11111111.11111111.10000000.00000000 ->131.130.128.0/19
Subnet 5: 11111111.11111111.10100000.00000000 ->131.130.160.0/19
Subnet 6: 11111111.11111111.11000000.00000000 ->131.130.192.0/19
Subnet 7: 11111111.11111111.11100000.00000000 ->131.130.224.0/19
Ta sử dụng các subnet từ subnet 1-> subnet 6 để cấp phát cho hệ thống mạng:
Chi tiết các subnet:
Subnet 1-> subnet 3 sử dụng cho phòng máy 605:
Subnet 1:
-

Network: 131.130.32.0/19
Broadcast: 131.130.63.255
Hostmin : 131.130.32.1/19
Hostmax: 131.130.32.10/19

-

Network: 131.130.64.0/19
Broadcast: 131.130.95.255
Hostmin : 131.130.64.1/19
Hostmax: 131.130.64.10/19

-

Network: 131.130.96.0/19
Broadcast: 131.130.127.255
Hostmin : 131.130.96.1/19
Hostmax: 131.130.96.10/19

Subnet 2:

Subnet 3:

Subnet 4-> subnet 6 sử dụng cho phòng máy 606:
Subnet 4:
-

Network: 131.130.128.0/19
Broadcast: 131.130.159.255
Hostmin : 131.130.128.1/19
Hostmax: 131.130.128.10/19
18

Subnet 5:
-

Network: 131.130.160.0/19
Broadcast: 131.130.191.255
Hostmin : 131.130.160.1/19
Hostmax: 131.130.160.10/19

Subnet 6:
-

Network: 131.130.192.0/19
Broadcast: 131.130.223.255/19
Hostmin : 131.130.192.1/19
Hostmax: 131.130.192.10/19

III. Quản lý tài khoản người dùng
Máy chủ sẽ quản lý các máy trạm thông qua các tài khoản, các tài khoản người
dùng được máy chủ tạo ra, và máy chủ quản lý các tài khoản này, cung cấp tài
nguyên cho người dùng sử dụng.
Quản lý tài khoản người dùng trong trên máy chủ:

Hình 3.3. Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 1

19

Hình 3.4.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 2

Hình 3.5.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 3
20

Hình 3.6.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 4

21

Hình 3.7.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 5

Hình 3.8.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 6

22