Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY VINATRANS

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY VINATRANS

Tải bản đầy đủ

31

giới như Hãng tàu RCL ZIM lines Hapag Lloyd Bows Shipping…
1996

Thành lập Chi nhánh tại Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng

1997

Thành lập Công ty liên doanh đầu tiên với Hãng giao nhận Konoike
Transport

1999

Thành lập công ty cổ phần đầu tiên với tên gọi Vinalink

2000

Là Hãng giao nhận đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ISO 9002;
nhận danh hiệu Anh Hùng lao Động do Chủ tịch nước trao tặng

2001

Thành lập công ty cổ phần thứ hai với tên gọi Vinafreight

2002

Thành lập công ty cổ phần thứ ba - Công ty Vinatrans Đà Nẵng

2003

Thành lập công ty cổ phần thứ tư - Công ty Vinatrans Hà Nội

2004

Thành lập Văn phòng đại diện tại Cần Thơ

2005

Nhận Huân chương Độc lập do Chủ tịch nước trao tặng thành lập
Công ty TNHH VA Express và Công ty TNHH V-Truck

2006

Thành lập Công ty liên doanh Nissin Việt Nam

2007

Thành lập Công ty liên doanh Agility Logistics

2008

Thành lập Công ty liên doanh Hyundai Công ty Vinatrans Logistics

2009

Thực hiện IPO Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần.

16-03-

Chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại

2010

Thương Việt Nam

2.1.2.

hức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động

2.1.2.1. Chức năng
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
- Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất cho thuê đất.
- Kinh doanh kho bãi và lưu trữ hàng hóa.
- Giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa quá cảnh hàng
ngoại giao hàng hội chợ triển lãm thiết bị cho các cuộc biểu diễn văn hóa nghệ

32

thuật hàng công trình hàng siêu trường siêu trọng đồ dùng cá nhân hàng biếu
tặng hàng mẫu tài liệu chứng từ bằng đường hàng không đường biển đường
sông đường sắt đường bộ trong và ngoài nước.
- Đại l tàu biển đại l lưu cước gom và chia lẻ hàng quản l container đại
l cho các hãng giao nhận đại l

đại l k gửi hàng hóa đại l thủ tục hải quan

kiểm kiện kiểm nghiệm giám định bảo hiểm hàng hóa.
- Đại l tổng đại l cho các hãng hàng không các dịch vụ vận tải hàng hóa.
- Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và ngoài
nước. Dịch vụ cung ứng tàu biển tiếp nhận bảo quản hàng hóa máy móc và cung
ứng mọi dịch vụ sửa chữa thay thế máy móc tàu biển gửi trả lại hãng tàu những
máy móc thiết bị hư để thay thế hoặc dư thừa theo yêu cầu của hãng tàu trong quy
trình sửa chữa nâng cấp.
- Thực hiện dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải xuất nhập khẩu thủ tục hải
quan thông tin thị trường theo yêu cầu của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và nhận ủy thác xuất nhập khẩu.
- Kinh doanh dịch vụ logistics và quản l chuỗi cung ứng.
- Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức.
- Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh.
- Tổ chức hội chợ triển lãm hội nghị hội thảo.
- Đầu tư xây dựng quản l

kinh doanh khai thác bất động sản cơ sở hạ

tầng khu công nghiệp cao ốc văn phòng căn hộ chung cư trung tâm thương mại.
2.1.2.2.

Nhiệm vụ

Tuân thủ nghiêm ngặt các luật hoạt động doanh nghiệp luật hoạt động trong
ngành về giao nhận vận tải kho bãi…Tuân thủ các hợp đồng giao kết với các tổ
chức đại l nước ngoài cũng như điều lệ đã được công bố.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các dịch
vụ tốt chất lượng. Ban giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn
của số liệu báo cáo tài chính, phản ánh trung thực hợp l tình hình tài chính kinh

33

doanh của đơn vị. Đồng thời quản l tài sản một cách rõ ràng thông qua sổ sách ghi
chép chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu đối với xã hội trong việc giữ gìn môi
trường phòng cháy chữa cháy.
2.1.2.3.

