Tải bản đầy đủ
I.          CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT

I.          CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT

Tải bản đầy đủ

*

Trên thanh Menu của AutoCAD R.14: chọn File\Exit

*

Click vào nút điều khiểnĠ

*

Từ bàn phím

*

Từ dòng Command
3.

: nhấn Alt, F, X hay nhấn Alt + F4
: gõ vào chữ Quit hay Exit

Lưu trữ

3.1. Lưu bản vẽ với tên mới
Khi mở một bản vẽ mới để vẽ, ta nên đặt tên ngay, bằng cách:
*

Trên thanh Menu : chọn File\Save as

*

Từ bàn phím

: nhấn Alt + F, A

3.2. Lưu bản vẽ đã có tên sẵn
*

Trên thanh Standard Toolbar

*

Từ bàn phím

: nhấn Ctrl + S

*

Trên thanh Menu

: chọn File\Save

*

Từ bàn phím

: nhấn Alt + F, S

4.

Mở bản vẽ

4.1.
*

: click vào biểu tượngĠ

Bắt đầu mở bản vẽ mới để vẽ

Trên thanh Standard Toolbar

: click vào biểu tượngĠ

*

Trên thanh Menu

: chọn File\New

*

Từ bàn phím

: nhấn Ctrl + N

*

Từ bàn phím

: nhấn Alt + F, N

Khi đã thực hiện một trong các lệnh trên, hộp thoại Create New Drawing sẽ xuất
hiện như hình 1.1
Thông thường, ta nên chọn Start from Scratch và chọn đơn vị là Metric.
*
*

Nếu chọn Use a Wizard sẽ cho phép ta chọn trước đơn vị và giới hạn không gian
vẽ ...
Nếu chọn Use a Template, sẽ cho phép ta chọn theo các bản vẽ mẫu.
4.2. Mở bản vẽ có sẵn

*

Trên thanh Standard Toolbar

: click vào biểu tượngĠ

*

Trên thanh Menu

: chọn File\New

*

Từ bàn phím

: nhấn Ctrl + O

Hộp thoại Select File (hình 1.2) xuất hiện, ta chọn file cần mở, rồi chọn Open hay
nhắp đúp vào tên file muốn mở.

II.

MÀN HÌNH AutoCAD R14

1.
Thanh tiêu đề (Title bar): thể hiện
tên bản vẽ
*

Vị trí của Title bar như hình 1.10.

*

Nút điều khiển màn hình: nằm bên trái hay bên phải thanh tiêu đề như hình 1.3

2.
Thanh thực đơn (Menu bar)
(Xem hình 1.10)

Trên Menu bar có nhiều trình đơn, nếu ta chọn một trình đơn nào đó, thì
một thực đơn thả (Full Down Menu) sẽ hiện ra để ta chọn lệnh kế tiếp. (Xem hình
1.4)
3.
Thanh công cụ chuẩn (Standard
Toolbar)

Hiển thị thanh Standard bằng cách:
*

Từ Menu: chọn View\ Toolbars.... Hộp thoại Toolbars
mở ra: click vào ô Standar Toolbar (như hình 1.6).

4.
Thanh thuộc tính (Object
Properties)

Hiển thị thanh Object Properties bằng cách:
*

Từ Menu: chọn View\Toolbars....Hộp thoại Toolbar mở ra: click vào ô Object
Properties (như hình 1.6).
5.

Dòng lệnh (Command line)