Tải bản đầy đủ
           Chọn mẫu mặt cắt (Pattern Type)

           Chọn mẫu mặt cắt (Pattern Type)

Tải bản đầy đủ

1.2.

Gán các tính chất cho mẫu mặt cắt (Pattern Properties)

Miền này dùng để xác định các tính chất của mẫu mặt cắt, bao gồm các tùy chọn
sau:


ISO Pen Width

: bề rộng nét được xác định theo bề rộng bút vẽPattern

: chọn mẫu bằng cách click vào mũi tênCustom Pattern : cho phép thực hiện các mẫu mặt cắt không nằm trong File
Acad.pat có sẵn của AutoCADScale

: định tỉ lệ cho mẫu mặt cắt, default là 1Angle

: góc hợp bởi mẫu mặt cắt và trục nằm ngangSpacing

: chỉ sử dụng cho loại User-defined Pattern, là khoảng cách

giữa 2 đường được tính theo tỉ lệ bản vẽ hiện hành


Double

: giống như Spacing, chỉ sử dụng cho User-defined Pattern,

tùy chọn này tạo 2 đường thẳng góc

1.3.

Xác định vùng vẽ mặt cắt (Boundary)

Miền Boundary dùng để định miền Hatch gồm các tùy chọn như sau:


Pick Point

: chọn tùy chọn này AutoCAD sẽ yêu cầu chọn điểm

bên trong đường biên, AutoCAD sẽ tự động xác định đường biên cho chúng ta, đây
là cách đơn giản nhất để xác định miền để hatch


Select Objects

: chọn miền hatch bằng cách chọn đối tượng, cách này chỉ hiệu

quả đối với các polyline khép kínRemove Islands : cho phép lấp đầy các đối tượng nhỏ (Islands) bên trong đối
tượng mà ta cần hatchView SelectionAdvanced

: cho phép xem đường biên đã chọn trước khi hatch
: chọn tùy chọn này, AutoCAD mở hộp thoại

Advanced Options như hình 6.17 cho phép xác định miền biên hatch nhanh chóng
và bao gồm các tùy chọn sau:

o

Define Boundary Set

: xác định đường bao từ tất cả các đường ta

thấy được trên màn hình (From Everything on Screen) hay từ một tập hợp các
đường đã chọn trước (From Existing Boundary Set). Nếu không có sự chọn trước
nào, ô From Existing Set sẽ mờ đi
o

Make Mew Boundary Set

: cho phép ta chọn trước một số đường để AutoCAD

có thể tạo đường bao quanh vùng vẽ hatch từ các đường đó
o

Island Detection

: nếu chọn ô này thì các Islands bên trong đường

biên kín sẽ được chọn khi dùng Pick point để xác định đường biên
o

Boundary Style

: chọn các kiểu vẽ mặt cắt, có 3 kiểu: Normal,

Outer và Ignore (hình 6.18)
o

Retain Boundary

: nếu không chọn tùy chọn này thì sau khi hatch

xong AutoCAD sẽ tự động xóa đường bao chung quanh; nếu chọn,AutoCAD sẽ giữ
lại đường bao sau khi hatch
2. Hiệu chỉnh mặt cắt (lệnh Hatchedit)