Tải bản đầy đủ
2 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ THI CÔNG PHÍA NGOÀI CÔNG TRÌNH

2 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ THI CÔNG PHÍA NGOÀI CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
- Sai số của điểm lưới thi công (gọi là sai số số liệu gốc), ký hiệu: m1.
- Sai số do việc tiến hành công tác bố trí điểm trục của tòa nhà trên thực
địa, ký hiệu: m2.
Vậy sai số tổng hợp vị trí điểm của tòa nhà trên thực địa sẽ là:
mTr2 = m12 + m22

(3.1)

Để có thể đảm bảo độ chính xác bố trí các trục chính của tòa nhà trên
thực địa vào khoảng 10mm, ta có thể đặt ra yêu cầu là: Các điểm của lưới thi
công (lưới phía ngoài) cần phải có độ chính xác hơn cỡ K lần sai số của công
m2 = Km1

tác bố trí, có thể coi:

Khi đó công thức (3.1) có thể viết dưới dạng:
mTr2 = m12 + ( Km1 )

2

(3.2)

Hệ số K thường có giá trị K= 1.5 đến 2.0; chọn K=2.0 [3] ta có:
mTr2 = m12 + 4m12 = 5m12

Suy ra:

m1 =

mTr 10
=
= 4.5 ( mm )
5
5

(3.3)

Như vậy, vị trí điểm của lưới khống chế thi công phía ngoài tòa nhà cần
đảm bảo độ chính xác:
mP ≤ ±4.5 ( mm )

(3.4)

Sai số trung phương tương hỗ vị trí điểm yếu nhất sẽ là:
mth ≤ m p 2 = ±4.5 2 = ±6.4 ( mm )

(3.5)

3.3.3. Phương án thiết kế
Lưới khống chế cơ sở mặt bằng phía ngoài tòa nhà UDIC WESTLAKE
phục vụ thi công toàn bộ ba tòa tháp, được thiết kế trong hệ tọa độ giả định.
Trục OX lấy theo phương 1a-1a của công trình là trục dọc đầu tiên phía
bắc của tòa nhà; trục OY lấy theo phương song song với trục A-A phía đông
tòa nhà giáp đường võ chí công.
Lưới gồm 8 điểm G1; G2; G3; G4; G5; G6; G7; G8. Nhận điểm G1 là
điểm khởi tính , phương vị cạnh G1-G4 là : aG1-G2 = 0º00’00”
SV: Vũ Văn Đạt

47A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
Sau đây là sơ đồ lưới:

Hình 3.2 sơ đồ lươi khống chế mặt bằng bên ngoài công trình
Để định vị lưới phía ngoài theo hệ tọa độ giả định đã nêu , vị trí thiết kế
điểm lưới khống chế phía ngoài được chọn như sau:
Điểm G1 cách trục A-A và 1a-1a lần lượt là 15m
-

Điểm G6 và G7 cách trục A-A là 15m
Điểm G2 cách trục 33a-33a và trục A-A lần lượt là 15m
Điểm G4 cách trục 1a-1a và trục O-O lần lượt la 15 m
Điểm G5 và G8 cách trục O-O là 15m
Điểm G3 cách trục O-O và trục 33a-33a lần lượt là 15

Điểm G1 có tọa độ giả định là (X= 85000; Y=85000): (hình 3.3)

SV: Vũ Văn Đạt

48A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp

Hình 3.3 vị trí thiết kế các điểm của lưới khống chế phía ngoài công trình
Từ đó ta có tọa độ thiết kế các điểm lưới khống chế phía ngoài công
trình như sau:
Bảng 3.1 Tọa độ thiết kế điểm
STT

Điểm

Tọa độ thiết kế
X(m)

Y(m)

1

G1

85.000

85.000

2

G2

85.000

354.200

3

G3

177.000

354.200

4

G4

177.000

85.000

5

G5

177.000

178.800

6

G6

85.000

178.800

7

G7

85.000

274.800

8

G8

177.000

274.800

Thành lập lưới thi công phía ngoài công trình nhà chung cư UDIC
WESTLAKE theo các phương án sau:
SV: Vũ Văn Đạt

49A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
Phương án 1 : Lưới đo 12 góc và 10 cạnh
Phương án 2 : Lưới đo 24 góc và 16 cạnh
Phương án 3 : Lưới đo 18 góc và 13 cạnh
Dự kiến cả ba phướng án đo bằng máy toàn đạc Leica TS02

Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3
3.3.4 Đánh giá độ chính xác
Khi thiết kế một mạng lưới khống chế thi công thì cần phải ước tính độ
chính xác của lưới để xác định sai số trung phương của môt số yếu tố đặc
trưng của lưới như: Sai số vị trí cạnh , sai số chiều dài cạnh v.v… xem có đạt

SV: Vũ Văn Đạt

50A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
yêu cầu của quy phạm hay không để từ đó có sự điều chỉnh đồ hình , lựa chọn
phương án và máy móc đo đạc hợp lí.
Kết quả ước tính độ chính xác lưới:
Bảng 3.2 Bảng ước tính độ chính xác các phương án
STT

Kết quả ước tính

PA1

PA2

PA3

1

độ chính xác
Điểm yếu nhất

G3

G3

G3

Mp(mm)

4.8

4.3

4.6

Chiều dài cạnh

(G7-G2)

(G7-G2)

(G7-G2)

1/48300

1/78900

1/65500

(G2-G3)

(G2 –G4)

(G3-G8)

4.77"

4.77"

5.33"

Sai số trung

(G7-G6)

(G5-G2)

(G4-G5)

phương tương hỗ

1.67

1.16

1.27

2

yếu nhất
3

Phương vị cạnh
yếu nhất

4

hai điểm yếu
Nhận xét:
Căn cứ vào yêu cầu độ chính xác sai số vị trí điểm yếu nhất của lưới
khống chế thi công phía ngoài tòa nhà là: m p ≤ 4.5mm và bảng tóm tắt kết quả
ước tính. Ta chọn phương án 2 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mạng
lưới, để thi công lưới khống chế bên ngoài công trình.
3.3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG BÊN TRONG CÔNG
TRÌNH
3.3.1.Yêu cầu độ chính xác
Lưới cơ sở phía trong được thành lập trên mặt bằng gốc của tòa nhà
(mặt sàn tầng trệt), trước khi xây dựng các bức tường ngăn. Trong quy phạm

SV: Vũ Văn Đạt

51A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
về công tác lắp ráp - xây dựng đã quy định[4]: Sai lệch dấu trục phía dưới của
các kết cấu xây dựng so với các trục bố trí chi tiết là không vượt quá giá trị:
m ≤ ±5(mm)

Độ lệch này được xem là ảnh hưởng tổng hợp của hai nguồn sai số cơ bản:
- Sai số của công tác trắc địa: mTD
- Sai số của công tác thi công xây lắp: mXL
Do đó ta có :
2
2
m 2 = mTD
+ mXL

(3.5)

Áp dụng nguyên tắc đồng ảnh hưởng của hai nguồn sai số ta có:
mTD = ±

5
= ±3.5mm
2

(3.6)

Mà sai số mTD lại ảnh hưởng của hai nguồn sai số:
- Sai số vị trí của điểm lưới bố trí cơ sở phía trong công trình: mCS
- Sai số của việc bố trí trục chi tiết từ các điểm của lưới cơ sở nói trên: mBT
Áp dụng nguyên tắc đồng ảnh hưởng của hai nguồn sai số, coi ảnh
hưởng sai số vị trí điểm của lưới bố trí cơ sở phía trong công trình (m CS) là
nhỏ so với ảnh hưởng của lưới khống chế cơ sở mặt bằng phía ngoài, ta có thể
chọn hệ số liên hệ độ chính xác K=2, tương tự như trường hợp của lưới khống
chế mặt bằng phía ngoài, ta có thể viết :
2
2
2
mP = ±1.6mm
mTD
= mCS
+ ( 2mCS ) = 5mCS
2

Suy ra:

mCS =

mTD 3.5
=
= 1.6(mm)
5
5

(3.7)
(3.8)

Vị trí điểm lưới bố trí cơ sở phía trong công trình cần đảm bảo
độ chính xác như sau:
mP ≤ ±1.6(mm)

(3.9)

Sai số trung phương tương hỗ vị trí điểm yếu nhất sẽ là:
mth ≤ m p 2 = ±1.6 2 = ±2.3(mm)

3.3.2 . Phương án thiết kế
SV: Vũ Văn Đạt

52A – K57
Lớp: Trắc địa

(3.10)