Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG VII.           CHỮ & KÍCH THƯỚC

CHƯƠNG VII.           CHỮ & KÍCH THƯỚC

Tải bản đầy đủ

I.

1.

TEXT

Tạo kiểu chữ (lệnh Style)

Trước khi viết chữ cho bản vẽ, việc đầu tiên là tạo kiểu chữ, lệnh Style giúp ta thực
hiện điều này. Thực hiện lệnh Style bằng cách:
*

Trên dòng Command

: Style hoặc St hoặc -Style (

*

Trên Menu chính

: Format\Text Style...

*

Trên Menu màn hình

: Format\Style

Nếu ta gõ vào dòng Command chữ -Style, ta sẽ đối thoại trực tiếp với AutoCAD,
các cách thực hiện còn lại sẽ được AutoCAD đưa ra hộp hội thoại sau (hình 7.1)

trong đó:
a.

Trình Style Name

*

Style Name

: dòng hiển thị tên của kiểu Text

*

New...

: tạo kiểu Text mới

*

Rename...

*

Delete
b.

: đổi tên Style đã có sẵn
: xóa tên Style không cần thiết

Trình Font

*

Font Name

: chọn Font chữ

*

Font Style

: chọn kiểu chữ Thường (Regular), In (Bold), Nghiêng

(Italic) ...
*

Height

: chiều cao chữ (nếu ta không định chiều cao chữ vào ô này, thì

khi gọi lệnh Text, ta có thể thay đổi được chiều cao chữ trong mỗi lần viết, còn khi
ta nhập chiều cao chữ khác 0, AutoCAD sẽ không hiển thị dòng Height trong mỗi
lần thực hiện lệnh Text)
c.

Trình Effects

*

Upside down

: chữ đối xứng gương theo phương ngang

*

Backwards

: chữ đối xứng nhau theo phương thẳng đứng

*

Vertical

: chữ được viết từng kí tự một và viết từ trên xuống dưới

*

Width Factor

: tỉ lệ các chữ; nếu bằng 1: chữ có tỉ lệ bình thường; nếu nhỏ

hơn 1: chữ co lại; nếu lớn hơn 1: chữ giãn ra. Theo tiêu chuẩn:
·

Hệ số chiều rộng cho chữ hoa và chữ số là 5/7

·

Hệ số chiều rộng cho chữ thường là 4/7

*

Oblique Angle

: độ nghiêng so với phương thẳng đứng của chữ. Nếu bằng 0:

chữ thẳng đứng; nếu > 0: chữõ nghiêng sang phải; nếu < 0: chữ nghiêng sang trái.

Chú ý chữ ghi trong bản vẽ phải thẳng đứng (góc nghiêng 00) hoặc nghiêng so với
mặt phẳng nằm ngang 1 góc 750 (tức là độ nghiêng khi nhập vào ô này là 15)
d.

Trình Preview
Giúp ta có thể xem trước được kiểu chữ, thuộc tính cũng như các cách thể

hiện Text
Sau khi đã thực hiện các trình trên, ta click vào nút chọn Apply; nếu hủy bỏ
lệnh, ta nhắp vào nút chọn Cancel

2.

Nhập chữ vào bản vẽ

2.1 Biến Textfill
Biến Textfill có 2 chế độ: tắt (OFF) và mở (ON). Khi Textfill: ON, chữ sẽ
được tô đầy, ngược lại chữ sẽ rỗng (chỉ thể hiện đường viền). Thực hiện lệnh bằng
cách:
Command: Textfill ( (chọn 1: ON; chọn 0: OFF)

2.2. Lệnh Dtext
Lệnh Dtext cho phép ta nhập các dòng chữ vào bản vẽ từ bàn phím. Trong
một lệnh Dtext, ta có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau và dòng
chữ sẽ xuất hiện trên màn hình trong khi ta thực hiện lệnh
*

Trên thanh Draw

*

Trên dòng Command

: click vào biểu tượngĠ
: Dtext (

*

Trên Menu chính

: Draw\Text\Single Line Text

*

Trên Menu màn hình

: Draw 2\Dtext

Command: Dtext 
Justify/Style/ : chọn điểm canh lề trái
Height < >: chiều cao chữ. Theo tiêu chuẩn, chiều cao chữ hoa có giá trị: 14;
10; 7; 5; 3.5; 2.5 mm. Chiều cao chữ thường được lấy bằng 5/7 các chiều cao chữ
hoa ([1])
Rotation angle <0.0000>: độ nghiêng của dòng chữ so với phương nằm ngang và
quay theo chiều dương
Text: nhập dòng Text từ bàn phím
Text: tiếp tục nhập Text hoặc Enter để kết thúc lệnh
Các lựa chọn:
Start point
Style

: điểm bắt đầu viết Text
: chọn kiểu chữ đã định. Chọn S (Style) sẽ xuất hiện tiếp dòng nhắc

Style name (or ?): nhập tên kiểu hoặc chọn ? để liệt kê tất cả các kiểu đã định
Justify

: khi đáp J sẽ xuất hiện tiếp dòng nhắc:

