Tải bản đầy đủ
Hình 3.10: Một số hình ảnh ngoài thực địa : (a) – khu đô thị mới Linh Đàm, (b) – hồ Linh Đàm, (c)-đường Định Công Thượng

Hình 3.10: Một số hình ảnh ngoài thực địa : (a) – khu đô thị mới Linh Đàm, (b) – hồ Linh Đàm, (c)-đường Định Công Thượng

Tải bản đầy đủ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

nghiệp

Đ ồ án t ốt

x+i: tổng các phần tử trong hàng i kể từ đường chéo chính xuống phía dưới
N: tổng số pixel của các mẫu kiểm chứng
+ Độ chính xác kết quả phân loại ảnh năm 2003 của phương pháp phân loại dựa
trên pixel.
Hệ số Kappa = 0.5036

SV: Lê Thanh Huỳnh

Trắc Địa Mỏ - CT K56

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

nghiệp

Đ ồ án t ốt

Bảng 3.3.1: Bảng ma trận lẫn 2003

+ Độ chính xác kết quả phân loại ảnh năm 2009 của phương pháp phân loại
định hướng đối tượng
Hệ số Kappa = 0.8954
Bảng 3.3.2: Bảng ma trận lẫn 2009

SV: Lê Thanh Huỳnh

Trắc Địa Mỏ - CT K56

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đ ồ án t ốt

nghiệp

Sơ đồ đánh giá độ chính xác bề mặt không thấm
Tương tự, bằng việc kiểm tra đối chiếu kết quả với 35 ô mẫu ngoài thực địa
ta thu được kết quả đánh giá độ chính xác kết quả phân loại qua các năm như sau:
Bảng 3.4: Bảng kết quả đánh giá độ chính xác kết quả phân loại

STT
1
2

Kết quả phân loại
Năm 2003
Năm 2009

SV: Lê Thanh Huỳnh

Độ chính xác Kappa
83.504%
81.258%

Trắc Địa Mỏ - CT K56

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

nghiệp

Đ ồ án t ốt

3. 4. Kết quả bản đồ phân bố bề mặt không thấm Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Hình 3.11: Bản đồ hiện trạng bề mặt không thấm năm 2003

SV: Lê Thanh Huỳnh

Trắc Địa Mỏ - CT K56