Tải bản đầy đủ
VIII.     HIỆU CHỈNH THUỘC TÍNH KHỐI

VIII.     HIỆU CHỈNH THUỘC TÍNH KHỐI

Tải bản đầy đủ

lệnh cơ bản: Ddatte và Attedit

1. Lệnh Ddatte
Lệnh Ddatte chỉ cho phép hiệu chỉnh giá trị thuộc tính đối với Block hiện
hành, thực hiện lệnh bằng cách:
¨

Ðánh trực tiếp vào dòng Command

¨

Trên thanh công cụ Attibute

¨

Trên Menu chính

: Ddatte (
: click vào biểu tượngĠ
: Modify\Object\Attribute\Single...

Sau khi khởi động lệnh, AutoCAD đưa ra dòng sau:
Select Block: chọn Block cần hiệu chỉnh (

2. Lệnh Attedit
Lệnh Attedit cho phép hiệu chỉnh tất cả các tính chất của thuộc tính một cách
độc lập với định nghĩa thuộc tính, thực hiện lệnh bằng cách:
¨

Ðánh trực tiếp vào dòng Command

¨

Trên thanh công cụ Attibute

¨

Trên Menu chính
Command: Attedit 
Edit attributes one at a time? : 

: Attedit (
: click vào biểu tượngĠ
: Modify\Object\Attribute\Global

Block name specification <*>

:

Attribute tag specification <*>

:

Attribute value specification <*>

:

Select Attributes

: chỉ định những thuộc tính

3. Lệnh Attredef
Lệnh Attedef sử dụng khi cần định nghĩa lại 1 khối và hiệu chỉnh lại thuộc
tính của khối, thực hiện lệnh bằng cách:
¨

Ðánh trực tiếp vào dòng Command

¨

Trên thanh công cụ Attibute

: Attredef (
: click vào biểu tượngĠ

Command: Attredef 
Name of Block you wish to redefine: nhập tên Block muốn định nghĩa lại
Select Object for new block...
Select Object

: chọn đối tượng để tạo Block mới

Insert base point of new block

: định điểm chèn cho Block mới

CHƯƠNG X.
BỐ TRÍ BẢN VẼ & IN ẤN

I.

ÐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH (VIEWRES)

II.

LỆNH TẦM NHÌN (VIEW)

III.

AERIAL VIEW

IV.

KHÔNG GIAN MÔ HÌNH (Model Space)

V.

KHÔNG GIAN GIẤY VẼ (Paper Space)

VI.

SỬ DỤNG KHÔNG GIAN GIẤY VẼ & KHÔNG GIAN MÔ HÌNH

VII.

IN BẢN VẼ (Plotting Drawing)

1.

Tùy chọn Device and Default Selection...

2.

Tùy chọn Pen Assignment...

3.

Additional Parameters

4.

Miền Paper Size and Orientation

5.

Tùy chọn Rotation and Origin...

6.

Tùy chọn Plotted MM và Drawing Units

7.

Tùy chọn Preview

CHƯƠNG X.

BỐ TRÍ BẢN VẼ & IN ẤN

I.

ÐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH (VIEWRES)
Biến hệ thống Viewres điều khiển độ phân giải màn hình khi xem bản vẽ, gọi

lệnh bằng cách đánh trực tiếp vào dòng Command chữ Viewres
Command: Viewres 
Do you want fast zooms?
Enter circle zoom percent (1-20000) <100>: 20000 

II.

LỆNH TẦM NHÌN (VIEW)

Trong các bản vẽ lớn, để tăng tốc độ xem một phần
nào đó trong bản vẽ, ta nên lưu lại phần đó và lệnh
View của AutoCAD sẽ giúp ta thực hiện điều này.
Thực hiện lệnh bằng cách:
Từ dòng Command: View (
Sau khi đánh xong, AutoCAD sẽ đưa ra những tùy
chọn sau:
?/Delete/Restore/Save/Window:
trong đó:
*

?

: liệt kê tất cả các tầm nhìn đã lưu trữ

*

Delete

: xóa tầm nhìn không cần thiết

*

Restore
xem

*

: đưa tầm nhìn nào đó thành tầm nhìn hiện hành (khi muốn
lại hay làm việc lại ở ngay tầm nhìn đó)

Save

: lưu trữ tầm nhìn, khi gọi lệnh này AutoCAD sẽ đưa ra tiếp yêu cầu

View name to save: đặt tên tầm nhìn
*

Window

: tạo cửa sổ lưu trữ tầm nhìn theo 2 góc. Khi gọi lệnh này, AutoCAD sẽ

mở ra tiếp các dòng lệnh sau:
o

View name to save: aa
Ðặt tên tầm nhìn (giả sử aa) rồi nhấn (

o

First corner: Other corner: xác định góc thứ nhất và góc thứ hai
Cách khác: ta có thể đánh vào dòng lệnh Ddview hoặc từ thanh menu
chọn View\Name Views... để hiển thị hộp thoại của lệnh View, các tùy chọn
cũng tương tự như khi ta gọi lệnh View (hình 10.1).
III.

AERIAL VIEW

Một lệnh tầm nhìn khác cũng khá hữu dụng của AutoCAD, đó là
lệnh Aerial View. Thực hiện lệnh này bằng các cách sau:
*

Gõ trực tiếp từ dòng Command: ddviewer (

*

Click vào biểu tượngĠ

*

Từ thanh Menu chọn View\Aerial View
AutoCAD sẽ mở ra hộp thoại như hình 10.2.

IV.

KHÔNG GIAN MÔ HÌNH (Model Space)

Trong AutoCAD có 2 không gian làm việc là không gian mô hình (Model Space)