Tải bản đầy đủ
2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRÊN MẶT BẰNG XÂY DỰNG

2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRÊN MẶT BẰNG XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
Đảm bảo chuyển các trục công trình ra thực địa
Trong thi công móng công trình, mạng lưới khống chế nên lập một lần
sử dụng cho cả hai mục đích: bố trí cọc móng và bố trí trục công trình. Các
trục móng được đánh dấu trên khung định vị hoặc hệ thống dấu mốc đầu trục,
dùng để bố trí chi tiết khi thi công móng.
Để xác định độ chính xác mạng lưới khống chế đảm bảo công tác bố trí
các trục, ta xuất phát từ quy định trong Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam 309:
2004: “ Độ lệch của trục chân móng đối với trục thiết kế không vượt quá
10mm ”.
Nếu coi đây là sai số trung phương lớn nhất thì theo nguyên tắc đồng
ảnh hưởng ta có:
mtd =

10mm
= 5.8mm
3

Nếu giữa lưới khống chế và công tác bố trí ta cũng áp dụng nguyên tắc
đồng ảnh hưởng thì:
mkc = mbt =

5.8mm
= 4mm
2

Như vậy độ chính xác chuyển các trục móng công trình ra thực địa thường
cao hơn yêu cầu độ chính xác bố trí các cọc móng.
2.2.2 Các phương pháp thành lập lưới
Lưới khống chế thi công phần móng công trình có thể sử dụng các
phương pháp:
- Phương pháp 1: các điểm lưới tạo thành cặp điểm song song với trục
công trình.
Khi xây dựng lưới theo phương pháp này chúng ta nên sử dụng lưới ô
vuông. Chiều dài cạnh của lưới ô vuông thường chênh lệch không nhiều so
với khoảng cách giữa các trục của công trình. Lưới ô vuông thuận lợi cho việc
bố trí các trục bằng máy kinh vĩ và thước thép.

SV: Vũ Văn Đạt

26A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
- Phương pháp 2: các điểm của lưới nằm ngoài phạm vi công trình
Phương pháp này được sử dụng khi công trình được xây dựng trong
điều kiện chật hẹp hoặc công trình xây chen. Theo phương pháp này chúng ta
nên sử dụng lưới tam giác đo góc- cạnh hoặc lưới đa giác, các loại lưới này có
ưu điểm là cho độ chính xác đồng đều. Hiện nay với sự phát triển và hoàn
thiện của các máy toàn đạc điện tử phương pháp tam giác đo góc- cạnh được
sử dụng phổ biến để thành lập lưới khống chế thi công công trình.
2.2.3 Đo nối và xác lập hệ toạ độ công trình
Để đảm bảo độ chính xác khi bố trí hệ thống móng cọc cũng như tránh
tình trạng khi bố trí, vị trí của công trình bị dịch chuyển sang phần đất xung
quanh. Chúng ta nên đo nối lưới khống chế cơ sở trên mặt bằng xây dựng với
các mốc cấp đất vì các mốc cấp đất do Sở Tài Nguyên Môi Trường xác định
với độ chính xác rất thấp.
Khi sử dụng các mốc của lưới khống chế nên chuyển từ hệ toạ độ quốc
gia về hệ toạ độ công trình vì hệ toạ độ quốc gia không phù hợp cho việc sử
dụng trong xây dựng công trình. Các trục của nó không song song với các
trục của công trình gây khó khăn cho công tác bố trí chi tiết đặc biệt là đối với
phần móng. Để tiện cho việc bố trí chi tiết công trình khi chọn hệ toạ độ công
trình nên chọn sao cho các trục của nó song song hoặc vuông góc với các trục
của công trình.
2.2.4 Bố trí và đánh dấu lưới thi công lên tường bao

SV: Vũ Văn Đạt

27A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
Nhµ
(2)
(1)
M1

M2
m'3

m3

Nhµ

(3)

i

iv

m4

(3)

ii

iii

T¦ êng bao

M'4
(4)
M'2

m'1
(2)
(1)

