Tải bản đầy đủ
Phụ lục 1: Danh sách 50 công ty trong mẫu nghiên cứu

Phụ lục 1: Danh sách 50 công ty trong mẫu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

S
T
T

Nhóm
ST

HNX

Phần mềm,
Phân phối
hàng điện
tử

1

179

-5,170

-2,764

PNC

CÔNG TY CỔ
PHẦN VĂN
HOÁ PHƯƠNG
NAM

HoSE

Sách, ấn
bản, sản
phẩm văn
hóa

1

9

-16,875

-23,392

9

HSI

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬT TƯ
TỔNG HỢP VÀ
PHÂN BÓN
HÓA SINH

Sản phẩm
hóa dầu,
HoSE nông dược
và hóa chất
khác

1

19,875

-2,000

-73,169

10

GGG

CÔNG TY CỔ
PHẦN Ô TÔ
GIẢI PHÓNG

HNX

Sản xuất ô


1

-65,258

-27,343

-64,411

11

VPC

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT
TRIỂN NĂNG
LƯỢNG VIỆT
NAM

HoSE

Sản xuất
phân phối
điện

1

997

-8,828

-6,619

12

VIS

CÔNG TY CỔ
PHẦN THÉP
VIỆT Ý

HoSE

Thép và
sản phẩm
thép

1

27,213

-17,776

-27,788

13

ALP

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
ALPHANAM

HoSE

Thiết bị
điện

1

15,362

-148,924

-205,239

8

Tên công ty

SRA

CÔNG TY CỔ
PHẦN SARA
VIỆT NAM

Lợi nhuận sau thuế
(triệu VNĐ)

Nhóm
ngành

7


CK

Sàn

2011

2012

2013

S
T
T

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

HoSE

Vân tải
đường biển

1

HNX

Vân tải
đường biển

STT

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN
CHUYỂN SÀI
GÒN TOURIST

17

18

14

15

16

19

20


CK

Tên công ty

VST

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN
TẢI VÀ THUÊ
TÀU BIỂN
VIỆT NAM

SSG

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN
TẢI BIỂN HẢI
ÂU

Sàn

Lợi nhuận sau thuế
(triệu VNĐ)
2011

2012

2013

2,441

-124,699

-223,718

1

0

-1,863

-34,686

HoSE

Vận tải,
hành
khách, du
lịch

1

3,100

-21,639

-5,517

DTC

CÔNG TY CỔ
PHẦN
VIGLACERA
ĐÔNG TRIỀU

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

814

-68,979

-18,287

HHL

CÔNG TY CỔ
PHẦN HỒNG
HÀ LONG AN

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

-12,960

-14,132

-2,793

HPS

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐÁ XÂY
DỰNG HOÀ
PHÁT

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

1,870

-2,987

-4,036

PPG

CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN
XUẤTTHƯƠNG MẠIDỊCH VỤ PHÚ
PHONG

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

312

-13,971

-24,546

S
T
T


CK

Tên công ty

21

TSM

CÔNG TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG TIÊN
SƠN HÀ TÂY

22

SD1

23

Lợi nhuận sau thuế
(triệu VNĐ)

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

HoSE

Vật liệu
xây dựng nội thất

1

5,341

-7,684

-4,221

CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG
ĐÀ 1

HNX

Xây dựng

1

7,082

-49,580

-156

SDB

CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG
ĐÀ 207

HNX

Xây dựng

1

-28,931

-35,744

-36,373

24

SJM

CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG
ĐÀ 19

HNX

Xây dựng

1

-8,343

-11,543

-28,511

25

V15

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG SỐ 15

HNX

Xây dựng

1

8,480

-11,235

-30,264

CMS

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG VÀ
NHÂN LỰC
VIỆT NAM

HNX

Đào tạo
việc làm

0

11,709

16,913

11,991

AMC

CÔNG TY CỔ
PHẦN
KHOÁNG SẢN
Á CHÂU

HNX

Khai
khoáng

0

6,265

8,698

9,762

26

27

Sàn

2011

2012

2013

S
T
T

28

29

30

31

32

33

34


CK

Tên công ty

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

BMC

CÔNG TY CỔ
PHẦN
KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH

HoSE

Khai
khoáng

LCM

CÔNG TY CỔ
PHẦN KHAI
THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG
SẢN LÀO CAI

