Tải bản đầy đủ
Phần 2: Tiến trình xây dựng hệ thống mạng

Phần 2: Tiến trình xây dựng hệ thống mạng

Tải bản đầy đủ

- 2 phòng máy được thiết kế phục vụ cho việc thực hành tin học cho sinh viên khối
không chuyên gồm 2 môn học: Nhập môn tin học và Tin học văn phòng.
- Các ứng dụng tin học cần có: Hệ điều hành, Microsoft office 2003, phần mềm lập
trình Pascal: Turbo Pascal 7.0, Unikey 3.2.
- Yêu cầu hệ thống : Do chỉ dùng để cho sinh viên thực hành 2 môn học là Tin văn
phòng và Nhập môn tin học nên cấu hình không cần cao.
3. Phân tích và đánh giá
- Mạng máy tính này là LAN Campus Network có băng thông rộng đủ để khai thác các
hiệu quả của ứng dụng. Như vậy, mạng sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ
truyền dẫn tốc độ cao Ethernet/FastEthernet/GigabitEthernet và hệ thống cáp mạng
xoắn UTP CAT 5.
- Mạng cần có độ ổn định cao và khả năng dự phòng để đảm bảo chất lượng cho việc
truy cập các ứng dụng dữ liệu quan trọng. Như vậy, hệ thống phải có khả năng dự
phòng 1:1 cho các kết nối switch-switch cũng như đảm bảo các chức năng sữa chữa,
cách ly sự cố dễ dàng.
- Hệ thống cáp mạng cần được thiết kế đảm bảo các yêu cầu về kết nối và khả năng dự
phòng cũng như mở rộng lên các công nghệ mới.
- Mạng cần đảm bảo an ninh an toàn cho toàn bộ các thiết bị nội bộ trước các truy cập
trái phép ở mạng ngoài cũng như từ các truy cập gián tiếp có mục đích phá hoại hệ
thống nên cần có tường lửa

II. Đề xuất phương án
-Hệ thống sử dụng kiểu mạng hình sao (star topology)

- Các máy tính trong một phòng sẽ được kết nối cục bộ với nhau thông qua bộ chuyển
mạch switch. Mỗi phòng gồm 30 máy được kết nối thông qua 2 switch 24 port và 8
port.
- Hệ thống sữ dụng mô hình mạng Client/Server, mỗi phòng có 1 máy chủ và 29 máy
trạm. Nhóm máy trạm được quản lý quyền truy cập các tài nguyên thông qua máy chủ.
- Các thiết bị mạng cần mua:
+ Bộ chuyển mạch: 2 switch 24 cổng, 2 switch 8 cổng
11

Hình 2.1. Switch D-Link 24 port

Hình 2.2. Switch D-Link 8 port

12

+ 2 máy chủ cấu hình cao Fastest FIMS (FMIS Basic):

Hình 2.3. Cấu hình máy chủ

+ 58 máy trạm PC Elead Intel A113:

Hình 2.4. Máy trạm phục vụ học tập

Hình 2.6. Cấu hình máy trạm
13

+ Dây mạng: Cáp UTP CAT5 chất lượng cao

Hình 2.6. Cáp mạng UTP CAT 5

+ 2 hộp đầu bấm mạng RJ45: 200 đầu bấm

Hình 2.7. Đầu bấm dây mạng RJ45

- Chọn hệ điều hành:
+ Máy chủ: HĐH Window Advanced Server

+ Máy trạm: HĐH Window XP

14

- Các phần mềm ứng dụng cần thiết cho máy trạm: Turbo Pascal 7.0, Office 2003,
phần mềm antivirus Avira và các phần mềm hỗ trợ khác.
- Tính giá thành:
Thiết bị

Đơn giá

Thành tiền

Switch 24 port: D-Link 2
DES-1024D/24 port

1.100.000 vnđ

2.200.000 vnđ

Switch 8 port: D-Link 2
DES-1008D/E-8 port

290.000 vnđ

580.000 vnđ

Máy chủ

2

9.999.000 vnđ

19.998.000 vnđ

Máy trạm

58

4.699.000 vnđ

272.542.000 vnđ

Cáp mạng UTP CAT 5

600m

5.000 vnđ

3.000.000 vnđ

Đầu nối RJ45

2 hộp

350.000 vnđ

700.000 vnđ

Tổng chi phí

Số lượng

299.020.000 vnđ
Bảng : Chi phí cho dự án thiết kế hệ thống mạng

15

Phần 3: Kế hoạch thực hiện
I. Phương án thiết kế đường trục chính
2 phòng thực hành 605, 606 nahf A10 thiết kế theo cấu trúc của hình dưới đây:

Hình 3.1.Sơ đồ phòng máy 605-A10

16

Hình 3.2.Sơ đồ phòng máy 606-A10

II. Địa chỉ mạng
Hệ thống mạng có dải đại chỉ IP: 131.130.121.18
Dải địa chỉ được chia cho hệ thống 60 máy, tiến hành chia địa chỉ:
Dải địa chỉ thuộc lớp B, được viết dưới dạng nhị phân:
Địa chỉ (Adress): 10000011.10000010.10000011.00001010 ->131.130.121.18
Mặt nạ mạng(Net mask): 11111111.11111111.11111111.11111111-> 255.255.0.0
Địa chỉ mạng: 131.130.0
Cần chia hệ thống thành 6 mạng con (6 subnet),mỗi phòng gồn 3 mạng con( 3
subnet), ta có 6<=2n nên n=3. Vậy ta mượn 3 bit ở phần Host ID để them vào phần
Network ID.
Sau khi mượn 3 bit ở phần Hót ID, ta có Subnet Mask mới là:
Net Mask: 11111111.11111111.11100000.00000000
Network ID: 11111111.11111111.111
Host ID: 00000.00000000
 Địa chỉ ở dạng thập phân: 225.225.224.0
 Địa chỉ mạng lúc này: 131.130.0.0/19
-

17