Tải bản đầy đủ
Biên tập và trình bày bản đồ biến động lớp phủ mặt đất huyện Kinh Môn.

Biên tập và trình bày bản đồ biến động lớp phủ mặt đất huyện Kinh Môn.

Tải bản đầy đủ

tượng phản ánh đến đối tượng nghiên cứu mà cho phép biết được mức biến động trong
2 năm 2006 và 2016.

Dữ liệu hiện trạng
thời kỳ 1

Dữ liệu hiện trạng
thời kỳ 2

Chồng xếp dữ liệu
(Overlay/Intersect)

Ma trận và biểu đồ
biến động

Bản đồ biến động

Đánh giá biến động

Hình 3.12: Sơ đồ đánh giá biến động.

Kết quả chồng xếp tạo ra ảnh biến động của hai thời điểm kết hợp với biên tập ta
được bản đồ biến động lớp phủ mặt đất giai đoạn 2006-2016.

73

Hình 3.13: Bản đồ biến động lớp phủ huyện Kinh Môn.
74

Hình 3.14: Bảng thống kê diện tích các lớp phủ của 2 năm (m2).
Từ bảng thống kê ta thấy tổng diện tích năm 2016 so với năm 2006: lớp dân cư tăng
6299368.694m2, lớp đất nông nghiệp giảm 3026801.666m2, lớp đất rừng giảm
3732331.494m2, lớp mặt nước tăng 2572394.896m2 và lớp đất trống giảm
2125264.445m2.

Hình 3.15: Biểu đồ biến động diện tích lớp phủ (ha).
75

Bảng 3.2: Ma trận chuyển đổi diện tích các lớp phủ giai đoạn 2006 – 2016 (đơn vị: m2 ).
Năm 2006
Lớp phủ
1
2
Năm 2016

3
4
5

Tổng năm 2006
Diện tích biến động
Diện tích biến động (%)

Tổng năm
2016

1

2

3

4

5

15558426

23927117

1508649

385869.3

1115330.7

42495392

19147360

69176002

4113683

2356996

1431179.1

96225220

531810

1525590

9936900

75600

82800

12152700

915204

3888902

162000

7026439

508454.74

12501001

43200

726300

163800

79200

198000

1210500

36196000

99243912

15885031

9924105

3335764.5

6299392

-3018692

-3732332

2576896

-2125265

17.40%

-3.04%

-23.40%

25.96%

-63.70%

76

Hình 3.16 : Biểu đồ biến động diện tích các lớp phủ theo ma trận biến động
trong giai đoạn năm 2006 và năm 2016.
3.2.3. Đánh giá chung về tình hình biến động lớp phủ mặt đất huyện Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương.
Từ bản đồ, ma trận biến động và biểu đồ đã thể hiện rõ sự biến động lớp phủ mặt đất
huyện Kinh Môn.
Giai đoạn 2006 - 2016 có sự biến đổi rất lớn về diện tích cũng như sự phân bố không
gian của các đối tượng, thể hiện rất rõ qua Bảng 3.2, Hình 3.13, Hình 3.14, Hình 3.15
và Hình 3.16 để rút ra được những đánh giá về việc thay đổi mục đích sử dụng đất ở
khu vực này như sau:
So với năm 2006, diện tích các lớp phủ năm 2016 :
+ Lớp dân cư : tăng 17.4% do dân số ngày càng tăng, đồng thời do điều kiện tự nhiên
ở đây khá tốt tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác, ….
+ Lớp đất nông nghiệp: Giảm nhẹ 3.04%, do điều kiện sống cũng như kinh tế cả nước
đang ngày một phát triển hơn theo hướng công nghiệp hóa nên một phần đất nông

77

nghiệp đã được lấy vào mục đích sử dụng khác như : xây dựng nhà ở, khu công
nghiệp, các công trình công cộng…
+ Lớp đất rừng: giảm 23.4%, do nhu cầu của con người càng ngày càng cao nên việc
khai thác lấy đất, đặc biệt là các khu núi đá ( sản xuất xi măng, vôi ….) đang làm giảm
đi diện tích rừng khá nhanh và đồng thời do nạn chặt phá rừng bừa bãi lấy gỗ cũng là
nguyên nhân chính…..
+ Lớp mặt nước: tăng 25.96% do diện tích nuôi trồng thủy sản ở các vùng ven sông tăng.
+ Lớp đất trống: Giảm khá nhiều 63.7%, do đã được khai thác tận dụng nhiều.
*Từ bảng thống kê diện tích sử dụng đất khu vực huyện Kinh Môn ở trên ta có thể
thấy sự biến động này là rất hợp lý đối với hiện trạng chung của nước ta. Sự phát triển
không ngừng về mọi mặt kinh tế - xã hội là nguyên nhân chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích
trực tiếp cho con người. Nhưng cũng vì thế mà việc chuyển đổi sử dụng đất cũng như
việc khai thác quá mức khiến cho môi trường tự nhiên ngày càng bị thu hẹp.
→ Khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập bản đồ biến động lớp phủ, cũng như
khẳng định ưu điểm của công nghệ viễn thám, gis.