Align/ Fit/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL
Trong đó:
*

Align

: chữ nhập vào nằm giữa 2 điểm định trước. Tỉ số giữa chiều cao và

chiều rộng dòng chữ phụ thuộc vào Width Factor. Do đó ứng với khoảng cách cho

trước, AutoCAD tự động định chiều cao Text
*

Fit

: tương tự Align nhưng chiều cao được xác định, tùy chọn này bỏ qua

tỉ lệ giữa chiều cao và chiều rộng chữ
*

Các tùy chọn khác: T (: trên), B (bottom: dưới), L (left: trái), R (right: phải), M
(middle: giữa theo phương thẳng đứng), C (center: giữa theo phương ngang)

2.3. Lệnh Text
Lệnh Text cũng tương tự như Dtext, nhưng ta chỉ có thể ghi được 1 dòng chữ
mà thôi và dòng chữ này chỉ xuất hiện khi ta kết thúc lệnh. Thực hiện lệnh bằng
cách:
*

Trên dòng Command

: Text (

Command: Text 
Justify/ Style/ : chọn điểm canh lề
Height < >: chiều cao dòng Text
Rotation angle <0.0000>: góc nghiêng của Text

Text: nhập dòng chữ vào bản vẽ, sau đó ( sẽ kết thúc lệnh

2.4. Lệnh Mtext
Lệnh Mtext cho phép tạo 1 đọan văn bản được giới hạn bởi đường biên là khung
hình chữ nhật. Ðoạn văn bản này là 1 đối tượng duy nhất của AutoCAD, ta có thể
phá vỡ đoạn văn bản này thành những dòng Text riêng lẻ bằng lệnh Explode
Thực hiện lệnh Mtext bằng một trong những cách sau đây:
*

Trên thanh Draw

: click vào biểu tượngĠ

*

Trên dòng Command

*

Trên Menu chính

: Draw\Text\Multiline Text

*

Trên Menu màn hình

: Draw 2\Mtext

: Mtext (

Command: Mtext 
Current text style: STANDARD. Text height: 100
Specify first corner: điểm gốc thứ nhất đoạn văn bản
Specify opposite corner or [Height/Justify/Rotation/Style/Width]: điểm gốc
đối diện hay chọn các lựa chọn cho đoạn văn bản

Tiếp đó, AutoCAD sẽ đưa ra hộp thoại sau (hình 7.3)
3.

Hiệu chỉnh Text

3.1. Lệnh Ddedit
Lệnh Ddedit cho phép thay đổi nội dung dòng Text và định nghĩa thuộc tính
Thực hiện lệnh bằng một trong các cách sau:
*

Trên thanh Modify II

*

Trên dòng Command

*

Trên Menu chính

: click vào biểu tượngĠ
: DDedit (
: Modify\Object\Text...

Nếu những chữ ta cần hiệu chỉnh được thực hiện từ lệnh Mtext sẽ xuất hiện
hộp thoại như hình 7.4

Nếu chữ được viết từ lệnh Dtext hay Text sẽ xuất hiện hộp thoại như hình
7.5

3.2. Lệnh Ddmodify
Thay đổi tất cả các đặc tính liên quan tới dòng Text bằng hộp thoại

Thực hiện lệnh bằng một trong các cách sau:
*

Trên thanh Object Properties

: click vào biểu tượngĠ

*

Trên dòng Command

: DDmodify (

*

Trên Menu chính

: Modify\Properties...

*

Trên Menu màn hình

: Modify I\Modify

Command: DDmodify 
Select objects to modify: chọn dòng Text cần hiệu chỉnh

AutoCAD sẽ đưa ra hộp thoại như hình 7.6 (Dòng tiêu đề của hộp thoại này sẽ thay
đổi tùy theo đối tượng cần hiệu chỉnh)
4.

Lệnh Qtext
Nhằm làm tăng tốc độ hiển thị và truy xuất bản vẽ. Lệnh này thay thế các

dòng chữ thành những hình chữ nhật. Mặc định Qtext là OFF (hiển thị dòng Text),

khi giá trị này ON: các dòng Text sẽ được thay thế bằng những hình chữ nhật
Command: Qtext 
ON/OFF < >: gõ vào ON hay OFF

II.
1.

DIMENSIONING (ÐƯỜNG KÍCH THƯỚC)
Các thành phần của kích thước

Một kích thước được ghi bất kỳ, bao gồm các thành phần chủ yếu sau đây (hình
7.7):
2.

Ðịnh kiểu kích thước

Ðể thay đổi các biến kích thước và tạo các kiểu kích thước, ta dùng lệnh

Ddim, thực hiện lệnh bằng một trong các cách sau:
*

Trên thanh Dimension

: click vào biểu tượngĠ

*

Trên dòng Command

: Ddim hoặc D (

*

Trên Menu chính

: Dimension\Style...

*

Trên Menu màn hình

: Dimension\Ddim

Sau khi thực hiện lệnh sẽ xuất hiện hộp thoại Dimension Style như hình 7.8
Trong đó:

Trình Dimension Styles:
*

Current

: lựa chọn tên kiểu kích thước để làm kích thước hiện hành

*

Name

: nhập tên kiểu kích thước vào ô soạn thảo để đặt tên mới (sau đó chọn

Save) hoặc để đổi tên (sau đó chọn Rename)
Trình Family: chỉ định nhóm kích thước được hiệu chỉnh khi thay đổi các biến
kích thước. Trong một kiểu kích thước (Dimstyle) có hai phần gọi là họ kích thước: