Tải bản đầy đủ
3P/2P/TTR/<Center point>:                         xác định tọa độ tâm

3P/2P/TTR/<Center point>:                         xác định tọa độ tâm

Tải bản đầy đủ

3P/2P/TTR/
: _2P

5.

First point on diameter:

xác định điểm thứ nhất trên đường kính

Second point on diameter:

xác định điểm thứ hai trên đường kính

Ðường tròn tiếp xúc hai đối tượng

và bán kínhĠ

3P/2P/TTR/
: TTR
Enter Tangent spec:

chọn đối tượng thứ nhất (Line,

Arc, Circle..)
Enter second Tangent spec:

chọn đối tượng thứ hai

Radius :

xác định bán kính đường tròn

Chú ý:
Nếu ta muốn tâm đường tròn tại điểm Lastpoint của AutoCAD, dùng @ như
là tọa độ tâm.
Thí dụ:
Command: Line 
From point: 2.2
To point: 4.4
To point: kết thúc lệnh Line

Command: Circle 
3P/2P/TTR/
: @ tọa độ tâm đường tròn tại (4.4)

IV.

ARC (VẼ CUNG TRÒN)
AutoCAD cung cấp cho chúng ta 11 hình thức để vẽ cung tròn, tùy theo

yêu cầu bản vẽ ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:
+

Trên thanh Draw

: click vào một trong các biểu tượng của Arc

+

Trên dòng Command

: Arc hay A (

+

Trên Menu chính

: Draw\ Arc\

+

Trên Menu màn hình

: Draw 1\ Arc\

Khi Arc được khởi động, AutoCAD yêu cầu ta xác định hình thức vẽ cung
tròn, click vào biểu tượng hay trên Menu màn hình sẽ giải quyết nhanh cho ta (nếu
ta dùng lệânh).
1.

Arc qua 3 điểm

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ
_arc Center/:

định điểm đầu của Arc

Center/End/:

định điểm 2 của Arc

End point:

định điểm cuối của Arc

Chú ý: Với hình thức này ta có thể vẽ theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại

2.

Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và điểm

cuối

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ
_arc Center/:

định điểm đầu của Arc

Center/End/: _c Center:

định tọa độ tâm của Arc

Angle/Length of chord/:

3.

định điểm cuối của Arc

Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và góc

chắn cung

Trong Arc góc được định nghĩa là góc có đỉnh là tâm của cung chắn bởi điểm
đầu và điểm cuối cùng, nếu góc có giá trị dương AutoCAD sẽ vẽ theo chiều ngược
kim đồng hồ và ngược lại.
Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ
_arc Center/:
Center/End/: _c Center:

định điểm đầu của Arc
định tọa độ tâm của Arc

4.

Angle/Length of chord/: _a

chọn Angle

Included angle:

định góc chắn cung

Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và dây

cung

Dây cung (Length) là đoạn thẳng nối với điểm đầu và điểm cuối của
cung, AutoCAD sẽ vẽ theo chiều ngược kim đồng hồ, nếu chiều dài dây cung là
dương (từ điểm đầu tới điểm cuối) và ngược lại, trường hợp này cho cung có chiều
dài ngắn nhất.
Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ
_arc Center/:

định điểm đầu của Arc

Center/End/: _c Center:

định tọa độ tâm của Arc

Angle/Length of chord/: _l Length of chord:
chọn chiều dài dây cung

5.

Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và

góc chắn

Như những trường hợp khác, nếu góc chắn dương AutoCAD sẽ vẽ theo
ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại.

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ
_arc Center/:

định điểm đầu của Arc

Center/End/: _e
End point:

định điểm cuối của Arc

Angle/Direction/Radius/
: _a Included angle:

định góc

chắn

6.

Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và hướng quay so với

với điểm đầu

Trong hình thức này Direction chỉ hướng của tiếp tuyến với điểm đầu, góc
quay tính bằng đơn vị Default và so với đường thẳng nằm ngang đi qua điểm đầu
của Arc.
Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ
_arc Center/:

định điểm đầu của Arc

Center/End/:

_e

(dòng này AutoCAD không yeâu

cầu nhập)
End point:

định điểm cuối của Arc

Angle/Direction/Radius/
: _d Direction from start point:
nhập vào hướng (E, W, N, S) hoặc góc

7.

Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và bán kính

Truy xuất: click vào biểu tượngĠ
_arc Center/:

định điểm đầu của Arc

Center/End/: _e
End point:

định điểm cuối của Arc

Angle/Direction/Radius/
: _r Radius:

8.

định bán kính

Vẽ Arc với tâm, điểm đầu, và điểm cuối

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ
_arc Center/: _c Center:

định tọa độ tâm

Start point:

định điểm đầu của Arc

Angle/Length of chord/:

9.