HoSE

CTB

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ
TẠO BƠM HẢI
DƯƠNG

ABT

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
BẾN TRE

FPT

CÔNG TY CỔ
PHẦN FPT

Sàn

Lợi nhuận sau thuế
(triệu VNĐ)
2011

2012

2013

0

91,388

86,392

80,021

Khai
khoáng

0

22,232

46,530

9,396

HNX

Máy công
nghiệp

0

8,170

7,848

8,542

HoSE

Nuôi trồng
nông hải
sản

0

99,783

79,153

74,256

HoSE

Phần mềm,
Phân phối
hàng điện
tử

0

EID

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT
TRIỂN GIÁO
DỤC HÀ NỘI

HNX

Sách, ấn
bản, sản
phẩm văn
hóa

0

30,569

29,372

32,364

HAI

CÔNG TY CỔ
PHẦN NÔNG
DƯỢC H.A.I

Sản phẩm
hóa dầu,
HoSE nông dược
và hóa chất
khác

0

46,009

48,188

37,874

2,079,148 1,985,487 2,065,313

S
T
T


CK

Tên công ty

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

35

SVC

CÔNG TY CỔ
PHẦN DỊCH
VỤ TỔNG HỢP
SÀI GÒN

HoSE

Sản xuất ô


36

NLC

CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY
ĐIỆN NÀ LƠI

HNX

HMC

CÔNG TY CỔ
PHẦN KIM KHÍ
HoSE
TP HỒ CHÍ
MINH

CJC

CÔNG TY CỔ
PHẦN CƠ
ĐIỆN MIỀN
TRUNG

39

40

37

38

41

Sàn

Lợi nhuận sau thuế
(triệu VNĐ)
2011

2012

2013

0

81,432

46,761

60,740

Sản xuất
phân phối
điện

0

12,279

10,026

16,247

Thép và
sản phẩm
thép

0

82,048

27,192

20,979

HNX

Thiết bị
điện

0

12,272

12,667

11,731

GSP

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN
TẢI SẢN
PHẨM KHÍ
QUỐC TẾ

HoSE

Vân tải
đường biển

0

48,376

50,804

55,014

VGP

CÔNG TY CỔ
PHẦN CẢNG
RAU QUẢ

HNX

Vân tải
đường biển

0

22,772

19,486

20,526

TCT

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÁP
TREO NÚI BÀ
TÂY NINH

HoSE

Vận tải,
hành
khách, du
lịch

0

47,759

53,462

47,742

S
T
T


CK

Tên công ty

Sàn

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

2011

2012

2013

0

294,530

360,526

370,801

42

BMP

CÔNG TY CỔ
PHẦN NHỰA
BÌNH MINH

43

BT6

CÔNG TY CỔ
PHẦN BETON
6

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

31,544

17,160

9,169

44

CVT

CÔNG TY CỔ
PHẦN CMC

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

20,659

11,773

18,104

45

NNC

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐÁ NÚI
NHỎ

HoSE

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

88,873

77,651

72,021

HOM

CÔNG TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG VICEM
HOÀNG MAI

HNX

Vật liệu
xây dựng nội thất

0

129,577

112,709

1,635

CTX

TỔNG CÔNG
TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM

HNX

Xây dựng

0

36,492

10,297

42,913

HU1

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY
DỰNG HUD1

HoSE

Xây dựng

0

54,139

17,486

4,734

46

47

48

HoSE

Vật liệu
xây dựng nội thất

Lợi nhuận sau thuế
(triệu VNĐ)

S
T
T

49

50


CK

Tên công ty

FCN

CÔNG TY CỔ
PHẦN KỸ
THUẬT NỀN
MÓNG VÀ
CÔNG TRÌNH
NGẦM FECON

HBC

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG VÀ
KINH DOANH
ĐỊA ỐC HÒA
BÌNH

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

HoSE

Xây dựng

HoSE

Xây dựng

Sàn

Lợi nhuận sau thuế
(triệu VNĐ)
2011

2012

2013

0

96,310

100,103

116,910

0

149,553

130,888

53,857

Phụ lục 2: Danh sách 50 công ty ngoài mẫu nghiên cứu
S
T
T

1

2

3


CK

Tên công ty

Sàn

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)
2011

2012

2013

BKC

CÔNG TY CỔ
PHẦN
KHOÁNG SẢN
BẮC KẠN

HoSE

Khai
khoáng

1

7,995

-16,975

-21,438

CTM

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ,
XÂY DỰNG VÀ
KHAI THÁC
MỎ VINAVICO

HNX

Khai
khoáng

1

2,535

-3,289

-5,677

KHB

CÔNG TY CỔ
PHẦN
KHOÁNG SẢN
HÒA BÌNH

HNX

Khai
khoáng

1

4,542

-6,620

-3,337

S
T
T


CK

Tên công ty

Sàn

Nhóm
ngành

Nhóm
ST

Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)
2011

2012

2013

PTM

CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN
XUẤT,
THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ
ÔTÔ PTM

HNX

Máy công
nghiệp

1

841

-2,925

-840

5

CLP

CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY
SẢN CỬU
LONG

HoSE

Nuôi trồng
nông hải
sản

1

23,857

-9,594

-79,174

6

FDG

CÔNG TY CỔ
PHẦN
DOCIMEXCO

HoSE

Nuôi trồng
nông hải
sản

1

35,913

-37,446

-116,064

7

BVG

CÔNG TY CỔ
PHẦN THÉP
BẮC VIỆT

HNX

Thép và
sản phẩm
thép

1

648

-39,977

-7,172

8

NVC

CÔNG TY CỔ
PHẦN NAM
VANG

HNX

Thép và
sản phẩm
thép

1

-20,069

-128,034

-141,487

BTH

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ
TẠO BIẾN THẾ
VÀ VẬT LIỆU
ĐIỆN HÀ NỘI

HNX

Thiết bị
điện

1

2,708

-9,918

-6,422

VNA

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
BIỂN
VINASHIP

HoSE

Vân tải
đường biển

1

32,342

-28,291

-107,895

4

9

10