T¦ êng bao

Hình 2.8 Bố trí và đánh dấu lưới thi công lên tường bao
Đối với công trình nhà cao tầng ở các đô thị lớn, nhất là trong điều kiện
thi công ở Việt Nam thì mạng lưới thi công thường được thành lập ở khu vực
chật hẹp, không thuận lợi cho đo ngắm và bảo quản các mốc lâu dài các điểm
mốc khống chế. Trong điều kiện như vậy để tránh các mốc khống chế thi công
bị mất trong quá trình thi công người ta chuyển các trục công trình lên tường
bao đã có chắc chắn ở xung quanh công trình.
Giả sử có các điểm I, II, III, IV là các điểm lưới trục công trình.
Các dấu (1)-(1), (2)-(2), (3)-(3), (4)-(4) là các trục công trình cần gửi
lên tường bao.
M1, M 1' … M4, M 4' là các dấu mốc nằm trên hướng của các trục công trình.
Việc đánh dấu các điểm của lưới trục lên tường bao được thực hiện như sau:
Dùng máy kinh vĩ đặt tại điểm I định hướng về điểm II nâng ống kính
lên ngắm vào bức tường đã có, dùng sơn đánh dấu điểm (3). Đảo ống kính
1800 về phía sau lại đánh dấu điểm (3). Làm tương tự ta sẽ đánh dấu được các
trục còn lại. Các dấu trục này là căn dấu định vị để chuyển các trục công trình
lên tầng và phục hồi lại vị trí các điểm lưới trục công trình đã mất trong quá
trình thi công.
Công tác chuyển các lưới trục công trình lên tường bao sẽ gặp phải một
số nguồn sai số sau:
- Sai số định tâm máy đối với điểm đánh dấu gần máy.
SV: Vũ Văn Đạt

28A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
- Sai số bắt mục tiêu đối với điểm trên tường bao.
2.3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TRÊN MẶT BẰNG MÓNG
2.3.1 Thành lập lưới khung
Do yêu cầu bố trí trục công trình đòi hỏi độ chính xác rất cao, vì vậy
cần phải xây dựng một lưới trục gốc ABCD là lưới khung có các vị trí toạ độ
đúng như thiết kế hoặc lệch trong hạn sai cho phép. Việc thành lập lưới trục
công trình được tiến hành theo phương pháp hoàn nguyên, các bước làm cụ
thể như sau:
* Bước 1: Đo tính toạ độ thực tế của lưới
Áp dụng phương pháp lưới tứ giác đo cạnh có đường chéo để thành lập lưới,
hiện nay có các máy đo dài điện tử độ chính xác cao đáp ứng được yêu cầu
này. Sau khi đo đạc tính toán bình sai lưới với một phương vị gốc và một toạ
độ điểm gốc giả định có thể tính được toạ độ chính xác của tất cả các điểm
trong lưới.
* Bước 2: Hoàn nguyên lưới

(Hình 2.9 Sơ đồ hoàn nguyên lưới).
Từ toạ độ thực tế của các điểm lưới A1, B1, C1, D1 tiến hành hoàn
nguyên vị trí của các điểm lưới về A, B, C, D là vị trí toạ độ thiết kế.

SV: Vũ Văn Đạt

29A – K57
Lớp: Trắc địa

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
Sau khi đã có toạ độ chính xác của các điểm gốc A, B, C, D ta tiến hành
tăng dày các điểm lưới theo các phương pháp như đặt khoảng cách theo
hướng chuẩn, phương pháp giao hội hướng chuẩn dựa trên các điểm đã biết.
2.3.2 Tăng dày các điểm lưới trục công trình
Theo hình vẽ các điểm của lưới trục công trình tăng dày ở đây là các điểm E,
F, ... P, Q. Có hai phương pháp cơ bản để tăng dày các lưới trục công trình
như sau:
1. Phương pháp đặt khoảng cách theo hướng chuẩn
Trong phương pháp này khoảng cách thiết kế được đặt theo hướng
chuẩn và điểm bố trí cũng nằm trên hướng chuẩn đó.

Hình 2.9 Sơ đồ tăng dày lưới trục công trình theo hướng chuẩn.
Hướng chuẩn được thành lập bằng máy kinh vĩ qua hai điểm gốc B và
C như hình vẽ, B và C là các điểm lưới gốc, khoảng cách l 1, l2 … được đặt
chính xác bằng thước thép, thước inva hoặc máy toàn đạc điện tử đã được
kiểm nghiệm. Các điểm tăng dày E, F, G được bố trí, đánh dấu trên thực địa
bằng các dấu mốc chắc chắn. Để kiểm tra cần đo khoảng cách từ điểm bố trí
đến điểm cuối của hướng chuẩn C, tổng khoảng cách l i so với khoảng cách
BC phải nằm trong hạn sai cho phép , nếu độ lệch này lớn quá hạn sai thì phải
tiến hành hiệu chỉnh vào vị trí các điểm đã bố trí.
- Sai số vị trí điểm của lưới
Nguồn sai số chủ yếu trong phương pháp này là sai số thành lập hướng
chuẩn (mc) và sai số đặt khoảng cách (m l). Ảnh hưởng tổng hợp của các
nguồn sai số này được tính theo công thức:

SV: Vũ Văn Đạt

30A – K57
Lớp: Trắc địa