Tải bản đầy đủ
Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống

Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ

2.1.2 Biểu đồ hoạt động của hệ thống
2.1.2.1 Hoạt động thêm nhân viên
- B1.người trưởng phòng đăng nhập vào hệ thống
- B2:khi đăng nhập thành công form giao diện hiện ra
- B3.nhập thông tin vào form thông tin.
- B4.khi nhập xong hệ thống tiến hành kiểm tra dữ liệu.
- B5.lưu vào cơ sơ dữ liệu.

dang nhap

chinh xac
yeu cau
nhap tt

y/c nhap
lai

nhap tt

sai
kiem tra

kt csdl

luu vao
csdl

2.1.2.2 Hoạt động xóa thông tin nhân viên
- B1: Đăng nhập vào hệ thống
- B2: Hiện giao diện chương trình người sử dụng yêu cầu xóa thông tin.
- B3: Truy vấn đến thông tin cần xóa.
- B4: Hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin cần xóa (sai nhập lại).
- B5: Hiển thị thông tin cần xóa.
- B6: Xóa (hệ thống báo thành công).

dang nhap
chinh xac

yeu cau xoa
thong tin

nhap thong
tin can xoa
[ ktra csdl]
[sai]

bao loi

[dung]
hien thi tt
can xoa

xoa

bao thanh
cong

2.1.2.3 Hoạt động sửa thông tinnhân viên
- B1.đăng nhập vào hệ thông
- B2.hiện giao diện chương trình người sử dụng yêu cầu sửa thông tin
- B3.truy vấn đến thông tin cần sửa.
- B4.hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin cần sửa (sai nhập lại).
- B5.hiển thị thông tin cần sửa.
- B6. sửa(hệ thống báo thành công)

dang nhap

y/c sua tt

chon thong
tin can sua

chinh xac

kiem tra

ktcsdl

[sai]

bao loi

[dung]
hien thi tt
can sua

sua

2.1.2.4 Hoạt động tìm kiếm thông tinnhân viên
-

B1: Hiện giao diện chương trình người sử dụng yêu cầu xem thông tin.
B2: Truy vấn đến thông tin cần xem.
B3: Hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin cần xem (sai nhập lại).
B4: Hiển thị thông tin cần xem.

2.1.2.5 Biểu đồ lớp lĩnh vực chi tiết

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Ánh xạ sang bảng
Mã NV

Họ Tên

nchar(10 nchar(50
)
)
No null
null

Giới
Tính
nchar(10
)
null

Ngày
Sinh
nchar(10
)
null

Quê
Vị trí
Quán
nchar(20 nchar(20
)
)
null
null

SDT

Sô ngày đi
làm
nchar nchar(10)
(20)
null
null

2.3 Tiền lương trong công ty

Trong đó :
Lương cơ bản =3750000+3750000*7%
Lương tăng ca :
Ngày thường :
Lương tăng ca = số ngày * 150%*
Ngày chủ nhật :
Lương tăng ca = số ngày * 200%*
Ngày lễ, tết :
Lương tăng ca = số ngày * 300%*
Phụ cấp chức vụ :
Chức vụ
Mức

Giám đốc
3000000

Phó giám đốc
2000000

Tp nhân sự
1000000

Tp kinh doanh
1500000

Phụ cấp lao động :
Chức vụ
Giám đốc
Phó giám đốc
Trưởng phòng
nhân sự
Trưởng phòng kinh
doanh
Nhân viên

Ăn trưa
1500000
1300000
1000000

Phụ cấp
Điện thoại
1000000
800000
600000

Xăng xe
600000
500000
400000

1000000

1000000

600000

1000000

300000

300000

Chương 2:Thiết kế và cài đặt chương trình
2.1 Thiết kế giao diện
Giao diện khi mở phần mền:

Giao diện đăng nhập:

Giao diện tìm kiếm:

Giao diện chính của nhân viên: