Tải bản đầy đủ
     Hiệu chỉnh đa tuyến_Lệnh Mledit

     Hiệu chỉnh đa tuyến_Lệnh Mledit

Tải bản đầy đủ

(ô 2-1), Merged Cross (ô 3-1)


Closed Cross

: Mline chọn đầu tiên sẽ đóng lại và trim tại những giao điểm

với Mline thứ hai


Open Cross

: tách tất cả những phần tử của Mline chọn đầu tiên

khi Mline thứ hai được chọn, nhưng chỉ có hai phần tử phía ngoài cùng của Mline
thứ hai mới bị cắt


Merged Cross : tách những phần tử phía ngoài và giữ nguyên phần
tử trung tâm của mỗi Mline tại chỗ giao nhau, thứ tự chọn Mline không ảnh hưởng

3.2. Tee (ngã ba)
Tạo ngã ba giữa hai Mline, Trim hay Extend của Mline chọn đầu tiên, giống
như Cross với 3 hình thức Closed Tee (ô 1-2), Open Tee (ô 2-2), Merged Tee (ô 32)

3.3. Corner (góc)
Thay đổi những đỉnh của 1 hay 2 Mline bao gồm Joint (ô 1-3), Delete (ô 23), Add (ô 3-3)


Corner Joint

: tạo góc giữa hai Mline, vị trí điểm chọn trên Mline đầu tiên

sẽ quyết định phần giữ lại của Mline


Add VertexDelete Vertex
3.4. Cut (cắt)

: thêm đỉnh tại điểm chọn của Mline
: bỏ bớt đỉnh của Mline tại điểm chọn

Loại này dùng để cắt bỏ hay nối lại 1 đoạn Mline hay 1 vài phần tử trong
Mline, bao gồm Cut Single (ô 1-4: cắt 1 phần tử trong Mline), Cut All (ô 2-4: cắt tất
cả các phần tử trong Mline), Weld All (ô 3-4: nối lại những Mline bị cắt)

XI.

ELLIPSE

Lệnh Ellipse dùng để vẽ đường Elip, truy xuất lệnh bằng cách:


Trên thanh công cụ Draw

: click vào biểu tượngĠÐánh trực tiếp vào dòng CommandTrên Menu chính

: chọn Draw\EllipseTrên Menu màn hình

: chọn Draw 1\Ellipse

: Ellipse ( hay El (

Tùy thuộc vào biến PELLIPSE, đường Elip có thể là:


PELLIPSE = 1

: đường Elip là 1 đa tuyến, đa tuyến này là tập hợp các cung

tròn, ta có thể sử dụng lệnh Pedit để hiệu chỉnh


PELLIPSE = 0

: đường Elip là đường Spline, đây là 1 đường cong NURBS

(xem lệnh Spline) và ta không thể Explode nó được
Nếu biến PELLIPSE = 0, ta có 3 phương pháp tạo Elip:
1.

Nhập tọa độ một trục và khoảng cách nửa trục thứ hai

2.

Nhập tâm, điểm cuối một trục và khoảng cách nửa trục thứ hai

3.

Tạo một cung Elip

1.

Tọa độ một trục và khoảng cách nửa trục còn lại

Command: Ellipse 
Arc/ Center/ : nhập tọa độ điểm thứ nhất của trục thứ nhất
Axis endpoint 2: nhập tọa độ điểm thứ hai của trục thứ nhất
/Rotation: chọn điểm thứ ba làm khoảng cách nửa trục còn lại
hay có thể nhập khoảng cách trực tiếp (hình 6.13a). Tùy chọn Rotation dùng để xác
định nửa khoảng cách trục còn lại theo góc. Nếu chọn R, AutoCAD sẽ đưa tiếp
dòng nhắc

Rotation about major axis: nhập góc so với trục thứ nhất (xem hình 6.13b)
2.

Tâm và các trục

Command: Ellipse 
Arc/ Center/ : chọn C (
Center of Ellipse: chọn điểm làm tâm của Ellipse
Axis endpoint: chọn điểm xác định trục thứ nhất

/ Rotation: chọn điểm thứ hai để xác định trục thứ hai. Tùy
chọn R tương tự như mục XI.1.

3.

Vẽ cung Elip
Tùy chọn Arc trong lệnh Ellipse cho phép ta vẽ cung Elippse. Cung Ellipse

sẽ được vẽ ngược chiều kim đồng hồ tương tự lệnh Arc. Ðầu tiên, ta định dạng
Ellipse, sau đó định điểm đầu và điểm cuối của cung.
Command: Ellipse 
Arc/ Center/ : A 
/ Center: chọn điểm đầu của trục thứ nhất (hình 6.14a)
Axis endpoint 2: chọn điểm thứ hai của trục thứ nhất (hình 6.14b)
/ Rotation: khoảng cách nửa trục thứ hai
Parameter/ : chọn điểm hay nhập giá trị góc

Parameter/ Included/ : chọn điểm 2 hay nhập giá trị góc