Tải bản đầy đủ
Tính chọn máy tuyển nổi:

Tính chọn máy tuyển nổi:

Tải bản đầy đủ

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất



Đồ Án Tốt Nghiệp

Nhược điểm của máy tuyển nổi cơ giới Mekhanop:
Cấu tạo phức tạp do đó giá máy đắt.
Tiêu tốn nhiều năng lượng.
Bánh khuấy nhanh bị mòn.
Diện tích đặt máy lớn.
Dựa vào những ưu điểm của máy tuyển nổi cơ giới Mekhanop và ứng dụng thực
tế của nó ta chọn máy tuyển nổi cơ giới Mekhanop cho tất cả các khâu tuyển
nổi.
Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính:

δ=3,18(g/cm3)

Thể tích bùn vào khâu đó:

Vn (m3)

Lưu lượng bùn :

Vb = (m3/phút)

Thời gian khuấy:

t (phút)

n=

Số ngăn máy cần thiết là:

Vb .t
Vngm .K

________________________________________________________________
Sinh viên : Phan Thanh Nhân
100
Lớp Tuyển Khoáng AK57
MSSV :1121040430

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất



Đồ Án Tốt Nghiệp

Bảng18: Kết quả tính chọn máy tuyển nổi

1 .Khâu tuyển chính Cu :
Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính

δ

3.18

Thể tích bùn vào khâu đó

V26

622.13

m3

Lưu lượng bùn

Vb

10.37

m3/phút

Thời gian tuyển nổi

t

6

Phút

lưu lượng bùn cho phép

Vb

7.5-12.5

m3/phút

Thể tích ngăn

Vngm

6.25

m3

Hệ số ngăn máy

K

0.75

Số ngăn máy cần thiết là

n

13.27

chọn

n

12

Mê-kha-nốp7-B

2.Khâu tuyển tinh Cu I:
Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính

δ

3.18

Thể tích bùn vào khâu đó

V29

25.81

m3

Lưu lượng bùn

Vb

0.43

m3/phút

Thời gian tuyển nổi

t

8

Phút

lưu lượng bùn cho phép

Vb

3.9-6.52

m3/phút

Thể tích ngăn

Vngm

3.26

m3

Hệ số ngăn máy

K

0.75

Số ngăn máy cần thiết là

n

1.41

chọn

n

2

Mê-kha-nốp 6-B

________________________________________________________________
Sinh viên : Phan Thanh Nhân
101
Lớp Tuyển Khoáng AK57
MSSV :1121040430

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất



Đồ Án Tốt Nghiệp

3.Khâu tuyển tinh Cu II:
Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính

δ

3.18

Thể tích bùn vào khâu đó

V35

17.49

m3

Lưu lượng bùn

Vb

0.29

m3/phút

Thời gian tuyển nổi

t

6

Phút

lưu lượng bùn cho phép

Vb

3.9-6.52

m3/phút

Thể tích ngăn

Vngm

3.26

m3

Hệ số ngăn máy

K

0.75

Số ngăn máy cần thiết là

n

0.72

chọn

n

2

Mê-kha-nốp 6-B

4.Khâu tuyển tinh Cu III:
Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính

δ

3.18

Thể tích bùn vào khâu đó

V36

12.42

m3

Lưu lượng bùn

Vb

0.21

m3/phút

Thời gian tuyển nổi

t

4

Phút

lưu lượng bùn cho phép

Vb

3.9-6.52

m3/phút

Thể tích ngăn

Vngm

3.26

m3

Hệ số ngăn máy

K

0.75

Số ngăn máy cần thiết là

n

0.34

chọn

n

2

Mê-kha-nốp 6-B

5.Khâu tuyển vét Cu I :
Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính

δ

3.18

________________________________________________________________
Sinh viên : Phan Thanh Nhân
102
Lớp Tuyển Khoáng AK57
MSSV :1121040430

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất



Đồ Án Tốt Nghiệp

Thể tích bùn vào khâu đó

V30

861.92

m3

Lưu lượng bùn

Vb

14.37

m3/phút

Thời gian tuyển nổi

t

6

Phút

lưu lượng bùn cho phép

Vb

7.5-12.5

m3/phút

Thể tích ngăn

Vngm

6.25

m3

Hệ số ngăn máy

K

0.75

Số ngăn máy cần thiết là

n

18.39

chọn

n

18

Mê-kha-nốp7-B

6.Khâu tuyển vét Cu II :
Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính

δ

3.18

Thể tích bùn vào khâu đó

V32

790.25

m3

Lưu lượng bùn

Vb

13.17

m3/phút

Thời gian tuyển nổi

t

4

Phút

lưu lượng bùn cho phép

Vb

7.5-12.5

m3/phút

Thể tích ngăn

Vngm

6.25

m3

Hệ số ngăn máy

K

0.75

Số ngăn máy cần thiết là

n

11.24

chọn

n

10

Mê-kha-nốp7-B

II.Tính chọn thùng khuấy:
1. Tuyển chính Cu:
1.1. Thùng khuấy sữa vôi Ca(OH)2 ,đè chìm BF:(Na2SiO3)
________________________________________________________________
Sinh viên : Phan Thanh Nhân
103
Lớp Tuyển Khoáng AK57
MSSV :1121040430

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất



Đồ Án Tốt Nghiệp

K = 0,85 Hệ số làm việc của thùng khuấy
t = 4 phút
Vk = 31,2 m3 Thể tích thùng khuấy tra theo bảng 4 (HDTKTN)
V = 10,37 m3/ph : Lưu lượng bùn vào thùng khuấy. Lấy theo kết quả máy tuyển nổi
khâu tuyển chính Cu.

Vậy số thùng khuấy cần thiết là : n =

V .t
= 10,37 .4 = 1,56
Vk .K 31,2.0,85

.

Ta chọn 2 thùng có thông số kỹ thuật như sau:
- Đường kính:

D = 3500 mm

- Chiều cao:

h = 3500 mm

- Thể tích làm việc: Vk = 31,2 m3
- Kích thước hình bao: chiều cao 5400 mm; chiều rộng 4000 mm
1.2.Chọn thùng khuấy Butyl xan tát (C5H90S2Na):
K = 0,85 Hệ số làm việc của thùng khuấy
t = 4 phút
Vk = 31,2 m3 Thể tích thùng khuấy tra theo bảng 4 (HDTKTN)
V = 10,37 m3/ph : Lưu lượng bùn vào thùng khuấy. Lấy theo kết quả máy tuyển nổi
khâu tuyển chính Cu.

Vậy số thùng khuấy cần thiết là : n =

V .t
= 10,37 .4 = 1,56
Vk .K 31,2.0,85

.

Ta chọn 2 thùng có thông số kỹ thuật như sau:
- Đường kính:

D = 3500 mm

- Chiều cao:

h = 3500 mm

- Thể tích làm việc: Vk = 31,2 m3
- Kích thước hình bao: chiều cao 5400 mm; chiều rộng 4000 mm
2.Tính chọn thiết bị khử nước:
2.1.Bể cô đặc:
2.1.1.Bể cô đặc Cu :
Diện tích cần thiết để cô đặc tinh quặng Cu được tính theo công thức :

________________________________________________________________
Sinh viên : Phan Thanh Nhân
104
Lớp Tuyển Khoáng AK57
MSSV :1121040430



Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

S=

Đồ Án Tốt Nghiệp

Q 2
;m
q

Trong đó : Q – lượng quặng tinh cần cô đặc, T/24h.
Q – tải trọng riêng cảu bể cô đặc, T/m2.24h
Theo bảng 18 HDĐATN ta chọn q =1.2 T/m2.24h
Q = Q41.24.1,15 = 4,59.24.1,15 = 126,68 T/24h

S=

Q
q

=

126,68
1,2

= 105,57

m2

Chọn bể cô đặc truyền động chu vi có D = 15 m, chiều 3 m ,diện tích S =176,7
m2

Số bể cô đặc cần thiết là : n =

S
s

=

105,57
= 0,6
176,7

chọn 1 bể cô đặc

Kiểm tra theo tốc độ lắng :
-Tốc độ dòng nước lên trong bể ( gây nên do dòng nước tràn)
- Tốc độ lắng chìm của hạt quặng tinh
W .1000 14,88.1000
= 0,01
=
176
,
7
.
3600
s.3600
v1 =
mm/s
v2 = 545 (

δ − 1)d 2

, mm/sec

d - Đường kính hạt bé nhất trong sản phẩm cần cô đặc ( thường = 0,01 mm )
δ

- Tỷ trọng của hạt khoáng vật vào cô đặc .

δ = 3.18

v2 = 545.( - 1 )d2 = 545.(3,18 - 1).0,012 = 0,12 mm/s
Điều kiện v2 > v1 thoả mãn.
3. Máy lọc:
3.1.Máy lọc chân không hình đĩa lọc Cu:

- Diện tích bề mặt lọc cần thiết : S==

4,59 * 1,15
= 26,39
0,2

m2

- Chọn máy lọc đĩa DU 34-2,5 :
________________________________________________________________
Sinh viên : Phan Thanh Nhân
105
Lớp Tuyển Khoáng AK57
MSSV :1121040430