Tải bản đầy đủ
Xây dựng và phát triển văn hóa từ chức ở Việt Nam hiện nay.

Xây dựng và phát triển văn hóa từ chức ở Việt Nam hiện nay.

Tải bản đầy đủ

biệt, cần phải biết noi gương lịch sử, công chức chúng ta nên học tập không ở
đâu xa, chính là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó
là những người lãnh đạo, chính khách đã kết hợp được những cái tinh hoa của
dân tộc và thời đại, của Đông - Tây, kim cổ; đã sống và làm việc với tinh thần
"dĩ công vi thượng", cống hiến hết mình vì dân, vì nước.
Thứ nữa, cần phải hoàn thiện được bộ máy tổ chức, hệ thống hành
chính, đặc biệt là phải có giải pháp đồng bộ từ chính hệ thống pháp luật đề ra.
Nhân dân ta rất thông minh, sống trọng nghĩa tình và lịch sử rất công
bằng. Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua là bằng chứng rõ nét về
điều này. Mọi hình ảnh, phong cách, công lao, nhân cách của mỗi cán bộ lãnh
đạo, chính khách sẽ được nhân dân nhìn nhận, đánh giá một cách công bằng,
chân thực.
Muốn làm một cán bộ, công chức tốt đẹp, đòi hỏi người cán bộ phải
không ngừng học tập, rèn luyện quan điểm, thái độ, kiến thức, kỹ năng thực
hiện công việc, nghề nghiệp của mình. Đầu tiên, họ cần có thái độ trọng dân,
gần dân, học hỏi dân và thương yêu nhân dân. Những cán bộ, công chức cầm
quyền có thái độ, phong cách quan liêu, tham nhũng, sống thủ đoạn, vị kỷ,
chạy theo lợi ích gia đình, lợi ích nhóm của mình đều không qua được mắt
nhân dân và lịch sử.
Ngày nay, với sự thay đổi theo từng ngày của đời sống xã hội, vấn đề
gìn giữ, phát triển nhân cách người làm cán bộ, lý tưởng cán bộ “vì nhân dân
quên mình” đang bị mài mòn giá trị, từ những hạn chế của một chế độ mang
nặng tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ” hay “một đống cái lý
không bằng một tí cái tình”, thì việc đòi hỏi từ chức vẫn là một quá trình lâu
dài, cần phải có thời gian.

31

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.
4.
5.

Giáo trình chính trị học nâng cao, khoa chính trị học, HVBCTT, 2013.
Giáo trình Triết học Mác – Lê nin, NXB Chính trị quốc gia, 2002.
TuanVietnam.net – Bàn về văn hóa từ chức, trang chủ, số ngày 19/8/2013.
VOV ONLINE – Lấy phiếu tín nhiệm và văn hóa từ chức, ngày 09/06/2013.
Người đưa tin – Quan chức có thể “mất mặt” nhưng quyết không “mất chức”,

ngày 26/11/2013.
6. HCM toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1995, T.5
7. HCM toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1995, T.6
8. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học,NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ
điển học xuất bản, 2004.
9. GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam.
10.
Giáo trình Xã hội học Văn hóa của Đoàn Văn Chúc, Viện Văn hóa
và NXB Văn hóa - Thông tin,1997.

32

MỤC LỤC

33