Tải bản đầy đủ
Hoạt động 2. Tìm hiểu thí nghiệm của nhà bác học Priesley

Hoạt động 2. Tìm hiểu thí nghiệm của nhà bác học Priesley

Tải bản đầy đủ

SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6

Năm học: 2016-2017

Bài 14: HÔ HẤP Ở CÂY XANH (2 tiết)
Tiết 39,40
I.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức
- Nêu được “hô hấp là gì?”
- Kể tên được các nguyên liệu và sản phẩm của hô hấp.
- Nêu được vai trò của hô hấp với cây xanh.
- Giải thích được một số hiện tượng thực tế.
2.Kĩ năng.
Làm được thí nghiệm phát hiện khí cacbonic là sản phẩm của quá trình hô hấp.
3.Thái độ.
- Say mê, yêu thích hơn các hoạt động học tập, nghiên cứu, tìm tòi...
4. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
- Năng lực biểu đạt: nói, đọc, viết, lắng nghe
- Đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề:đề xuất giả thuyết nghiên cứu, kĩ năng làm thí
nghiệm, kĩ năng thu thập, ghi chép các dữ liệu và rút ra kết luận vấn đề.
-Tư duy logic
-Năng lực chịu trách nhiệm với môi trường sống, làm việc nhóm.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - BG ĐT, máy chiếu, bảng nhóm, bút dạ, phim và flash TN về hô hấp.
2. HS: - Chuẩn bị nội dung và các thí nghiệm theo nhóm.
III.Tiến hành:
Các hoạt động học tập:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
Giáo viên
- Giáo viên chuẩn bị sẵn các khay thí
nghiệm cho tất cả các nhóm. Mỗi khay
có: các ống nghiệm hoặc cốc thuỷ tinh
đựng nước vôi trong (số ống hoặc cốc
bằng số cặp trong mỗi nhóm), các ống
nhựa (có thể lấy ống uống nước giải
khát) 1 bản Hướng dẫn làm thí nghiệm
thổi vào nước vôi trong.

- Giáo viên mời đại diện các nhóm phát
biểu về hiện tượng và giải thích. Sau đó
giáo viên tổng kết lại.

Học sinh
* Thí nghiệm thổi vào nước vôi trong
* Hoạt động cặp đôi:
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong
nhóm hoạt động cặp đôi theo yêu cầu
của GV.
- Trong mỗi cặp: Một bạn dùng 1 ống
nhựa thổi từ từ vào ống nghiệm (hoặc
cốc) thuỷ tinh đựng nước vôi trong, bạn
còn lại quan sát hiện tượng, sau đó đổi
vai trò cho nhau.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình
thảo luận, giải thích hiện tượng xảy ra
trong ống (cốc) thuỷ tinh.
HS nêu được
- Xuất hiện các vẩn đục trắng trong cốc.

- Giáo viên dẫn dắt học sinh đến kết
Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng

- Do khí cacbonic có trong không khí ta
THCS Bắc Sơn 62

SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6
luận và cho học sinh ghi vào vở: Có thể
dùng nước vôi trong để kiểm tra trong
môi trường có khí cacbonic.

Năm học: 2016-2017
thở ra đã kết hợp với nước vôi trong
(canxi hydroxit) tạo thành kết tủa (canxi
cacbonat). (Sau một thời gian sẽ tạo
thành lớp váng).

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Giáo viên
- Giáo viên yêu cầu HS nghiên cứu thí
nghiệm H14.2/119
- Giáo viên cho HS theo dõi video thí
nghiệm như sách hướng dẫn.
- Yêu cầu HS nêu hiện tượng quan sát
được.

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
SHD/119
+ Không khí trong 2 chuông đều có chất
khí gì? Vì sao em biết?

+ Vì sao cốc nước vôi trong chuông A
có lớp váng trắng đục dày hơn?

+ Từ kết quả của thí nghiệm, có thể rút
ra được kết luận gì?
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thí

nghiệm và quan sát hình vẽ mô tả thí
nghiệm trong sách học sinh.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm giải thích
hiện tượng xảy ra?