hương hướng hoạt động

Hiện nay Công ty Vinatrans đang cố gắng giữ vững các mảng chính như
giao nhận hàng không đường biển đóng kiện đóng gói kho bãi và cũng như đang
từng bước chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực hàng siêu trường siêu trọng hàng dự
án…Công ty thực hiện chính sách tiếp thị gần gũi khách hàng duy trì mối quan hệ
tốt với khách hàng cũ cũng như phát triển tốt mối quan hệ với đối tác mới. Các lãnh
đạo các phòng ban được giao quyền quyết định xây dựng chính sách giá chia hoa
hồng xác định các nhà thầu phụ tùy

sao cho phù hợp giúp các phòng ban chủ

động trong việc quyết định và đảm bảo việc các phòng luôn cố gắng đạt được các
chỉ tiêu đã đề ra. Tình hình logistics ngày càng khó khăn khi các doanh nghiệp
không chỉ cạnh tranh trong nước mà các đơn vị nước ngoài ngày càng phát triển
mạnh các đơn vị mà Công ty Vinatrans làm đại l đang tách dần điều đó đồng
nghĩa với việc Công ty Vinatrans đang phải từng bước vượt qua khó khăn tuy
nhiên công ty cũng luôn đặt ra các mục tiêu kế hoạch chiến lược tìm kiếm khách
hàng mới để chỉ tiêu năm sau luôn cao hơn năm trước đảm bảo tình hình tăng
trưởng đều đặn.
2.1.3. Tổ chức bộ máy kinh doanh và quản l
Công ty Vinatrans là đơn vị kinh doanh bên lĩnh vực giao nhận logostics.
Công ty được chia ra nhiều phòng ban chi nhánh công ty con nhằm chuyên môn
hóa lĩnh vực hoạt động.
Từ lúc cổ phần hóa từ tháng 04/2010 thì chủ tịch hội đồng quản trị kiêm luôn
chức vụ Tổng giám đốc công ty nhưng đến 04/2014 thì chủ tịch hội đồng quản trị
do lãnh đạo công ty mẹ Tổng công ty cổ phần thép Việt Nam đảm nhiệm. Điều này
giúp công ty rõ ràng hơn trong các chính sách quyết định kinh doanh của đơn vị.
Hội đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông bầu ra quyết định kế hoạch phát
triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hằng năm cũng như xác định các mục tiêu

34

hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược. Công ty s ban hành một hệ thống
quản l mà theo đó bộ máy quản l s chịu trách nhiệm và dưới sự lãnh đạo của Hội
đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc và một kế
toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám
đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ
nhiệm hoặc bãi nhiệm bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.
Công ty có ba Phó tổng giám đốc mỗi Phó tổng s chịu chuyên trách quản l các
lĩnh vực khác nhau và phụ trách một chi nhánh cụ thể. Trong đó, Phó tổng giám đốc
thứ nhất s thay mặt quyết định k duyệt thay thế khi Tổng giám đốc vắng mặt.
Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản
trị công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản l cần thiết và phù hợp với
cơ cấu và thông lệ quản l công ty tùy từng thời điểm. Các cán bộ quản l có những
sự hiểu biết chuyên môn về các lĩnh vực kinh doanh của từng phòng ban. Công ty
có rất nhiều phòng ban phụ trách các mảng dịch vụ khác nhau nên các cán bộ quản
l trực tiếp cụ thể là các trưởng phó phòng luôn có những kiến thức về lĩnh vực của
phòng rất sâu sắc để đưa ra các tham mưu đề xuất có lợi cho công ty. Các cán bộ
trưởng phòng trực tiếp quản l các phòng ban sau:
Phòng logistics công trình
Phòng logistics kho bãi
Phòng quản l chuỗi cung ứng
Phòng logistics dự án
Phòng logistics hàng không
Phòng logostics triển lãm
Phòng logistics hàng hải
Phòng logistics vận tải đa phương thức
Phòng đại l kuehne nagel
Công ty Vinatrans có một ban kiểm soát gồm có ba thành viên do đại hội
đồng cổ đông bầu ra trong ban kiểm soát có một người có chuyên môn kế toán.

35

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong
quản l điều hành có trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.
Bộ máy hoạt động quản l kinh doanh của Công ty Vinatrans được thể hiện qua Sơ
đồ 2.1 :Tổ chức bộ máy hoạt động và quản l kinh doanh

36
Đại hội đồng
cổ đông

Ban kiểm
soát
Hộiđồngquản
trị

Ban
giámđốc

Phòng
logistics/
đạil
đ
P. Quảnl
chuỗicungứn
g

Khối hỗ trợ

Hệ
thống
nhà kho

P. logistics
khobãi

p. logistics
vận tải đa
phương
thức

p. logistics
hànghải

p. logistics
côngtrình

p. logistics
dự án

p. logistics
triễnlãm

Bãi
container

Đạil

Kueh
nenag
el

Hành
chính kế
toán

Nhânsự
hành
chính
IT

Kế toán

Chi nhánh

CN Hà Nội

CN
HảiPhòng

CN
CầnThơ

CN Dung
Quất
Đội xe
Côngty
Vtruck)

CN
QuảngNin
h

37

2.1.4.

