Tải bản đầy đủ
Phụ lục 2: Danh sách 50 công ty ngoài mẫu nghiên cứu

Phụ lục 2: Danh sách 50 công ty ngoài mẫu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

S
T
T


CK

Tên công ty

Sàn

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)
2011

2012

2013

PTM

CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN
XUẤT,
THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ
ÔTÔ PTM

HNX

Máy công
nghiệp

1

841

-2,925

-840

5

CLP

CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY
SẢN CỬU
LONG

HoSE

Nuôi trồng
nông hải
sản

1

23,857

-9,594

-79,174

6

FDG

CÔNG TY CỔ
PHẦN
DOCIMEXCO

HoSE

Nuôi trồng
nông hải
sản

1

35,913

-37,446

-116,064

7

BVG

CÔNG TY CỔ
PHẦN THÉP
BẮC VIỆT

HNX

Thép và
sản phẩm
thép

1

648

-39,977

-7,172

8

NVC

CÔNG TY CỔ
PHẦN NAM
VANG

HNX

Thép và
sản phẩm
thép

1

-20,069

-128,034

-141,487

BTH

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ
TẠO BIẾN THẾ
VÀ VẬT LIỆU
ĐIỆN HÀ NỘI

HNX

Thiết bị
điện

1

2,708

-9,918

-6,422

VNA

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
BIỂN
VINASHIP

HoSE

Vân tải
đường biển

1

32,342

-28,291

-107,895

4

9

10

S
T
T

11

12

13

14

15

16

17


CK

Tên công ty

VOS

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
BIỂN VIỆT
NAM

VCV

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
VINACONEX

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

HNX

Vân tải
đường biển

1

6,715

-33,178

-190,325

HNX

Vận tải,
hành
khách, du
lịch

1

-6,535

-44,152

-50,924

PGT

CÔNG TY CỔ
PHẦN TAXI SÀI
GÒN
PETROLIMEX

HNX

Vận tải,
hành
khách, du
lịch

1

5,919

-991

-21,078

BHC

CÔNG TY CỔ
PHẦN BÊ
TÔNG BIÊN
HÒA

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

-13,922

-20,367

-13,832

BHV

CÔNG TY CỔ
PHẦN
VIGLACERA
BÁ HIẾN

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

1,526

-10,376

-9,351

BTS

CÔNG TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG VICEM
BÚT SƠN

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

0

-31,821

-225,330

DAC

CÔNG TY CỔ
PHẦN
VIGLACERA
ĐÔNG ANH

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

3,225

-4,505

-1,174

Sàn

2011

2012

2013

S
T
T


CK

Tên công ty

18

DCT

CÔNG TY CỔ
PHẦN TẤM
LỢP VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
ĐỒNG NAI

