Tải bản đầy đủ
Phụ lục 5: Kiểm định Cronbach Alpha cho các nhân tố mới hình thành

Phụ lục 5: Kiểm định Cronbach Alpha cho các nhân tố mới hình thành

Tải bản đầy đủ

108

IT9
TA9
TA6
TA8
TA7

43.38
43.42
43.36
43.54
43.42

55.208
55.970
55.648
56.221
55.124

.674
.608
.631
.582
.620

.917
.919
.918
.920
.919

 Thang đo chất lượng cảm nhận hữu hình
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.718
Item Statistics
Mean
TA4
3.62
TA2
3.29
TA3
3.77
TA5
3.55
TA1
3.33
Item-Total Statistics

TA4
TA2
TA3
TA5
TA1

N of Items
5
Std.
Deviation

N

.763
.853
.893
.728
.901

285
285
285
285
285

Scale
Scale Mean
Corrected
Variance if
if
Item
Item-Total
Item
Deleted
Correlation
Deleted

Cronbach's
Alpha
if
Item
Deleted

13.93
14.26
13.78
14.00
14.22

.636
.672
.668
.695
.681

5.481
5.489
5.314
6.099
5.391

.572
.474
.485
.411
.455

109

 Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.745
Item Statistics

SA2
SA3
SA4

N of Items
3

Mean

Std.
Deviation

N

3.29
3.54
3.45

.808
.738
.849

285
285
285

Item-Total Statistics

SA2
SA3
SA4

Scale
Scale Mean
Corrected
Variance if
if
Item
Item-Total
Item
Deleted
Correlation
Deleted

Cronbach's
Alpha
if
Item
Deleted

6.99
6.75
6.83

.690
.678
.606

1.933
2.077
1.718

.545
.558
.616

 Thang đo rào cản chuyển đổi
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.791

3

Item Statistics
Mean
SW1
3.29
SW2
3.42
SW3
3.26

Std. Deviation
.885
.910
.912

N
285
285
285

110

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance if Corrected
ItemItem Deleted
Item Deleted
Total Correlation
SW1
6.67
2.692
.584
SW2
6.54
2.348
.715
SW3
6.71
2.575
.603
 Thang đo lựa chọn
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.750

3

Item Statistics
Mean

Std. Deviation

N

CH1
3.73
.836
CH2
3.58
.875
CH3
3.75
.847
Item-Total Statistics
Scale Mean Scale
if
Item Variance if
Deleted
Item Deleted
CH1
7.33
2.242
CH2
7.47
2.067
CH3
7.31
2.241

285
285
285
Corrected
Item-Total
Correlation
.569
.610
.555

 Thang đo Sự tiện lợi khi sử dụng
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.737
Item Statistics

HB1
HB2
HB3

N of Items
3

Mean

Std.
Deviation

N

3.22
3.60
3.49

.988
1.029
.922

285
285
285

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.677
.629
.692

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.766
.624
.748

111

Item-Total Statistics

HB1
HB2
HB3

Scale
Scale Mean
Corrected
Variance if
if
Item
Item-Total
Item
Deleted
Correlation
Deleted
7.08
2.824
.564
6.71
2.573
.618
6.82
3.157
.508

Cronbach's
Alpha
if
Item
Deleted
.649
.582
.711

 Thang đo thói quen
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.651

2
Item Statistics
Mean

HB5
HB6

3.41
3.48

Std.
Deviation
1.033
.902

N
285
285

Item-Total Statistics
Scale Mean
Item Deleted
HB5
HB6

3.48
3.41

if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha
if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
.814
1.066

.487
.487

112

Phụ lục 6: Bảng ma trận hệ số tương quan Pearson
Ma trận hệ số tương quan Pearson - Correlations
X1
X2
X3
X4
X5
X Pearson
.000
.000
.000
.000
1
Correlatio 1
n
Sig
1.000 1.000 1.000 1.000
X Pearson
2
Correlatio .000
1
.000
.000
.000
n
Sig
1.000
1.000 1.000 1.000
X Pearson
3
Correlatio .000
.000
1
.000
.000
n
Sig
1.000
1.000
1.000 1.000
X Pearson
4
Correlatio .000
.000
.000
1
.000
n
Sig
1.000
1.000 1.000
1.000
X Pearson
5
Correlatio .000
.000
.000
.000
1
n
Sig
1.000
1.000 1.000 1.000
X Pearson
6
Correlatio .000
.000
.000
.000
.000
n
Sig
1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
X Pearson
7
Correlatio .000
.000
.000
.000
.000
n
Sig
1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
Y Pearson
Correlatio .396**
.153** .389** .243** .122*
n
Sig
.000
.010
.000
.000
.039
N
285
285
285
285
285
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X6

X7

Y

.000

.000

.396**

1.000

1.000

.000

.000

.000

.153**

1.000

1.000

.010

.000

.000

.389**

1.000

1.000

.000

.000

.000

.243**

1.000

1.000

.000

.000

.000

.122*

1.000

1.000

.039

1

.000

.505**

1.000

.000

1

.099

.000
1.000

.095

.505**

.099

1

.000
285

.095
285

285