Vẽ Arc với tâm, điểm đầu, và góc chắn

định tọa độ điểm cuối

Truy xuất: click vào biểu tượngĠ
_arc Center/: _c Center:
Start point:

định tọa độ tâm
định điểm đầu của Arc

Angle/Length of chord/: -a included angle:

định góc chắn cung

10. Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và chiều dài dây cung

Truy xuất: click vào biểu tượngĠ
arc Center/:
Center/End/: _c Center:

định điểm đầu của Arc
định tọa độ tâm

Angle/Length of chord/: _l Length of chord:
định chiều dài dây cung

11. Vẽ những cung liên tục

Hình thức này giúp ta vẽ những cung nối tiếp liên tục, điểm cuối của cung trước đó
là điểm đầu của cung kế tiếp
Truy xuất: click vào biểu tượngĠ

_arc Center/: điểm bắt đầu này sẽ là Lastpoint của AutoCAD
End point:

chọn điểm cuối

V. POLYGON (VẼ ÐA GIÁC ÐỀU)
Polygon là một đa giác đều có thể nội hay ngoại tiếp với đường tròn
cùng tâm, AutoCAD có thể tạo một Polygon (min: 3 cạnh và max: 1024 cạnh),
kích động lệnh Polygon chọn một trong các cách sau:
*

Trên thanh Draw

: click vào biểu tượngĠ

*

Trên dòng Command

: Polygon (

*

Trên Menu chính

: Draw\ Polygon

*

Trên Menu màn hình

: Draw 1\Polygon

AutoCAD dùng đường tròn ảo làm chuẩn để vẽ Polygon, trong trường hợp
này các đỉnh Polygon nằm trên đường tròn.
AutoCAD cung cấp cho chúng ta 3 hình thức xác định Polygon: nội
tiếp (Inscribed in Circle), ngoại tiếp (Circumscribe about Circle) và xác định
cạnh Polygon bằng 2 điểm (Edge).

1.

Polygon nội tiếp với đường tròn (Inscribed in Circle)

Command: Polygon 
Number of Sides <4>:

định số cạnh của đa giác

Edge/
:

định tọa độ tâm Polygon (tâm đường

tròn)
Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C):

chọn I (định nội

tiếp)
Radius of Circle:

2.

định bán kính đường tròn ảo

Polygon ngoại tiếp với đường tròn(Circumscribed

about Circle)

Khi khởi động lệnh này AutoCAD sẽ yêu cầu một số tùy chọn sau:
Command: Polygon 
Number of sides <4>:

định số cạnh của đa giác

Edge/
: định tọa độ tâm polygon (tâm đường tròn)
Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C): chọn C (định ngoại
tiếp)
Radius of Circle:

3.

định bán kính đường tròn ảo

Ðịnh polygon với cạnh được xác định bởi hai điểm

Khi cần vẽ một polygon có đỉnh trùng với 1 hay 2 điểm nào đó, ta dùng tùy
chọn Edge (cạnh), như với đây:

Command: Polygon 

VI.

Number of Sides <4>:

định số cạnh của đa giác

Edge/
:

chọn E (định cạnh)

First End point of Edge:

định điểm thứ nhất của cạnh Polygon

Second End point of Edge:

định điểm thứ hai của cạnh Polygon

CHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG
Ngoài việc dùng tọa độ để định vị điểm của những đối tượng, AutoCAD

cung cấp cho chúng ta một công cụ xác định tọa độ điểm chính xác và rất nhanh
trên cơ sở những đối tượng có sẵn.
Mỗi đối tượng có những đặc điểm riêng của nó, như đoạn thẳng thì có 2
điểm cuối và điểm giữa, đường tròn có tâm và tiếp tuyến…

AutoCAD truy bắt những điểm đặc biệt này nhanh và rất chính xác. Trong các đối
tượng AutoCAD quan tâm đến 12 loại điểm mà nó truy bắt dễ dàng như hình
3.1.
+

From

: tạo điểm cơ bản(Base point), Last point

để AutoCAD tính tọa độ tương đối từ những điểm này.

+

End point :Truy bắt những điểm cuối của đối tượng như điểm đầu và điểm
cuối của đoạn thẳng, của cung tròn ...

+

Mid point

+

Intersection

: truy bắt những điểm giữa của đoạn thẳng, của cung tròn ...
: truy bắt giao điểm của các đối tượng, giao điểm này

thật hay ảo(nếu nối dài chúng sẽ giao nhau)
+

Apparent intersection

: truy bắt những giao điểm trong không gian 3D,

giao điểm có thể là thực hay ảo
+

Center

: truy bắt những điểm tâm của đường tròn, cung tròn, hình

khuyên (Donut)…
+

Quadrant

: truy bắt các điểm một phần tư của

cung tròn, đường tròn, hình vành khuyên.
+

Tangent

: truy bắt điểm tiếp xúc với cung

tròn, đường tròn
+

Perpendicular

: truy bắt giao điểm của các

đối tượng
+

Insertion

: truy bắt điểm chèn của Text và

Block
+

Node

: truy bắt tâm của một điểm