Tải bản đầy đủ
VI.       CHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG

VI.       CHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG

Tải bản đầy đủ

+

End point :Truy bắt những điểm cuối của đối tượng như điểm đầu và điểm
cuối của đoạn thẳng, của cung tròn ...

+

Mid point

+

Intersection

: truy bắt những điểm giữa của đoạn thẳng, của cung tròn ...
: truy bắt giao điểm của các đối tượng, giao điểm này

thật hay ảo(nếu nối dài chúng sẽ giao nhau)
+

Apparent intersection

: truy bắt những giao điểm trong không gian 3D,

giao điểm có thể là thực hay ảo
+

Center

: truy bắt những điểm tâm của đường tròn, cung tròn, hình

khuyên (Donut)…
+

Quadrant

: truy bắt các điểm một phần tư của

cung tròn, đường tròn, hình vành khuyên.
+

Tangent

: truy bắt điểm tiếp xúc với cung

tròn, đường tròn
+

Perpendicular

: truy bắt giao điểm của các

đối tượng
+

Insertion

: truy bắt điểm chèn của Text và

Block
+

Node

: truy bắt tâm của một điểm

+

Nearest

: truy bắt một điểm gần

giao điểm của hai sợi tóc nhất
Có 2 chế độ truy bắt đối tượng: loại tạm thời và loại thường trực

1.

Truy bắt điểm tạm thời

Loại này mỗi lần khởi động chỉ truy bắt được 1 điểm. Ðể kích động ta có thể
thực hiện một trong những cách sau:
+

Trên thanh Object Snap : click vào biểu tượng

+

Trên dòng Command

+

Nhấn Shift và ấn nút phải mouse, Object Snap Mode đưa lên màn hình như hình

: đánh 3 ký tự đầu (như Mid, End ...)

3.2, chọn loại truy bắt đối tượng.

2.

Truy bắt điểm thường trực

Khi cần truy bắt vị trí điểm của các đối tượng một cách thường xuyên, ta nên
sử dụng truy bắt điểm thường trực, vì khởi động lệnh chỉ một lần.

Ta chọn các cách khởi động sau:
*

Trên dòng Command

: Ddosnap (

*

Trên Menu chính

: Tools\ Object Snap Settings...

*

Trên thanh trạng thái

: nếu chưa gán chế độ truy bắt điểm thường trực) thí có

thể nhắp đúp chuột vào ô OSNAP
Sau khi khởi động AutoCAD đưa ra trang Running Osnap trong hộp hội
thoại Osnap Settings ta chọn loại truy bắt và click OK
Trang Running Osnap (hình 3.3)
Dùng để gán chế độ truy bắt thường trực và điều chỉnh kích thước Aperture
size (hộp bao quanh giao điểm hai sợi tóc khi ta rê hai sợi tóc đến gần đối tượng)
Chú ý: chọn ClearAll để thoát chế độ truy bắt thường trực.
Trang AutoSnap(TM) (hình 3.4)
Trong đó:
+

Marker

: ký hiệu loại vị trí truy bắt

+

Magnet

: kéo và giữ marker tới điểm cần truy bắt

+

Snaptip

: khung mô tả tên của vị trí truy bắt

+

Display aperture box

+

Marker size

: mở hoặc tắt aperture box
: kích thước ô marker

VII.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỆNH ÐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH
Ðể giúp ta thực hiện các bài tập trong chương này dễ dàng, chúng ta khảo sát
một cách khái quát hai lệnh cơ bản điều khiển màn hình: Zoom và Pan

1. Zoom

Zoom là lệnh phóng to hay thu nhỏ các đối tượng, nó là loại lệnh
Transparent có thể khởi động bất cứ lúc nào ta muốn bằng các cách sau:
*

Trên thanh Standard

: click vào biểu tượng Zoom

*

Trên dòng Command

: Zoom hay Z ( (Nếu ta đang ở dòng lệnh nào

của AutoCAD thì ta dùng Transparent Zoom hay Z)

*

Trên Menu chính

: View\ Zoom\

Sau khi khởi động lệnh, AutoCAD yêu cầu xác định một số tùy chọn như dưới đây:
Command: Zoom 
All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Vmax/Window/:
Ta nhập chữ cái đầu tiên để lựa chọn loại Zoom
Trong đó:
+

Realtime : cursor sẽ có dạng như biểu tượng

, nhấn phím trái chuột và kéo biểu

tượng này đi lên thì ta phóng to, kéo xuống thì ta thu nhỏ hình ảnh bản vẽ
+

All

: thu toàn bộ các đối tượng đã vẽ(kể cả các đối tượng nằm ngoài phạm vi
miền vẽ) và tạo lại màn hình.

+

Center

: phóng to màn hình với một tâm điểm với chiều cao cửa sổ (khi nhập C)

*

Center point:

chọn tâm khung cửa sổ

*

Magnification or height <> : nhập giá trị chiều cao khung cửa sổ hoặc chọn 2
điểm để xác định chiều cao. Nếu sau giá trị ta nhập X, ví dụ 2X thì hình ảnh sẽ
phóng to lên 2 lần

+

Dynamic :hiện lên màn hình hình ảnh trong khung cửa sổ mà ta có thể thay đổi vị trí
và kích thước. Ðầu tiên, khi thực hiện lựa chọn này sẽ xuất hiện khung nhìn chữ
nhật có dấu X ở giữa (cho phép ta di chuyển vị trí của khung cửa sổ). Muốn chuyển
sang chế độ thay đổi độ lớn khung cửa sổ (hoặc ngược lại) ta nhấn phím trái chuột,
khi đó sẽ xuất hiện hình mũi tên ngay cạnh phải của khung. Tiếp tục di chuyển vị