Tải bản đầy đủ
3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TRÊN MẶT BẰNG MÓNG

3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TRÊN MẶT BẰNG MÓNG

Tải bản đầy đủ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
Sau khi đã có toạ độ chính xác của các điểm gốc A, B, C, D ta tiến hành
tăng dày các điểm lưới theo các phương pháp như đặt khoảng cách theo
hướng chuẩn, phương pháp giao hội hướng chuẩn dựa trên các điểm đã biết.
2.3.2 Tăng dày các điểm lưới trục công trình
Theo hình vẽ các điểm của lưới trục công trình tăng dày ở đây là các điểm E,
F, ... P, Q. Có hai phương pháp cơ bản để tăng dày các lưới trục công trình
như sau:
1. Phương pháp đặt khoảng cách theo hướng chuẩn
Trong phương pháp này khoảng cách thiết kế được đặt theo hướng
chuẩn và điểm bố trí cũng nằm trên hướng chuẩn đó.

Hình 2.9 Sơ đồ tăng dày lưới trục công trình theo hướng chuẩn.
Hướng chuẩn được thành lập bằng máy kinh vĩ qua hai điểm gốc B và
C như hình vẽ, B và C là các điểm lưới gốc, khoảng cách l 1, l2 … được đặt
chính xác bằng thước thép, thước inva hoặc máy toàn đạc điện tử đã được
kiểm nghiệm. Các điểm tăng dày E, F, G được bố trí, đánh dấu trên thực địa
bằng các dấu mốc chắc chắn. Để kiểm tra cần đo khoảng cách từ điểm bố trí
đến điểm cuối của hướng chuẩn C, tổng khoảng cách l i so với khoảng cách
BC phải nằm trong hạn sai cho phép , nếu độ lệch này lớn quá hạn sai thì phải
tiến hành hiệu chỉnh vào vị trí các điểm đã bố trí.
- Sai số vị trí điểm của lưới
Nguồn sai số chủ yếu trong phương pháp này là sai số thành lập hướng
chuẩn (mc) và sai số đặt khoảng cách (m l). Ảnh hưởng tổng hợp của các
nguồn sai số này được tính theo công thức:

SV: Vũ Văn Đạt

30A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
 m  2 2

2
M i = ∑  c  li + ml 
1  ρ 


i

2

(2.21)

Nếu kể đến ảnh hưởng của sai số số liệu gốc và sai số đánh dấu điểm
thì sai số tổng hợp của việc đặt khoảng cách theo hướng tuyến là:
2

2

M i = mgoc + mdd

2

 m  2 2

2
+ ∑  c  li + ml 
1  ρ 


i

(2.22)

Trong công thức trên:
Mi là sai số vị trí điểm trục thứ i.
mc là sai số đặt hướng chuẩn.
ml là sai số đặt khoảng cách theo hướng chuẩn.
mgoc là sai số số liệu gốc.
mdd là sai số đánh dấu điểm.
Nếu điểm i được bố trí từ hai điểm gốc đến thì áp dụng công thức trung
bình trọng số sẽ có sai số vị trí điểm bố trí là:
2

2

M 1i .M 2i
Mi =
2
2
M 1i + M 2i
2

(2.23)

Trong đó M1i và M2i là các sai số vị trí điểm được tính từ 2 điểm gốc B và C.
- Sai số tương hỗ vị trí điểm lưới.
Từ sai số đặt khoảng cách giữa 2 điểm lưới kế tiếp (m 1) và sai số đặt
hướng chuẩn (mc) có thể lập được công thức tính sai số tương hỗ vị trí giữa 2
điểm lưới là:
2

mt / hij

2

m  2
= ml +  c  lij
 ρ 
2

(2.24)

Trong đó:
mt / hij

2

là sai số tương hỗ vị trí giữa 2 điểm i và j.

m1 là sai số đặt khoảng cách giữa 2 điểm i và j.
SV: Vũ Văn Đạt

31A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
2. Phương pháp giao hội theo hướng chuẩn từ các điểm lưới trục đã có

Hình 2. 10 Sơ đồ tăng dày lưới trục công trình theo phương pháp giao
hội hướng chuẩn
Giả sử cần giao hội hướng chuẩn NH và EP để xác định điểm trục công
trình I. Trong phương pháp này vị trí điểm được bố trí là giao điểm của hai
hướng chuẩn (hai trục).
- Sai số vị trí điểm của lưới.
Độ chính xác của phương pháp giao hội hướng chuẩn m C1 và mC2 , ảnh
hưởng của sai số số liệu gốc m g và sai số đánh dấu điểm m dd . Nếu coi
mC1=mC2=mC thì sai số vị trí của điểm giao hội hướng chuẩn là:

