Tải bản đầy đủ
Chương III: Một số biện pháp khắc phục những tác động tiêu cực và vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa từ chức ở Việt Nam hiện nay

Chương III: Một số biện pháp khắc phục những tác động tiêu cực và vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa từ chức ở Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ

dựng các quy định về từ chức của cán bộ, công chức phải dựa trên nền tảng
cải cách, xây dựng được quy chế công chức thật chuẩn về tiêu chuẩn của từng
chức vụ, từng vị trí công tác.
Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền trong xã hội về văn hóa từ chức; nên
khuyến khích sự tự nguyện từ chức và đánh giá cao những người có đủ dũng
khí, lòng tự trọng, biết liêm sỉ tự nguyện từ chức, đồng thời định hướng dư
luận xã hội cũng không nên nặng nề đối với những người tự nguyện từ chức.
Thứ ba, trước tiên cần phát triển kinh tế thị trường, đặc biệt là phát triển
khu vực kinh tế tư nhân để tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho người dân.
Thứ tư, "Nhà nước cần có cơ chế giám sát chặt chẽ thu nhập cá nhân
của đội ngũ cán bộ, thực hiện kê khai tài sản phải trung thực.
Thứ năm, nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng hoàn thiện
thể chế, kiện toàn cơ chế luật pháp.
Thứ sáu, Chính phủ phải tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong
quản lý, điều hành, tăng cường thanh tra, giám sát để khắc phục yếu kém.
Thứ bảy, Chính phủ phải tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức
bộ máy của Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp.
Bộ máy của chúng ta còn nhiều khiếm khuyết, Chính phủ hoàn thiện
với tinh thần đề cao trách nhiệm, phát huy năng động, sáng tạo của cấp giới,
đảm bảo lãnh đạo thống nhất của cấp trên, của Trung ương. Thực hiện tốt
nghiêm tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của chuyên gia,
hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, nâng cao.
Thứ tám, Đảng và chính phủ phải nghiêm túc lắng nghe ý kiến của
đảng viên, cán bộ nhân dân, chuyên gia trong xây dựng, điều hành, thực thi
chính sách. Chú ý tăng cường công khai minh bạch, tăng cường giải đáp, giải
trình của người lãnh đạo các cấp.
Cuối cùng, việc lựa chọn cán bộ cũng cần xem xét về cả mặt phẩm
chất, lương tâm, có lòng tự trọng, biết tôn trọng dư luận xã hội đúng đắn.
29

Nhưng quan trọng hơn cả, bản thân cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải
tự nhận thức rằng chức vụ không chỉ đi liền với quyền lợi, mà cao hơn phải
thấy chức vụ đi liền với trách nhiệm, với tinh thần, thái độ cống hiến, hy sinh.
Việc từ chức tự nguyện của người có chức, có quyền sẽ tạo cơ hội cơ cấu lại,
kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan, tổ chức nghĩa là tạo ra sự hợp lý tốt hơn
trong xã hội. Điều đó giúp những người thực sự có nhân cách, tài giỏi, có
trình độ, năng lực thực tiễn có thể phát huy cao nhất năng lực của mình nếu ở
đúng vị trí, đồng thời cũng giúp cho cơ quan, tổ chức và xã hội tránh được
những thiệt hại không đáng có. Văn hóa có mặt trong tất cả những hoạt động
sống của con người và là tất yếu của cuộc sống, thế nên, văn hóa từ chức cũng
biểu hiện sự tất yếu của cuộc sống. Thiết nghĩ, từ chức sớm trở thành cách
ứng xử bình thường trong đời sống lãnh đạo, quản lý ở nước ta, đồng thời,
văn hóa từ chức cũng từ đó mà hình thành và phát triển.
2. Xây dựng và phát triển văn hóa từ chức ở Việt Nam hiện nay.
Xuất phát từ thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội nước ta, cùng với thực
trạng công tác quản lý cán bộ yếu kém, bộ máy cồng kềnh, chất lượng công
việc kém hiệu quả, tham nhũng, lạm phát gia tăng một cách báo động.... tất cả
đều đòi hỏi cần có sự nhìn nhận, chỉnh đốn và việc xây dựng văn hóa lãnh
đạo, văn hóa người cán bộ là vô cùng cần thiết, song song với đó là xây dựng
văn hóa từ chức – nêu gương cán bộ, khắc phục những hạn chế và tiêu cực
của cán bộ, quan chức. Bộ máy chính quyền.
Văn hóa có mặt trong tất cả những hoạt động sống của con người và là
tất yếu của cuộc sống, vì thế nên văn hóa từ chức cũng biểu hiện của sự tất
yếu cần có và nên có của mỗi xã hội, đất nước, góp phần hoàn thiện văn hóa
ứng xử trong đời sống lãnh đạo, quản lý ở nước ta.
Để xây dựng và phát triển văn hóa từ chức trong thời đại ngày nay của
nước ta, cần phải có một nhận thức đúng đắn rằng: làm nghề gì, công việc gì
cho tốt cũng cần phải được giáo dục, đào tạo bài bản và tự học tập, rèn luyện
thường xuyên. Làm quan không phải là con đường duy nhất để thành đạt. Đặc
30

