Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG III.            CÁC KỸ THUẬT VẼ CƠ BẢN

CHƯƠNG III.            CÁC KỸ THUẬT VẼ CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ

Trong chương này chúng ta sẽ đi vào kỹ thuật vẽ cơ bản của AutoCAD, bao
gồm Line (vẽ đoạn thẳng), Arc (vẽ cung tròn), Rectangle (vẽ hình chữ
nhật), Circle (vẽ đường tròn)... và một số lệnh Transparents điều khiển màn
hình như Zoom, Pan...

I. LINE
Nét cơ bản nhất của các đối tượng là đoạn thẳng, Line, AutoCAD vẽ những
đoạn thẳng với nét mịn nhất có bề rộng nét là 0 (zero).
Truy xuất lệnh Line bằng các cách sau:


Trên thanh Draw

: click vào biểu tượngĠTrên dòng CommandTrên Menu chính

: Draw\LineTrên Menu màn hình

: Line

: Line ( hay L (

Sau khi khởi động lệnh Line, AutoCAD yêu cầu ta xác định điểm đầu và các
điểm kế tiếp cho đến khi ta Enter để kết thúc lệnh Line.

Command: L 
From point:
+ dùng mouse:

click vào một điểm trên màn hình

+ nhập tọa độ:
To point:
+ dùng mouse:

click vào một điểm khác trên màn hình

+ nhập tọa độ:
Ðể kết thúc lệnh Line nhấn Enter (()

Chú ý:


Khi ta nhập điểm bằng tọa độ, phải Enter (() để xác nhận với AutoCAD.Khi ta nhập điểm bằng click mouse trên màn hình, thì không sử dụng Enter
sau mỗi lần click.Tại To point: nếu ta nhập vào ký tự Cl (Close) các đoạn thẳng sẽ khép kín lại
tạo thành đa giác, điểm đầu nối với điểm cuối và đồng thời kết thúc lệnh Line.
II. RECTANGLE (VẼ HÌNH CHỮ NHẬT)
Ðể vẽ hình chữ nhật ta dùng lệnh Rectangle. Dùng lệnh này, AutoCAD yêu
cầu ta xác định hai góc đối diện của hình chữ nhật,
Ta có thể khởi động lệnh này bằng một trong ba cách sau:

*

Trên thanh Draw

: click vào biểu tượngĠ

*

Trên dòng Command

: Rectang ( hay Rec (

*

Trên Menu chính

: Draw/ Rectang

*

Trên Menu màn hình

: Draw 1/ Rectang

Command: Recrang 
First Corner
Other Corner:
Chú ý:

định góc thứ nhất
định góc thứ nhất (kết thúc lệnh)

Thao tác nhập điểm như lệnh Line
AutoCAD xem hình chữ nhật như là một đối tượng duy nhất và xem nó
như là một Polyline, do đó nếu cần thiết hiệu chỉnh một cạnh hình chữ nhật ta phải
phá vỡ kết cấu của nó, nghĩa là sẽ gồm 4 đối tượng là những đoạn thẳng.

III. CIRCLE (VẼ ÐƯỜNG TRÒN)
AutoCAD cung cấp cho chúng ta 5 hình thức xác định hình tròn với 5 tuỳ
chọn (Options) như sau:
+

Center, Radius

: vẽ đường tròn biết tâm và bán kính

+

Center, Diameter

: vẽ đường tròn biết tâm và đường kính

+

2 points

: vẽ đường tròn qua hai điểm

+

3 points

: vẽ đường tròn qua ba điểm

+

Tangent, Tangent, Radius

: vẽ đường tròn tiếp xúc 2 đối tượng tại tiếp

điểm, với bán kính xác định.
Ðể kích động lệnh này ta chọn các cách sau:
*

Trên thanh Draw : click vào một trong cá biểu tượng của vòng tròn

*

Trên dòng Command

: Circle hay C (

*

Trên Menu chính

: Draw\ Circle\

*

Trên Menu màn hình

: Draw 1\ Circle\

Sau khi chọn lệnh, AutoCAD yêu cầu ta xác định một số thông số tùy theo 1
trong 5 tùy chọn mà ta chọn.
1.

Ðường tròn tâm và bán kínhĠ

Command: Circle 
3P/2P/TTR/
:
Diameter/:

2.

xác định bán kính

Ðường tròn tâm và đường kính Ġ

3P/2P/TTR/
:

3.

xác định tọa độ tâm

xác định tọa độ tâm

Diameter/: _d

chọn loại đường kính

Diameter<6>:

xác định đường kính

Ðường tròn qua 3 điểmĠ

3P/2P/TTR/
:
First point:

xác định điểm thứ nhất đường tròn đi

Second point:

xác định điểm thứ hai đường tròn đi qua

Third point:

xác định điểm thứ ba đường tròn đi qua

qua

4.

Ðường tròn qua 2 điểmĠ

3P/2P/TTR/
: _2P

5.

First point on diameter:

xác định điểm thứ nhất trên đường kính

Second point on diameter:

xác định điểm thứ hai trên đường kính

Ðường tròn tiếp xúc hai đối tượng

và bán kínhĠ

3P/2P/TTR/
: TTR
Enter Tangent spec:

chọn đối tượng thứ nhất (Line,

Arc, Circle..)
Enter second Tangent spec:

chọn đối tượng thứ hai

Radius :

xác định bán kính đường tròn

Chú ý:
Nếu ta muốn tâm đường tròn tại điểm Lastpoint của AutoCAD, dùng @ như
là tọa độ tâm.
Thí dụ:
Command: Line 
From point: 2.2
To point: 4.4
To point: kết thúc lệnh Line