78

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
Sau một thời gian nguyên cứu và thực hiên đề tài, em xin đưa ra một số kết luận
và kiến nghị như sau:
1.Kết luận
Qua kết quả thực hiện đề tài, em đã rút ra một số kết luận như sau:
- Nghiên cứu đánh giá biến động sử dụng đất từ thông tin viễn thám kết hợp với
GIS cho ta thấy biến động thông tin không gian theo thời gian có tính liên tục, trực
quan, sinh động nhưng phương pháp này còn có hạn chế là do kỹ thuật xử lý ảnh của
người xử lý chưa cao
- Ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ nói chung và
công nghệ viễn thám nói riêng đã tạo ra nhiều tiện ích có hiệu quả cao trong việc sử
dụng kết hợp các loại tư liệu như tư liệu viễn thám và GIS để phân tích các đối tượng
bề mặt hiệu quả. Do đó việc sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian và GIS hoàn toàn cho
phép xác định và theo dõi sự biến động lớp phủ mặt đất.
2. Kiến nghị
- Trong đồ án, việc nghiên cứu và đánh biến động sử dụng đất của khu vực chỉ
mang tính chất tổng quan cho toàn bộ các đối tượng mà chưa nghiên cứu cụ thể từng
lớp phủ mặt đất.
- Tiếp tục được nghiên cứu và sử dụng ảnh viễn thám để xác định mức độ biến
động trên các loại địa hình khác nhau phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý đất đai.
- Kết quả nghiên cứu có thể khuyến cáo áp dụng cho những vùng tương tự để
xác định sự biến động các loại lớp phủ khác.
- Phương pháp kết hợp công nghệ viễn thám với GIS trong nghiên cứu biến động
đất đai có độ tin cậy khá cao. Tuy nhiên để xác định chính xác biến động nên chọn các
ảnh thu nhận cùng mùa trong các năm, điều này rất khó thực hiện đối với nước thuộc
vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, do mây và sương mù khá phổ biến.
- Trong giai đoạn 2006 – 2016 tốc độ đô thị hoá của huyện Kinh Môn diễn ra mạnh
và nhanh do đó dẫn tới sự biến động lớp phủ, thể hiện rõ nhất qua các lớp phủ mặt đất em
nghiên cứu: lớp dân cư, lớp đất rừng, lớp đất nông nghiệp,đất trống và mặt nước. Chính vì
vậy chính quyền địa phương cần có các chính sách cụ thể hỗ trợ việc làm, vốn để người dân
ổn định sản xuất nâng cao đời sống.

79

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch (chủ biên) (1997), Viễn thám và GIS trong nghiên cứu
tài nguyên và môi trường, Trường đại học Khoa học- Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà
Nội.
2.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch (2005), Ứng dụng Viễn Thám và hệ thông tin địa lý
trong nghiên cứu biến động sử dụng đât, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội.
3. Nguyễn Văn Khánh, Ứng dụng Viễn Thám và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu
biến độngnông nghiệp khu vực tỉnh Bình Dương, Luận Văn Thạc Sĩ, Trường Đại học
Mỏ - Địa chất Hà Nội.
4. T.S. Trần Vân Anh, Hướng dẫn sử dụng Envi 4.3, Trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà
Nội.
5. PGS.TS. Phạm Vọng Thành, Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ,
Trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội.
6. Trần Đình Trí. “Sử dụng tư liệu viễn thám để thành lập bản đồ động thái và nghiên
cứu biến động đối tượng bề mặt địa hình” - Luận văn thạc sỹ.
7.http://haiduong.gov.vn/thongtintongquan/huyentp/Pages/Huy%E1%BB%87nKinhM
%C3%B4n.aspx
8. http://www.gis.downappz.com/vn/hai-duong/kinh-mon.html
9. http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/
10. https://earthexplorer.usgs.gov/

80