Tải bản đầy đủ
II.         CÁC KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH

II.         CÁC KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH

Tải bản đầy đủ

Trim, Extend ...

1.

Lệnh Move

Lệnh Move dùng để thay đổi vị trí đối tượng, truy xuất lệnh bằng các cách sau:
*

Trên thanh Modify

*

Trên dòng Command

: click vào biểu tượngĠ
: Move hoặc M (

Command: Move 
Select objects: chọn đối tượng
Base point or displacement: định điểm cơ bản để từ đó di chuyển
Second point of displacement: định điểm muốn di chuyển đến

2.

Lệnh Rotate

Lệnh Rotate dùng để quay đối tượng theo một góc nào đó. Truy xuất lệnh bằng các
cách sau:
*

Trên thanh Modify

*

Trên dòng Command

: click vào biểu tượng Ġ
: Rotate hay Ro (

Command: Ro 
Select objects: chọn đối tượng để quay

Base point: định tâm quay
/ Reference: định góc quay, nếu chọn Reference (gõ Re), AutoCAD
đưa ra tiếp dòng lệnh
Reference angle <0>:
New angle:

nhập góc tham khảo

nhập góc mới (góc quay sẽ bằng hiệu góc mới & góc tham khảo)

3.

Lệnh Scale

Lệnh Scale dùng để thay đổi kích thước đối tượng theo một tỉ lệ nào đó. Truy xuất
lệnh bằng các cách sau:
*

Trên thanh Modify

*

Trên dòng Command

: click vào biểu tượngĠ
: Scale (

Command: Scale 
Select objects: chọn đối tượng cần thay đổi tỉ lệ
Base point: định điểm cơ bản
/ Reference: nhập hệä số tỉ lệ, nếu gõ Re,AutoCAD sẽ đưa tiếp dòng
lệnh
Reference length <1>: nhập vào chiều dài tham khảo
New length: nhập chiều dài mới để AutoCAD tính hệ số tỉ lệ

4.

Lệnh Trim

Lệnh Trim dùng để cắt bớt những phần thừa (không cần thiết hay vẽ dư) của đối
tượng tại mặt phẳng cắt. Truy xuất lệnh bằng các cách sau:
*

Trên thanh Modify

*

Trên dòng Command

: click vào biểu tượngĠ
: Trim hoặc Tr (

Command: Tr 
Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)
Select objects: xác định đối tượng dùng làm mặt phẳng cắt
Select objects: tiếp tục xác định mặt phẳng cắt (nếu không thì ()
/Project/Edge/Undo: chọn phía đối tượng muốn kéo
dài
Nếu chọn U: sẽ không thực hiện lệnh kéo dài

7.

Lệnh Stretch

Lệnh Stretch dùng để co dãn đối tượng theo một phương nào đó, truy xuất lệnh
bằng các cách sau:
*

Trên thanh Modify

*

Trên dòng Command

: click vào biểu tượngĠ
: Stretch (

Command: Stretch 
*

Select object to stretch by crossing-windows or crossing-polygon...: chọn cạnh
nào đó của đối tượng bằng cách dùng rê chuột thành một cửa sổ bao quanh cạnh đó

*

Select objects: chọn đối tượng

*

Base point or displacement: định điểm cơ bản hay độ di chuyển

*

Second point of displacement: định điểm đến

Chú ý: lệnh Stretch chỉ thi hành đối với đối tượng cuối cùng (nếu ta chọn cùng
lúc nhiều đối tượng.

8.

Lệnh Lengthen

Lệnh Lengthen giúp ta có thể kéo dài hay rút ngắn chiều dài đối tượng (đoạn thẳng
hay cung tròn) mà không cần dùng mặt phẳng kéo dài hay mặt phẳng cắt.
Truy xuất lệnh bằng các cách sau:
*

Trên thanh Modify

: click vào biểu tượngĠ