Tải bản đầy đủ
II.         GIỚI HẠN MÀN HÌNH & HỆ SỐ TỈ LỆ

II.         GIỚI HẠN MÀN HÌNH & HỆ SỐ TỈ LỆ

Tải bản đầy đủ

Ðánh vào dòng Command : Limits (AutoCAD sẽ mở ra 1 chuỗi các lệnh sau:
Reset Model space limits:
ON/OFF/ <0,0>:
Upper right corner <420,297>: 297,210
Trong đó:
·

ON

: kiểm tra miền vẽ

·

OFF

: bỏ qua kiểm tra miền vẽ

·

<0,0>

: xác định tọa độ góc trái dưới màn hình. Mặc định

của AutoCAD là tọa độ (0,0), ta có thể định lại tọa độ này.
·

Upper right corner <420,297>: xác định tọa độ góc phải trên màn hình.
<420,297> là do ta thiết lập từ bản vẽ trước, ta có thể định lại tọa độ này.
Tùy theo tỉ lệ của bản vẽ và khổ giấy vẽ mà ta sẽ thiết lập lệnh LIMITS thích hợp.
Góc phải trên giới hạn màn hình lúc này sẽ bằng: khổ giấy nhân với mẫu số
của hệ số tỉ lệ.
Ví dụ: Khổ giấy cần in ra là giấy A1 (841,594) và bản vẽ có tỉ lệ là 1/100.
Lúc đó tọa độ của góc phải trên sẽ là: (84100,59400), tức là ta nhập tại dòng
(Upper right corner): 84100,59400.
2.

Hệ số tỉ lệ (Scale Factor)
Scale factor chính là mẫu số của tỉ lệ bản vẽ ta muốn định. Ví dụ: bản vẽ

tỉ lệ1/100 thì Scale factor sẽ là: Scale factor = 100

Tất nhiên ta đã biết tỉ lệ bản vẽ là cái gì.
Scale factor không phải là một lệnh độc lập của AutoCAD mà nó sẽ xuất
hiện khi ta thực hiện lệnh MvSetup.

3.

Lệnh Mvsetup
Lệnh Mvsetup dùng để tổ chức các vấn đề bản vẽ như: chọn hệ đơn vị, tỉ lệ

chung cho bản vẽ và khổ giấy vẽ để hiển thị trên màn hình ...
Ðể gọi lệnh Mvsetup, ta thực hiện như sau:
Từ dòng Command: Mvsetup (
AutoCAD sẽ hiện ra các thông báo sau:
Initializing...
Enable paper space? (No/): n
Dòng này ta chọn n, nghĩa là no, ta làm việc trong không gian mô hình, tức là
không gian ta thường vẽ nhất.
Units type (Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric): m
Dòng này yêu cầu ta chọn đơn vị cho bản vẽ, nếu ta chọn là m (Metric) thì một đơn
vị ta nhập vào sẽ tương ứng với 1 mm.
Enter the scale factor: 50
Dòng này yêu cầu ta chọn scale factor cho bản vẽ, thường nếu bản vẽ có nhiều tỉ lệ,
ta sẽ chọn scale factor là tỉ lệ có mẫu số lớn nhất. Ví dụ: Bản vẽ ta có 3 tỉ lệ: 1/10;
1/20; 1/50, ta sẽ chọn scale factor = 50.
Enter the paper width: 297
giấy vẽ.

Dòng này yêu cầu ta chọn bề rộng khổ

Enter the paper height: 210

Dòng này yêu cầu ta chọn chiều cao khổ giấy

vẽ.

III.
1.

CÁC HỆ THỐNG TỌA ÐỘ
Các biểu tượng của hệ thống tọa

độ

Trong AutoCAD, hệ thống tọa độ cố định gọi là hệ WCS (World
Coordinate System) có gốc tọa độ đặt tại gốc (0,0), ở góc trái miền vẽ,
biểu tượng này thể hiện như hình 2.3. Hệ thống tọa độ như vậy gọi là tọa
độ tuyệt đối.
Từ hệ thống tọa độ này, nếu ta thay đổi vị trí gốc tọa độ sang một vị trí mới, ta gọi
đó là hệ thống tọa độ của người sử dụng UCS (User Coordinate System), biểu
tượng của UCS cũng thay đổi theo điểm nhìn, như hình 2.4, 2.5, 2.6

Trong đó:
·

W: chỉ xuất hiện trong biểu tượng thể hiện hệ thống tọa độ WCS

·

Dấu + xuất hiện khi biểu tượng đặt tại gốc tọa độ (cho cả 2 hệ thống WCS và
UCS)

·

Ô vuông nhỏ giao nhau giữa hai mũi tên đặc trưng cho trục x và y, hình 2.3

·

Các dạng biểu tượng UCS trong Viewports như hình 2.4, 2.5, 2.6
Trong hình 2.6, chúng ta đang ở trong không gian giấy vẽ (Paper space),
hình 2.5, điểm nhìn của chúng ta thẳng góc với UCS, trong trường hợp này, chúng
ta không thể xác định tọa độ trong Viewports.
Ðể hiển thị biểu tượng hệ thống tọa độ UCS, ta thực hiện như sau:
Từ dòng Command: Ucsicon (
AutoCAD đưa ra các yêu cầu sau:
ON/OFF/All/Noorigin/ORigin : on
Trong đó:

·

ON

: yêu cầu AutoCAD thể hiển biểu tượng UCS

·

OFF

: yêu cầu AutoCAD không thể hiện biểu tượng UCS

·

All

: yêu cầu AutoCAD thể hiện biểu tượng trong tất cả các Viewports đang

hoạt động
·

Noorigin: luôn đặt UCS tại góc trái màn hình

·

ORigin

: đặt UCS tại gốc tọa độ

Chú ý: Ucsicon cũng là biến hệ thống; nếu Ucsicon = 1, mở; nếu Ucsicon = 0,
tắt; nếu Ucsicon = 2, Ucs đặt tại gốc tọa độ.

2.

Ðịnh vị lại hệ thống tọa độ UCS

Việc định lại hệ thống tọa độ UCS là rất cần thiết, nhất là trong môi trường 3D,