biệt, cần phải biết noi gương lịch sử, công chức chúng ta nên học tập không ở
đâu xa, chính là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó
là những người lãnh đạo, chính khách đã kết hợp được những cái tinh hoa của
dân tộc và thời đại, của Đông - Tây, kim cổ; đã sống và làm việc với tinh thần
"dĩ công vi thượng", cống hiến hết mình vì dân, vì nước.
Thứ nữa, cần phải hoàn thiện được bộ máy tổ chức, hệ thống hành
chính, đặc biệt là phải có giải pháp đồng bộ từ chính hệ thống pháp luật đề ra.
Nhân dân ta rất thông minh, sống trọng nghĩa tình và lịch sử rất công
bằng. Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua là bằng chứng rõ nét về
điều này. Mọi hình ảnh, phong cách, công lao, nhân cách của mỗi cán bộ lãnh
đạo, chính khách sẽ được nhân dân nhìn nhận, đánh giá một cách công bằng,
chân thực.
Muốn làm một cán bộ, công chức tốt đẹp, đòi hỏi người cán bộ phải
không ngừng học tập, rèn luyện quan điểm, thái độ, kiến thức, kỹ năng thực
hiện công việc, nghề nghiệp của mình. Đầu tiên, họ cần có thái độ trọng dân,
gần dân, học hỏi dân và thương yêu nhân dân. Những cán bộ, công chức cầm
quyền có thái độ, phong cách quan liêu, tham nhũng, sống thủ đoạn, vị kỷ,
chạy theo lợi ích gia đình, lợi ích nhóm của mình đều không qua được mắt
nhân dân và lịch sử.
Ngày nay, với sự thay đổi theo từng ngày của đời sống xã hội, vấn đề
gìn giữ, phát triển nhân cách người làm cán bộ, lý tưởng cán bộ “vì nhân dân
quên mình” đang bị mài mòn giá trị, từ những hạn chế của một chế độ mang
nặng tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ” hay “một đống cái lý
không bằng một tí cái tình”, thì việc đòi hỏi từ chức vẫn là một quá trình lâu
dài, cần phải có thời gian.

31

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.
4.
5.

Giáo trình chính trị học nâng cao, khoa chính trị học, HVBCTT, 2013.
Giáo trình Triết học Mác – Lê nin, NXB Chính trị quốc gia, 2002.
TuanVietnam.net – Bàn về văn hóa từ chức, trang chủ, số ngày 19/8/2013.
VOV ONLINE – Lấy phiếu tín nhiệm và văn hóa từ chức, ngày 09/06/2013.
Người đưa tin – Quan chức có thể “mất mặt” nhưng quyết không “mất chức”,

ngày 26/11/2013.
6. HCM toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1995, T.5
7. HCM toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1995, T.6
8. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học,NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ
điển học xuất bản, 2004.
9. GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam.
10.
Giáo trình Xã hội học Văn hóa của Đoàn Văn Chúc, Viện Văn hóa
và NXB Văn hóa - Thông tin,1997.

32

MỤC LỤC

33