Tải bản đầy đủ
Chương 2:Thiết kế và cài đặt chương trình

Chương 2:Thiết kế và cài đặt chương trình

Tải bản đầy đủ

Giao diện tìm kiếm:

Giao diện chính của nhân viên:

Giao diện chính của quản lý:

2.2 Code tiêu biểu
a) Đăng nhập tài khoản
publicpartialclassLogin : Form
{
class_bus bs = newclass_bus();
bool flag_login = false;
String key = "";
public Login()
{
InitializeComponent();
}
privatevoid butlogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
String user = txtusername.Text.ToString();
String pass = txtpassword.Text.ToString();
if (String.IsNullOrEmpty(txtusername.Text) ||
String.IsNullOrEmpty(txtpassword.Text))
{
txtusername.Focus();
MessageBox.Show("vui lòng điền tên tài khoản hoặc mật khẩu");
}
else {
DataTable login = bs.login(user, pass);
if (login.Rows.Count == 1)
{
DataTable user_data = bs.show_nhansu();
String ten = "";
for (int i=0;i{
if (login.Rows[0][2].ToString().CompareTo(user_data.Rows[i][0].ToString())==0)
{
key=login.Rows[0][2].ToString();
ten = user_data.Rows[i][1].ToString();
}

}
MessageBox.Show("Đăng nhập thành công ! , Xin chào " + ten);
flag_login = true;
bs.set_key(key);
// MessageBox.Show("key = "+bs.get_key());
this.Hide();
Form3 f3 = newForm3();
f3.getkey(key);
f3.Show();
}
else {
MessageBox.Show("Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng , thử lại ! ");
}
}
}
b) Tìm kiếm nhân viên
privatevoid butsearch_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (String.IsNullOrEmpty(txttimkiem.Text))
{
key_search = "";
}
else {
key_search = txttimkiem.Text.ToString();

}
dtg_dsnhansu.DataSource = bs.timkiem(key_search);
}
c) Thêm mới nhân viên

privatevoid butthemnhanvien_Click(object sender, EventArgs e)
{
String mavt_add = cbvitri.SelectedValue.ToString();
if (String.IsNullOrEmpty(txt_addma.Text) ||
String.IsNullOrEmpty(txt_addten.Text) ||
String.IsNullOrEmpty(txt_addhoten.Text) ||
String.IsNullOrEmpty(txt_addpass.Text))
{
MessageBox.Show("Không được bỏ trống");
}
else {
bs.insert_nhansu(txt_addma.Text.ToString(), txt_addhoten.Text.ToString(),
txt_addten.Text.ToString(), txt_addpass.Text.ToString(), mavt_add);
Form3_Load(null, null);
butshowds_Click(null, null);
}
}

d) xóa nhân viên
privatevoid buttXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
int r = dataGridView2.CurrentCell.RowIndex;
String key = dataGridView2.Rows[r].Cells[0].Value.ToString();
String name = dataGridView2.Rows[r].Cells[1].Value.ToString();
DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa nhân viên '
"+name+" ' ?", "Xóa", MessageBoxButtons.YesNo);
if (dialogResult == DialogResult.Yes)
{
bs.xoa_nv(key);
Form3_Load(null, null);
}

e) Thêm công việc cho nhân viên
privatevoid butthemcv_Click(object sender, EventArgs e)

{
manvnhan = cbnv.SelectedValue.ToString();
if (String.IsNullOrEmpty(txtmacv.Text)||String.IsNullOrEmpty(txttencv.Text)){
MessageBox.Show("Không được bỏ trống");
}
else
{
MessageBox.Show("" + manvnhan);
bs.insert_cv(txtmacv.Text.ToString(), txttencv.Text.ToString(),
manvnhan);
Form3_Load(null, null);
dataGridView1.Show();
}
}

Kết Luận
3.1. Kết quả đạt được
Làm ra được phần mềm quản lý đơn giản, hiểu được các câu lệnh được sử dụng
trong C#. Hiểu biết các đoạn code tìm kiếm theo điều kiện, thêm , sửa xóa dữ liệu,
biết cách kết nối một phần mềm với Cơ Sở Dữ Liệu SQL sever hay với các CSDL
khác. sử dụng thành thạo các câu lệnh cơ bản dùng trong SQL sever.
3.2 Kết Luận
Ưu điểm:
Phần mềm đơn giản
Dễ sử dụng kể cả những người không tiếp xúc nhiều với CNTT
Gọn nhẹ, tốc độ cao, chỉ cần cài đặt trên máy chủ cài đặt trên các máy trạm.
Không hạn chế số lượng người dùng (thành viên tương tác trong hệ thống).
Không hạn chế hệ điều hành máy tính (windows, linux, ubuntu …).
Giao diện thân thiện, cấu trúc hiển thị đơn giản, rất dễ hiểu và dễ sử dụng.
Nhược điểm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Hạn chế với thiết bị di động (chưa tối ưu cho thiết bị di động )
Một số đoạn code vẫn chưa tối ưu để tích kiệm dữ liệu.
Giao diện chưa có nhiều hình ảnh

Tài Liệu Tham Khảo:
Giáo trình lập trình Winform C# của FPT