Học sinh
1. Thí nghiệm tìm hiểu cây có hô hấp
không.
* Hoạt động chung cả lớp

- Hiện tượng: cốc nước vôi ở chuông A
bị đục và trên mặt có 1 lớp váng dày.
Cốc nước trong chuông B vẫn còn trong
và trên mặt chỉ có 1 lớp váng trắng rất
mỏng.
HS trả lời các câu hỏi:
+ Không khí trong 2 chuông đều có
cacbonic, vì có lớp váng trắng trong cốc
nước vôi.
+ Cốc nước vôi trong chuông A có lớp
váng trắng đục dày hơn vì trong chuông
A có nhiều khí cacbonic hơn do cây thải
ra.
+ Kết luận: Khi không có ánh sáng, cây
thải ra nhiều khí cacbonic.
2. Quan sát hình vẽ thí nghiệm tìm
hiểu thực vật lấy khí gì khi hô hấp
* Hoạt động nhóm
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn hoạt
động nhóm giải thích hiện tượng của thí
nghiệm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- GV quan sát hoạt động của các nhóm,
trợ giúp những nhóm chậm.

HS cần chốt được

- Nghe HS báo cáo, nhận xét, chốt kiến

đang cháy thì tắt, tia khói bay lên.

Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng

+ Hiện tượng xảy ra: que đóm
THCS Bắc Sơn 63

SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6
thức cho HS

- Học sinh đem kết quả thí nghiệm
(được giáo viên hướng dẫn cho làm
trước từ nhà), ghi chép về nhiệt độ theo
thời gian ra để thảo luận nhóm.
- GV quan sát các nhóm thảo luận, giúp
đỡ nhóm cần hỗ trợ.
- Nghe HS báo cáo kết quả, chốt lại
kiến thức cho HS.

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc
thông tin và trả lời các câu hỏi /120.
- Kiểm tra kết quả hoạt động của HS.
- Nhận xét, sửa chữa để HS chốt được
kiến thức chuẩn.

Năm học: 2016-2017
+ Giải thích: Hạt nảy mầm hô hấp mạnh,
lấy oxi của không khí trong bình. Oxi là
chất khí cần cho sự cháy, nên khi oxi
không còn trong bình thì que đóm đưa
vào đang cháy sẽ bị tắt.
3. Thí nghiệm hạt nảy có sinh ra nhiệt
hay không?
* Hoạt động nhóm
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn hoạt
động nhóm giải thích kết quả của thí
nghiệm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
HS cần chốt được

Nhiệt độ trong bình tăng dần do hạt
nảy mầm hô hấp mạnh, đã sinh ra nhiệt.
4. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:
* Hoạt động cá nhân
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của
GV.
HS cần trả lời được:
- Hô hấp: ở cây là quá trình cây lấy khí
oxi để phân giải chất hữu cơ, tạo ra
năng lượng cung cấp cho các hoạt động
sống của mình, đồng thời thải ra khí
cacbonic và hơi nước.
- Trong quá trình hô hấp:
+ Nguyên liệu: khí oxi, chất hữu cơ.
+ Sản phẩm: năng lượng, khí cacbonic và
hơi nước.
- Hô hấp rất quan trọng đối với cây vì
nó cung cấp năng lượng cho các hoạt
động sống của cây.
5. Điền vào các ô trống
* Hoạt động cá nhân
- HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài
tập.
- Báo cáo kết quả với GV
HS cần làm được
Các ô cần điền theo thứ tự:
Chất hữu cơ + Oxi

Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng

THCS Bắc Sơn 64

SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
hoàn thành bài tập điền vào ô trống/120

Năm học: 2016-2017
Khí cacbonic + Hơi nước
- Cần bổ sung thêm sản phẩm là:
Năng lượng

- Kiểm tra kết quả của HS, sửa chữa
nếu HS sai.
- Cần bổ sung thêm sản phẩm nào nữa
trong sơ đồ trên?
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Giáo viên
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi
hoàn thành yêu cầu mục 1/121
- Kiếm tra kết quả của HS, nhận xét

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm giải
thích câu tục ngữ.
- Kiểm tra kết quả của các nhóm, nhận
xét.