19

LCG

20

21

22

23

24

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

HoSE

Vật liệu
xây dựng nội thất

CÔNG TY CỔ
PHẦN LICOGI
16

HoSE

PID

CÔNG TY CỔ
PHẦN TRANG
TRÍ NỘI THẤT
DẦU KHÍ

Sàn

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)
2011

2012

2013

1

32,119

-55,183

-129,709

Xây dựng

1

159,497

-34,121

-254,230

HNX

Xây dựng

1

1,997

-4,689

-10,271

PSG

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP
DẦU KHÍ SÀI
GÒN

HNX

Xây dựng

1

-87,236

-251,651

-208,484

PVA

CÔNG TY CỔ
PHẦN TỔNG
CÔNG TY XÂY
LẮP DẦU KHÍ
NGHỆ AN

HNX

Xây dựng

1

-83

-173,798

-47,972

PVV

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
VINACONEX

HNX

Xây dựng

1

3,039

-48,413

-58,746

PVX

TỔNG CÔNG
TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU
KHÍ VIỆT NAM

HNX

Xây dựng

1

97,245

1,847,337 2,632,299

S
T
T


CK

Tên công ty

Sàn

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)
2011

2012

2013

PXM

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG

HoSE

Xây dựng

1

23,755

-109,655

-152,230

HGM

CÔNG TY CỔ
PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG
SẢN HÀ GIANG

HNX

Khai
khoáng

0

149,450

138,284

87,261

KSB

CÔNG TY CỔ
PHẦN
KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

HoSE

Khai
khoáng

0

120,004

90,381

83,721

28

KTB

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN
TÂY BẮC

HoSE

Khai
khoáng

0

28,270

40,348

1,750

29

L10

CÔNG TY CỔ
PHẦN LILAMA
10

HoSE

Máy công
nghiệp

0

23,810

25,960

25,580

ACL

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
CỬU LONG AN
GIANG

HoSE

Nuôi trồng
nông hải
sản

0

114,883

15,114

5,580

NSC

CÔNG TY CỔ
PHẦN GIỐNG
CÂY TRỒNG
TRUNG ƯƠNG

HoSE

Nuôi trồng
nông hải
sản

0

62,253

78,222

96,110

25

26

27

30

31

S
T
T

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

HNX

Thép và
sản phẩm
thép

0

1,296,851 1,030,505 2,010,465

CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP
ĐOÀN HOA
SEN

HoSE

Thép và
sản phẩm
thép

0

230,254

393,869

558,131

CÔNG TY CỔ
34 NHW PHẦN NGÔ
HAN

HoSE

Thiết bị
điện

0

44,150

30,657

46,108

32

33

35

36

37

38


CK

Tên công ty

HPG

CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP
ĐOÀN HÒA
PHÁT

HSG

Sàn

2011

2012

2013

SFI

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẠI LÝ
VẬN TẢI SAFI

HoSE

Vân tải
đường biển

0

31,169

44,373

35,641

PJT

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY
PETROLIME

HoSE

Vân tải
đường biển

0

12,557

15,383

11,243

FDT

CÔNG TY CỔ
PHẦN
FIDITOUR

HNX

Vận tải,
hành
khách, du
lịch

0

7,826

929

5,818

HOT

CÔNG TY CỔ
PHẦN DU
LỊCH-DỊCH VỤ
HỘI AN

HoSE

Vận tải,
hành
khách, du
lịch

0

28,119

33,825

20,871

S
T
T


CK

Tên công ty

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

NTP

CÔNG TY CỔ
PHẦN NHỰA
THIẾU NIÊN
TIỀN PHONG

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

QNC

CÔNG TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG VÀ XÂY
DỰNG QUẢNG
NIN

HNX

TDC

CÔNG TY CỔ
PHẦN KINH
DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG

Sàn

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)
2011

2012

2013

0

276,180

291,285

289,579

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

27,636

3,930

7,481

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

191,526

159,942

159,957

TBX

CÔNG TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG THÁI
BÌNH

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

5,489

2,334

102

43

TMX

CÔNG TY CỔ
PHẦN VICEM
THƯƠNG MẠI
XI MĂNG

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

12,629

8,470

6,912

44

HUT

CÔNG TY CỔ
PHẦN TASCO

HNX

Xây dựng

0

100,866

37,947

12,154

L18

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG
SỐ 18

HNX

Xây dựng

0

28,831

16,731

13,679

39

40

41

42

45

S
T
T

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

HNX

Xây dựng

PXS

CÔNG TY CỔ
PHẦN KẾT
CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ

HoSE

HU3

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG
HUD3

49

50

46

47

48


CK

Tên công ty

LM8

CÔNG TY CỔ
PHẦN LILAMA
18

Sàn

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)
2011

2012

2013

0

21,643

38,717

41,014

Xây dựng

0

108,488

67,430

75,946

HoSE

Xây dựng

0

49,328

25,334

15,465

QTC

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH GIAO
THÔNG VẬN
TẢI QUẢNG
NAM

HNX

Xây dựng

0

11,942

15,176

10,028

SD6

CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG
ĐÀ 6

HNX

Xây dựng

0

39,152

41,312

44,332