ặc điểm tổ chức kế toán
Công ty gồm có một phòng kế toán tài vụ làm các nhiệm vụ kế toán tổng hợp

để đưa ra các báo cáo tài chính cũng như trực tiếp kiểm soát quản l chi phí tại các
phòng ban kinh doanh.
Bên cạnh phòng kế toán của công ty thì mỗi phòng kinh doanh vẫn có bộ
phận kế toán tuy nhiên bộ phận kế toán này chuyên phụ trách theo dõi phát sinh tại
phòng về doanh thu chi phí của phòng để đối chiếu với phòng kế toán và tập hợp
chứng từ số liệu cung cấp về cho phòng kế toán ngoài ra bộ phận kế toán này s
đảm nhận việc xuất hóa đơn kiểm tra tính hợp l hợp lệ của hóa đơn mua vào bán
ra trước khi giao mọi chứng từ về phòng kế toán tài vụ bộ phận này không có trách
nhiệm hạch toán kế toán cho đơn vị.
ộ máy kế toán được thể hiện qua Sơ đồ 2.2
Kế toán
trưởng

Phó phòng
kế toán
Kế toán tổng hợp

Kế toán
chuyên
trách

Kế toán
ngân hàng

Kế toán
chi tiền
mặt

Kế toán thu
tiền mặt/thủ
quỹ

Kế toán phòng kinh doanh
Kế toán chi nhánh

Với chi tiết bộ máy kế toán như trên thì việc phân hóa nhiệm vụ rất rõ ràng
phần hành này có thể kiểm tra được phần hành kia. Nhiệm vụ của từng phần hành
được thể hiện qua Bảng 2.2

38

Bảng 2.2.Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận kế toán tại ông ty Vinatran
STT Phần hành
1

Kế toán trưởng

Chức năng nhiệm vụ
- Quản l tổng quát số liệu báo cáo của công ty lập
các dự toán.
- Tham mưu với tổng giám đốc về quá trình quản l
điều hành sử dụng vốn của công ty.

2

Phó phòng kiêm kế Lập báo cáo tài chính hợp nhất báo cáo tình hình
toán tổng hợp

vôn tài chính tham mưu cho kế toán trưởng quản l
các báo cáo chi nhánh
Phụ trách chuyên môn kiểm tra số liệu tập hợp nhật
k bảng kê lập báo cáo quyết toán.

3

Kế toán chuyên trách

Theo dõi ghi nhận quản l các số liệu về doanh thu
chi phí tạm ứng theo các phòng kinh doanh đã được
phân công. Cung cấp thông tin về số liệu kinh doanh
từng phòng ban mà mình quản l cho các lãnh đạo.

4

Kế toán tài sản cố Theo dõi ghi chép các việc phát sinh tăng giảm lên
định xây dựng cơ quan đến tài sản cố định công cụ thiết bị các công
bản và vật tư

trình sửa chữa mua sắm…kế toán này s do một nhân
viên kế toán chuyên trách đảm nhiệm luôn vì việc
phát sinh không nhiều.

5

Kế toán ngân hàng

Ghi nhận việc thu chi thông qua ngân hàng

6

Kế toán chi tiền mặt

Ghi nhận việc chi tạm ứng quyết toán

7

Kế toán thu tiền mặt Ghi nhận các khoản liên thu liên quan đến tiền mặt
kiêm thủ quỹ
Công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức kế toán tập trung toàn bộ

việc hạch toán đều được ghi nhận tại phòng kế toán. Mặc dù công ty Vinatrans có
các kế toán tại phòng kinh doanh nhưng các kế toán này chỉ phụ trách tập hợp

39

chứng từ cho phòng kế toán cũng như báo cáo kế hoạch thực hiện của phòng qua
báo cáo tháng và đối chiếu số liệu hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các lô
hàng để phòng kế toán dễ dàng quản l thu chi các lô hàng phát sinh.
Hiện tại công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư
244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Công ty đã áp
dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do
Nhà nước ban hành.
a.

ác chứng t kế toán c ng được ử dụng trong t ng ph n hành như:
- Công ty Vinatrans là đơn vị kinh doanh dịch vụ logistics nên không có hàng

