Tải bản đầy đủ
Phụ lục 3 – Kiểm định Cronbach Alpha

Phụ lục 3 – Kiểm định Cronbach Alpha

Tải bản đầy đủ

89

Item Statistics
Mean
Std. Deviation
IT1
3.41
.913
IT2
3.52
.959
IT3
3.60
.865
IT4
3.61
.907
IT5
3.70
.835
IT6
3.65
.799
IT7
3.64
.792
IT8
3.71
.812
IT9
3.69
.827
Item-Total Statistics
Scale Mean Scale
if
Item Variance if
Deleted
Item Deleted
IT1
29.11
27.316
IT2
29.00
26.352
IT3
28.92
27.504
IT4
28.91
27.062
IT5
28.82
27.323
IT6
28.87
28.287
IT7
28.88
27.800
IT8
28.81
28.462
IT9
28.82
27.955

N
285
285
285
285
285
285
285
285
285
Corrected
Item-Total
Correlation
.664
.733
.688
.700
.741
.655
.726
.620
.669

 Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.741

4

Item Statistics
Mean
Std. Deviation
SA1
3.60
.811
SA2
3.29
.808
SA3
3.54
.738
SA4
3.45
.849
Item-Total Statistics

N
285
285
285
285

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.900
.895
.898
.898
.895
.901
.896
.903
.900

90

SA1
SA2
SA3
SA4

Scale Mean
if
Item
Deleted
10.28
10.59
10.34
10.43

Scale
Variance if
Item Deleted
3.810
3.511
3.628
3.218

Corrected
Item-Total
Correlation
.420
.539
.577
.610

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.745
.679
.661
.635

 Thang đo rào cản chuyển đổi
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.791

3

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance if Corrected
ItemItem Deleted
Item Deleted
Total Correlation
SW1
6.67
2.692
.584
SW2
6.54
2.348
.715
SW3
6.71
2.575
.603
Item Statistics
Mean
Std. Deviation N
SW1
3.29
.885
285
SW2
3.42
.910
285
SW3
3.26
.912
285
 Thang đo lựa chọn
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.750

3

Item Statistics
Mean

Std. Deviation

CH1
3.73
.836
CH2
3.58
.875
CH3
3.75
.847
Item-Total Statistics

N
285
285
285

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.766
.624
.748

91

CH1
CH2
CH3

Scale Mean
if
Item
Deleted
7.33
7.47
7.31

Scale
Variance if
Item Deleted
2.242
2.067
2.241

Corrected
Item-Total
Correlation
.569
.610
.555

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.677
.629
.692

 Thang đo thói quen
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.755

6

Item Statistics
Mean
Std. Deviation N
HB1
3.22
.988
285
HB2
3.60
1.029
285
HB3
3.49
.922
285
HB4
3.67
.886
285
HB5
3.41
1.033
285
HB6
3.48
.902
285
Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance if
Item Deleted
Item Deleted
HB1
17.65
10.279
HB2
17.27
10.339
HB3
17.38
10.919
HB4
17.20
11.644
HB5
17.46
11.003
HB6
17.38
11.209
 Thang đo lòng trung thành
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.894

7

Corrected
ItemTotal Correlation
.585
.539
.524
.419
.422
.486

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.694
.707
.712
.739
.741
.722

92

Item Statistics

LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
LO7

Mean

Std. Deviation

N

3.59
3.63
3.73
3.43
3.33
3.40
3.61

.837
.789
.774
.942
.962
.897
.864

285
285
285
285
285
285
285

Item-Total Statistics
Scale Mean
if
Item
Deleted
LO1
21.13
LO2
21.09
LO3
20.99
LO4
21.29
LO5
21.39
LO6
21.32
LO7
21.12

Scale
Variance if
Item Deleted
16.895
17.283
17.246
16.834
16.359
16.690
17.166

Corrected
Item-Total
Correlation
.733
.722
.745
.636
.688
.702
.660

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.874
.876
.874
.886
.880
.878
.883

93

Phụ lục 4: Phân tích nhân tố các yếu tố tác động lòng trung thành – lần 1
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .871
Bartlett's
Test
of
Approx. Chi-Square
4886.092
Sphericity
df
Sig.
Communalities

TA1
TA2
TA3
TA4
TA5
TA6
TA7
TA8
TA9
IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
IT6
IT7
IT8
IT9
SA1
SA2
SA3
SA4
SW1
SW2
SW3
CH1
CH2
CH3

Initial

Extraction

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

.481
.535
.539
.650
.480
.559
.640
.572
.537
.616
.732
.665
.701
.652
.604
.638
.576
.607
.436
.695
.495
.613
.661
.774
.708
.674
.654
.623

561
0.000

94

HB1
1.000
HB2
1.000
HB3
1.000
HB4
1.000
HB5
1.000
HB6
1.000
Extraction Method:
Component Analysis.

.662
.727
.583
.474
.636
.710
Principal

Component Matrixa
Component
1
2
IT7
.722
IT2
.713
IT9
.700
IT4
.692
IT1
.687
IT3
.679
IT5
.675
SA4
.654
IT6
.653
IT8
.645
TA6
.644
SA1
.616
TA7
.602
TA8
.596
TA9
.591
SA3
.561
HB4
.535
TA5
.527
HB3
.507
SA2
TA4
TA1
SW2
.553
HB5
.537
SW1
.528
SW3

3

4

5

6

7