Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LÒ RAM BI NGHIỀN

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LÒ RAM BI NGHIỀN

Tải bản đầy đủ

30

31

3.2 Bảng giá trị vào ra của chương trình
Bảng 3.1 Giá trị vào ra của chương trình
TT

Địa chỉ

Ký hiệu

1
2
3

I0.0
I0.1
I0.2

AUTO_MANU
AUTOSTART
AUTOSTOP

4

I0.3

HT1

5

I0.4

HT2

6

I0.5

HT3

7

I0.6

HT11

8

I0.7

HT12

9

I1.0

HT21

10

I1.1

HT22

11
12
13

I1.2
I1.3
I1.4

SCDCCuaVao
SCDCCuaRa
SCDCBomDau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
Q0.6
Q0.7
Q1.0
Q1.1

CoiDenKD
DCBomDauLV
DCCuaVaoT
DCCuaVaoN
DCCuaRaT
DCCuaRaN
VanVaoLV
VanRaLV
GiaNhiet1
GiaNhiet2

1

PIW272

NhietB1

2

PIW274

NhietB2

Rơle trung
gian

Chú thích
Công tắc chọn Auto/Manu
Công tắc khởi động hệ thống
Công tắc hành trình dừng hệ
thống
Công tắc hành trình giới hạn
xilanh ra
Công tắc hành trình báo vị trí
mở cửa lò
Công tắc hành trình giới hạn
xilanh vao
Công tắc hành trình giới hạn vị
trí cửa vào mở
Công tắc hành trình giới hạn vị
trí cửa vào đóng
Công tắc hành trình giới hạn vị
trí cửa ra mở
Công tắc hành trình giới hạn vị
trí cửa ra đóng
Sự cố động cơ cửa vào
Sự cố động cơ cửa ra
Sự cố động cơ bơm dầu

K0
K1
K11
K12
K21
K22
K4
K5
K2
K3

Còi khởi động
Động cơ bơm dầu làm việc
Động cơ cửa vào quay thuận
Động cơ cửa vào quay ngược
Động cơ cửa ra quay thuận
Động cơ cửa ra quay ngược
Van đẩy piton đi vào
Van đẩy piton đi ra
Bật tắt điện gia nhiệt buồng 1
Bật tắt điện gia nhiệt buồng 2
Cảm biến bào nhiệt độ buồng
1
Cảm biến báo nhiệt độ buông
2

32

33

3.3 Chương trình điều khiển hệ thống lò ram
3.3.1 Chương trình khởi động hệ thống

34

35

36

37

38

39

40