hóa lưu kho chỉ có vật tư nguyên liệu công cụ sử dụng một lần các phòng đề nghị
mua phục vụ cho công việc thì s được theo dõi riêng bởi kế toán phòng đó qua
phiếu nhập xuất kho bảng kiểm kê vật tư còn lại cuối tháng chưa dùng.
- Đối với tài sản cố định công ty sử dụng phương pháp khấu hao theo đường
thẳng. Khi các phòng có nhu cầu hoặc do mục đích của cả công ty thì phòng đó s
làm giấy đề nghị sau đó s có biên bản bàn giao khi giao tài sản cố định biên bản
thanh l khi thanh l tài sản cố định.
- Công nợ được kế toán quản l thông qua bảng báo cáo phân tích tổng nợ
từng khách hàng số nợ quá hạn trong hạn nợ trong 3 tháng 6 tháng….
- Về tiền mặt chứng từ được sử dụng là phiếu thu phiếu chi giấy đề nghị tạm
ứng giấy thu tạm ứng… bảng theo dõi tổng hợp thu chi trong tháng.
- Chứng từ kế toán ngân hàng thì bao gồm ủy nhiệm chi báo có ngoại tệ báo
có đồng nội tệ lệnh chuyển tiền.
Vì là đơn vị kinh doanh lĩnh vực đặc thù nên công ty còn thiết kế các mẫu
chứng từ phù hợp đáp ứng nhu cầu theo dõi kiểm tra của đơn vị những chứng từ
này tùy tính chất mà s có sự xét duyệt ở các cấp khác nhau.
Các chứng từ trên và hóa đơn s được tập hợp về phòng kế toán tài vụ để lưu
trữ quản l . Các nhân viên kế toán s chịu trách nhiệm về các chứng từ liên
quan.Tại phòng kế toán có một kho để lưu trữ chứng từ của năm hiện hành và năm

40

trước đó.Các năm cách thời điểm hiện tại 5 năm s được lưu trữ tại kho công ty còn
lại những chứng từ cũ hơn s được đưa về cất giữ trong container kho Công ty
Vinatrans tại Thủ Đức.
b. Sổ kế toán
Công ty sử dụng ghi nhận kế toán theo hình thức sổ nhật k chứng từ. Bao
gồm các loại sổ sau:
-

Sổ tổng hợp

-

Sổ chi tiết

Các sổ của công ty cũng chỉ phản ánh tất cả chi phí theo từng phòng ban khi
muốn tập hợp một khoản mục chi phí nào đó của toàn công ty thì phải làm phương
pháp thủ công chọn lọc lại các chi phí đó. Hoặc như doanh thu cũng vậy mặc dù
Công ty Vinatrans kinh doanh dịch vụ giao nhận trong rất nhiều lĩnh vực như hàng
bên công trình đường biển đường không hàng dự án…nhưng các sổ trên cũng chỉ
thể hiện doanh thu theo phòng không thể hiện doanh thu của từng lĩnh vực  làm
chậm tốc độ báo cáo thông tin kịp thời cho nhà quản l .
c.

ệ thống báo cáo tài chính

Công ty Vinatrans sử dụng đầy đủ các báo cáo theo quy định bao gồm:

d.

-

Bảng cân đối kế toán

-

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

-

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

-

Thuyết minh báo cáo tài chính

guyên t c ghi nhận kế toán
Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
Đối với tiền mặt ghi nhận căn cứ vào phiếu thu phiếu chi tiền mặt.
Đối với các khoản tiền gửi ngân hàng thì nguyên tắc ghi nhận căn cứ vào

giấy báo nợ giấy báo có và các sổ phụ của ngân hàng.

41

Bên cạnh đó đối với các khoản tương đương tiền thì được xác định là các
khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian dưới 3 tháng và có khả năng thanh khoản cao ít
rủi ro từ ngày mua đầu tư đến ngày lập báo cáo.
Đối với ngoại tệ Công ty Vinatrans ghi nhận trên phần mềm theo tỷ giá
hạch toán việc phát sinh chênh lệch giữa tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá hạch toán
s được kết chuyển vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính. Định kỳ báo cáo
tài chính năm kế toán tổng hợp s thực hiện việc đánh gía lại gốc ngoại tệ theo tỷ
giá thực tế và phần chênh lệch được ghi vào tài khoản chênh lệch tỷ giá sau đó toàn
bộ s được kết chuyển vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính tương ứng.
Kế toán tài ản cố định
Việc ghi nhận thời gian khấu hao và trích khấu hao tài sản cố định được tuân
thủ theo quy định. Từ 06/2013 công ty đã thực hiện đổi chính sách kế toán đối với
tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định theo hướng dẫn tại thông tư số
45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013
Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo phương pháp giá gốc trong quá
trình sử dụng tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo
nguyên giá hao mòm lũy kế giá trị còn lại.
Đơn vị áp dụng phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng đối với toàn
bộ tài sản cố định hữu hình.
Kế toán hàng tồn kho
Công ty Vinatrans chủ yếu hoạt động lĩnh vực logistics chỉ ghi nhận hàng
hóa tồn kho khi làm đại l cho khách hàng. Những năm gần đây hình thức làm đại
l phân phối hàng cho các khách hàng không còn chủ yếu là đứng tên nhập khẩu
ủy thác và xuất hàng lại liền cho đối tác nên không có hiện tượng hàng hóa tồn kho
mà trong kho chỉ còn tồn lại các nhiên vật liệu công cụ. Trước đây khi có lượng
hàng hóa tồn kho thì s được ghi nhận theo phương pháp giá gốc hoặc giá trị thuần
có thể thực hiện nếu như giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc. Hàng