Tải bản đầy đủ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒNG KÔNG (HKE)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒNG KÔNG (HKE)

Tải bản đầy đủ

hóa thị HK $ tại thời thời điểm niêm yết thời điểm niêm yết
năm
tài
trường điểm niêm yết
chính
hai
ngay trước
Doanh Ít nhất 500 triệu HK Ít nhất 500 triệu HK $
các vấn đề
thu
$ cho năm tài chính cho năm tài chính đã
của tài liệu
đã được kiểm toán được kiểm toán gần
niêm yết
gần đây nhất
đây nhất
Dòng Dòng tiền tích cực từ ii. Vốn hóa thị
trường của
tiền
hoạt động của ít nhất
ít nhất 100
100 triệu HK $ hoạt
triệu HK $
động trong tổng hợp
tại thời điểm
trong ba năm tài chính
niêm yết
trước
Chú Sở giao dịch có thể chấp nhận một thời gian giao dịch ghi nhận
ý:
ngắn hơn và / hoặc có thể thay đổi hoặc từ bỏ yêu cầu lợi nhuận
trên hoặc các tiêu chuẩn tài chính khác
(II) Thẩm quyền có thể chấp nhận:
Các công ty yêu cầu niêm yết mà hoạt động bên ngoài Hồng Kông và khu vực pháp
lý khác được công nhận tìm kiếm một danh sách chính trên Ban chính và GEM
được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và phải chứng minh họ có thể tiêu
chuẩn thích hợp về bảo vệ cổ đông, trong đó có ít nhất là tương đương với những
yêu cầu theo luật Hồng Kông. Vào tháng Chín năm 2013, Sở Giao dịch và các SFC
công bố một "Chính sách phần kết hợp về niêm yết của các công ty nước ngoài" sửa
đổi ( "JPS sửa đổi").. Các sửa đổi JPS nhằm cung cấp tính minh bạch trong quá
trình niêm yết, cung cấp sự chắc chắn pháp lý cho công ty ở nước ngoài tìm kiếm
hoặc một niêm yết lần đầu hoặc thứ hai ở Hồng Kông và duy trì chất lượng của thị
trường tài chính của Hồng Kông.
(III) Những tiêu chuẩn kế toán:
Tài khoản mới của người nộp đơn phải được chuẩn bị theo quy định của tài chính
báo cáo tiêu chuẩn Hồng Kông, tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế hoặc tiêu chuẩn
kế toán Trung Quốc cho doanh nghiệp kinh doanh (chỉ cho nhà cung cấp Trung
Quốc).
Các công ty làm việc trong hoạt động ngân hàng phải cũng tuân thủ Công khai tài
chính của tổ chức ủy quyền tại địa phương phát hành bởi cơ quan tiền tệ của Hong
Kong.
Main Board
GEM
Cho những công ty xin niêm yết trên thị trường Đối với đơn xin niêm yết trên
chính, báo báo kế toán của các công ty hợp nhất thị trường GEM mà hoạt động
muốn niêm yết trên sở đã được chuẩn bị phải phù chủ yếu không bao gồm sự
hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận phát triển tài sản và / hoặc đầu
7

chung tại Hoa Kỳ của Mỹ (US GAAP) hoặc chuẩn tư, kế toán lập theo US GAAP
mực kế toán khác có thể được chấp nhận bởi Sở là chấp nhận được nếu công ty
giao dịch trên cơ sở từng trường hợp.
được niêm yết, hoặc sẽ được
niêm yết cùng một lúc, hai sàn
chứng khoán New York hay
các thị trường quốc gia
NASDAQ..
(IV) Phù hợp cho niêm yết:
Cả tổ chức phát hành và kinh doanh của mình phải, theo ý kiến của Sở Giao dịch,
phù hợp cho việc niêm yết
Một công ty phát hành hoặc nhóm của nó (khác hơn là một công ty đầu tư) có tài
sản bao gồm toàn bộ hoặc đáng kể của tiền mặt hoặc chứng khoán ngắn ngày sẽ
không thường được coi là thích hợp cho niêm yết, ngoại trừ nơi công ty phát hành
hoặc nhóm là chỉ duy nhất hoặc chủ yếu là tham gia vào kinh doanh môi giới chứng
khoán..
(V) Lịch sử hoạt động và quản lý:
Main Board
GEM
Cho những công ty xin niêm yết trên thị trường chính
phải có một khoảng thời gian ghi nhận giao dịch ít Đối với đơn xin niêm yết
trên thị trường GEM phải có
nhất 3 năm tài chính với:
một hồ sơ kinh doanh ít nhất
1. quản lý liên tục đối với tại ít nhất là 3 năm tài 2 năm tài chính đầy đủ với:
chính trước đó; và
1. việc quản lý tương tự
2. liên tục sở hữu và kiểm soát ít nhất là trong
đáng kể trong suốt 2
năm tài chính đã được kiểm toán gần đây nhất..
năm tài chính đầy đủ;