MI

2

m
=  c
 ρ

2

(

)

 2
2
2
2
2
 l1 + l1 + m N + m E + mdd


(2.25)

Trong đó:
MI là sai số trung phương vị trí điểm I.
mN , mE là sai số trung phương vị trí các điểm gốc.
mdd là sai số đánh dấu điểm.
Nếu sai số vị trí điểm được tính từ các điểm gốc đối diện đến thì có thể áp
dụng công thức trung bình trọng số để tính.
- Sai số tương hỗ vị trí điểm lưới.
SV: Vũ Văn Đạt

32A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
Theo hình vẽ cần tính sai số tương hỗ vị trí điểm lưới I, K. Trong
trường hợp này sai số định hướng cạnh l3 đã biết bằng sai số đặt hướng chuẩn,
cần tìm sai số xác định chiều dài ml3 , nếu coi điểm I không có sai số, ảnh
hưởng của sai số xác định chiều dài đoạn l 3 và sai số dịch vị ngang của điểm
K do sai số đặt hướng chuẩn gây ra là bằng nhau thì ta có:
'

mS13 =

MK
2

(2.26)

Mặt khác ta nhận thấy chiều dài đoạn l 3 có sai số tổng hợp từ việc giao
hội xác định 2 điểm I và K là như nhau, nếu coi M I=MK thì từ công thức trên
ta sẽ có công tức xác định sai số chiều dài đoạn l3 là:
mS13 = M I = M K

(2.27)

Từ sai số thành lập hướng chuẩn đã biết, với sai số chiều dài của đoạn
thẳng đã được xác định theo phương pháp giao hội hướng chuẩn chúng ta có
thể tính được sai số tương hỗ vị trí điểm yếu I, K trong lưới là:
2

2

mt / hIK = m13
2.4

2

m  2
+  c  l3
 ρ 

(2.28)

CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH TRONG THI CÔNG NHÀ
CAO TẦNG

2.4.1 Chuyển trục công trình bằng máy kinh vĩ
Phương pháp này thường được gọi là phương pháp chiếu đứng bằng tia
ngắm nghiêng của máy kinh vĩ. Trường hợp này máy kinh vĩ được đặt cách
điểm trục cần chiếu lên tầng trên ít nhất bằng độ cao của tầng nhà và được cân
bằng cẩn thận. Sau đó dùng chỉ đứng giữa ngắm vào điểm dấu trục ở dưới rồi
nâng ống kính lên đánh ghi trần nhà phía trên bằng chỉ đứng giữa của máy
kinh vĩ. Công tác này được chính xác hoá bằng hai vị trí bàn độ. Sau khi thực
hiện việc chiếu điểm theo hai phương vuông góc với nhau ở mặt bằng tầng

SV: Vũ Văn Đạt

33A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
một đi qua điểm đã có là sẽ chuyển được điểm trục lên tầng theo phương
thẳng đứng.
Xét hình vẽ:

Hình 2.11 Chuyển trục công trình bằng máy kinh vĩ
Các điểm M1, M2 và N1, N2 là các điểm của lưới trục công trình trên mặt
bằng tầng một. Giao của hai hướng M 1M2 và N1N2 là điểm trục công trìnhI.
Bài toán đặt ra là sử dụng tia chiếu nghiêng của ống kính máy kinh vĩ để
chiếu điểm trục I lên các tầng theo phương thẳng đứng. Từ các điểm dấu trục
công trình trên tường bao ở xung quanh khu vưc xây dựng theo hình vẽ thì
M1’ , M2’ là dấu của điểm trục của M1, M2 gửi lên, N1’, N2’ là dấu của điểm
trục của N1, N2 gửi lên. Giả sử khi công trình đã xây lên cao, ở mặt sàn tầng
một sử dụng các điểm lưới trục M 1, M2, N1, N2 và các dấu trục để chuyển
điểm trục công trình lên cao như sau:
Tại điểm M1 dùng máy kinh vĩ được định tâm cân bằng chính xác sau
đó ngắm vào điểm M1’ sau đó điều chỉnh cho chỉ giữa của màng dây chữ thập
trùng vào ảnh của điểm M1’, đảo ống kính 1800 rồi nâng ống kính lên cao
đánh dấu điểm m lên mặt sàn tầng trên. Công tác được chính xác hoá bằng hai
vị trí của bàn độ.
SV: Vũ Văn Đạt

34A – K57
Lớp: Trắc địa