Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ

76

KẾT LUẬN
Trước xu thế hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, ngày càng có nhiều tập
đoàn tài chính ngân hàng mạnh về năng lực tài chính, công nghệ cao, trình độ quản
lý chuyên nghiệp tham gia thị trường Việt Nam thì tình hình hoạt động của các ngân
hàng thương mại trong nước sẽ gặp nhiều cạnh tranh gay gắt đặc biệt là việc thu hút
nguồn vốn sẽ vô cùng khó khăn. Do đó, mỗi ngân hàng thương mại muốn hoạt động
hiệu quả phải có những điểm mạnh để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó
thì các ngân hàng cũng phải nhận ra được điểm yếu nội tại của mình để khắc phục
và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Việc đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng là
cơ sở để đề ra những giải pháp nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục
những mặt yếu, thông qua đó nâng cao hiệu quả trong kinh doanh của ngân hàng.
Với những giải pháp đề xuất trong luận văn, tôi mong muốn góp phần làm gia
tăng lòng trung thành của khách hàng, làm cơ sở cho sự tăng trưởng bền vững lâu
dài của BIDV – HCMC nói riêng và BIDV nói chung, khẳng định và giữ vững vị
thế là ngân hàng hàng đầu trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam.
Vì thời gian có hạn và kiến thức chưa đầy đủ, luận văn sẽ không tránh khỏi
những sai sót, khiếm khuyết, tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô để
luận văn được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy, Cô khoa Sau Đại học của
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cho tôi những kiến thức và
phương pháp nghiên cứu khoa học để tôi vận dụng và hoàn thành luận văn này. Tôi
xin đặc biệt cám ơn Thầy PGS.TS Trần Huy Hoàng đã tận tình hướng dẫn, đóng
góp nhiều ý kiến quý báu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

77

Tôi hy vọng những đề xuất giải pháp được đề cập trong luận văn này sẽ có giá
trị thực tiễn và ứng dụng trong thực tế nhằm giúp ngân hàng luôn đạt được kế hoạch
kinh doanh cũng như mục tiêu đề ra.

78

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Đỗ Tiến Hòa (2007), Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối
với sản phẩm dịch vụ ngân hàng HSBC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh,
Luận văn Thạc sĩ, ĐH Kinh tế TPHCM.
2. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên
cứu với SPSS, Nhà xuất bản Thống kê.
3. Nguyễn Đình Thọ (2003), Đo lường chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí
ngoài trời tại TP.HCM, đề tài nghiên cứu khoa học, Trường ĐHKT thành phố
Hồ Chí Minh.
4. Nguyễn Thị Mai Trang (2006), Chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng
trung thành của khách hàng siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí phát
triển KH&CN, tập 9, (số 10 năm 2006).
5. Nguyễn Thị Kim Anh (2010), Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng
trong ngành ngân hàng tại TP.HCM, trường ĐHKT thành phố Hồ Chí Minh
6. PGS.TS Trần Huy Hoàng chủ biên (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại,
Nhà xuất bản Lao động Xã hội.
7. TS. Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, Nhà xuất bản
Thống kê.
8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TPHCM, báo
cáo thường niên giai đoạn 2009 - 2011.
9. Các website và các phương tiện thông tin khác:

79

http://www.sbv.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

http://www.vneconomy.com.vn

Thời báo Kinh tế Việt Nam

http://www.gso.gov.vn

Tổng Cục Thống kê Việt Nam

http://www.vnexpress.net
http://tuoitreonline.com.vn
Website các ngân hàng thương mại.
Tiếng Anh
1. Aydin, S. & Ozer, G. (2005). The analysis of antecedents of customer loyalty
in the turkish mobile telecommunication market.
2. Goulrou Abdollahi (2008), Creating a model for customer loyalty in banking
industry of Iran, Master Thesis, from http:www.essays.se/essay.
3. Gronroos, C, A Service Quality Model and Its Marketing Implications,
European Journal of Marketing
4. Jamal, A. and Naser, K. (2002). Customer satisfaction and retail banking: an
assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in
retailbanking.
5. Kathleen, Khirallah (2005). Customer Loyalty in Retail Banks: Time to Move
Beyond Simple Programs or a Product Orientation.
6. Lehtinen, U & J. R. Lehtinen, Service Quality: A Study of Quality Dimensions,
Working Paper, Service Management Institute, Helsinki, Finland., (1982)
7. Prus Amanda and Brandt Randall D.(1995), Understanding your customers,
Marketing Tools Magazine.