Học sinh
1.Hoạt động cặp đôi
Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong
nhóm hoạt động cặp đôi hoàn thành mục
1/121
HS cần đạt được:
- Nửa trái: Quá trình quang hợp
+ Nửa phải: Quá trình hô hấp
- Sơ đồ giống mục 5
- Quá trình đó luôn diễn ra liên tục, kể cả
lúc được chiếu sáng hay lúc không được
chiếu sáng (để cây có năng lượng hoạt
động).
2. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ
“Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”
* Hoạt động nhóm
Nhóm trưởng điều khiển các bạn hoạt
động nhóm giải thích câu tục ngữ.
HS cần đạt được
Nếu đất được phơi khô (“đất nỏ”)
sẽ thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô
hấp tốt, hút được nhiều nước và muối
khoáng cung cấp cho cây, ví như cây
được bón thêm phân.

D – HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
* Giáo viên giao cho học sinh về nhà làm các hoạt động ứng dụng, giờ học sau đến
báo cáo với giáo viên.
* HS cần đạt được:

Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng

THCS Bắc Sơn 65

SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6

Năm học: 2016-2017

- Ban đêm cây hô hấp mạnh sẽ lấy nhiều oxi và thải ra nhiều khí cacbonic, nếu để
nhiều cây xanh trong phòng kín cửa thì quá trình hô hấp của người sẽ khó khăn.
- Cần xới đất cho gốc cây tơi xốp.
E – HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hoạt động 1. Trả lời câu hỏi
– Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài ở nhà. Đến giờ sau giáo viên sẽ kiểm tra và

chấm vở.
Trả lời:
1. Chọn phương án trả lời đúng: D.
2. Mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp: tuy là 2 quá trình ngược nhau, nhưng

liên quan mật thiết với nhau, sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình
kia.
Hoạt động 2. Thiết kế thí nghiệm
– Giáo viên yêu cầu học sinh mỗi nhóm thảo luận, thống nhất về quy trình thí

nghiệm rồi cùng tiến hành làm và báo cáo lại kết quả cho giáo viên vào giờ học sau.
Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........

Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng

THCS Bắc Sơn 66

SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6

Năm học: 2016-2017

Tiết 34: ÔN TẬP HỌC KÌ 1
I. Mục tiêu:
- HS được hệ thống, ôn tập lại các kiến thức được học.
- HS vận dụng những kiến thức được học để trả lời các câu hỏi, hiện tượng liên
quan tới thực tế xung quanh.
- HS tự tin trình bày các vấn đề mà mình được học trước tập thể lớp.
II. Chuẩn bị:
1. GV: chuẩn bị hệ thống câu hỏi cho HS ôn tập, PHT, máy chiếu....
2. HS: ôn lại các kiến thức được học.
III. Tiến hành:
GV đưa ra hệ thống các câu hỏi yêu cầu HS trả lời
Câu 1:
a. Những tính chất nào thuộc về tính chất vật lý của chất? Nêu tính chất vật lý
của:
+ Nước?
+ Muối ăn?
b. Thế nào là tính chất hóa học của một chất?
c. Có những cách nào để biết được tính chất của một chất?
Câu 2:
a. So sánh hỗn hợp và chất tinh khiết về thành phần và tính chất?
b. So sánh nước cất và nước sinh hoạt?( Nêu điểm giống và khác nhau)?
Câu 3:
Trình bày cách tách chất ra khỏi hỗn hợp gồm muối ăn, bột đá? Dựa vào đâu mà
em có thế tách được bằng cách đó?
Câu 4:
Viết kí hiệu của 1 số nguyên tố?
Câu 5:
Viết công thức của 1 số chất (10 chất) và cho biết đó là đơn chất hay hợp chất,
giải thích?
Câu 6:
Phân biệt hợp chất và hỗn hợp?
Câu 7:
Trình bày cách làm một tiêu bản hiển vi để quan sát của tế bào vảy hành?
Câu 8:
Lập sơ đồ tư duy với khái niệm tế bào (làm trung tâm) về: cấu tạo, phân loại tế
bào, loại cơ thể.
Câu 9:
Vẽ sơ đồ mối liên hệ giữa các cấp độ từ cấp độ nguyên tử đến cấp độ cơ thể?
Câu 10:
Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật, tế bào động vật. Nêu điểm khác
nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật.
Câu 11:
Kể tên các cơ quan ở cây xanh và nêu chức năng chủ yếu của chúng?
Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng

THCS Bắc Sơn 67