Ngoạilệ:
Dưới kiểm tra Vốn hóa thị trường/Doanh thu, Sở giao
2. Sự liên tục của quyền
dịch có thể chấp nhận một thời gian ghi nhận giao dịch
sở hữu và kiểm soát
ngắn hơn theo đáng kể việc quản lý tương tự nếu
trong suốt cả năm tài
người nộp đơn mới có thể chứng minh rằng:
chính đầy đủ ngay
trước các vấn đề của
1. Các giám đốc và quản lý có kinh nghiệm đầy
các tài liệu niêm yết.
đủ và thỏa đáng của ít nhất ba năm trong đường
dây của doanh nghiệp và công nghiệp của Ngoạilệ:
người nộp đơn mới; và
Sở giao dịch có thể chấp
nhận một thời gian ghi nhận
2. Sự lien tục trong quản lý cho năm tài chính đã giao dịch ngắn hơn và từ bỏ
được kiểm toán gần đây nhất.
hoặc thay đổi các yêu cầu
quyền sở hữu và quản lý
8

cho:
1. Công ty mới thành

lập dự án và
2. Các công ty khoáng

sản.
(VI) Vốn hóa thị trường tối thiểu:
Giá trị vốn hóa thị trường dự kiến của một ứng viên mới tại thời điểm niêm
yết phải có ít nhất,

Main Board
200 triệu HK$

GEM
100 triệu HK$

(VII) Giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu trôi nổi trong công chúng:
Giá trị vốn hóa thị trường dự kiến tại thời điểm niêm yết của các chứng
khoán của một ứng viên mới được tổ chức bởi công chúng phải có ít nhất,
Main Board
50 triệu HK$

GEM
30 triệu HK$

(VIII) Cổ phiếu trôi nổi trong công chúng:
Tối thiểu 25% của tổng số cổ phiếu mà công ty phát hành tại mọi lúc được
nắm giữ bởi công chúng. Trường hợp tổ chức phát hành có một loại chứng khoán
hay i nhiều hơn từ các loại chứng khoán mà niêm yết được yêu cầu, tổng chứng
khoán của tổ chức phát hành được nắm giữ bởi công chúng trên tất cả các thị trường
quy định tại thời điểm niêm yết phải ít nhất là 25% tổng số cổ phiếu mà công ty
phát hành. Tuy nhiên, các loại chứng khoán mà niêm yết được tìm kiếm không được
ít hơn 15% tổng số các cổ phiếu mà công ty phát hành, có một vốn hóa thị trường
dự kiến tại thời điểm niêm yết không ít hơn,
Main Board
50 triệu HK$

GEM
30 triệu HK$

9

Sở giao dịch có thể, theo quyết định của mình, chấp nhận một tỷ lệ thấp hơn
từ 15% đến 25% trong trường hợp tổ chức phát hành với một vốn hóa thị trường dự
kiến tại thời điểm niêm yết trên 10 tỷ HK $. (IX) Quy mô cổ đông:
Main Board
GEM
Các chứng khoán vốn tìm kiếm niêm yết phải Các chứng khoán vốn trong tay
được nắm giữ trong số ít nhất 300 người.
của công chúng nên được nắm giữ
trong số ít nhất 100 người.
Lưu ý: Không lớn hơn 50% của chứng khoán trong tay công chúng tại thời điểm
niêm yết có thể được sở hữu có lợi bởi ba cổ đông đại chúng lớn nhất.
(X) Cơ chế phát hành:
Main Board

GEM
Người nộp đơn
Một đơn mới có thể không niêm yết bằng chỉ khi có đáng kể các mới được tự do
nhu cầu công chúng cho chứng khoán của mình.
quyết định cơ
chế phát hành và
Luật niêm yết trên Main Board đặt ra thủ tục nhất định để được áp có thể niêm yết
dụng trong việc phân bổ các cổ phiếu trong IPO
trên Sở giao dịch
bằng cách để tên

(XI) Giá mới phát hành:
Luật niêm yết của cả 2 thị trường Main Board và GEM không áp đặt các điều
kiện về giá phát hành mới. Tuy nhiên, cổ phiếu mới không thể được ban hành ở một
mức giá thấp hơn giá trị danh nghĩa của họ.

3. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SINGAPORE (SGX)

Yêu cầu niêm yết được thể hiện qua các điều luật
3.1. Yêu cầu cơ bản

Điều 210
Một tổ chức phát hành nộp đơn xin niêm yết chứng khoán vốn chủ sở hữu
trên SGX Mainboard phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) Phân phối và quy mô cổ đông
10

(a) Bảng dưới đây đưa ra các yêu cầu cổ phần và phân phối

Công chúng nắm giữ

Phân phối

Tỷ lệ
vốn
cổ
Vốn hóa thị trường phần
(triệu
đô) trong
("M")
tay
công
chún
g

M < 300

25%

S
G
X
M
A 300 ≤ M < 400 20%
I
N
B 400 ≤ M < 1000 15%
O
A
R
D
M ≥ 1000
12%

Số
cổ
đông
nắm
giữ

Tống quy
mô phát
hành(triệu Phần phối
đô)
("O")

Ít nhất 40% của các cổ phiếu mời
hoặc 15 triệu USD tùy theo cái
nào là thấp hơn, phải được phân
phối cho nhà đầu tư từng được
phân bổ , mỗi thứ không nhiều
hơn 0,8% của các lời mời chia sẻ
hoặc 300.000 $ giá trị của cổ
phiếu tuỳ cái nào là thấp hơn.

500

O< 75

500

Ít nhất 20% của cổ phần mời phải
75 ≤ O < được phân phối cho các nhà đầu
120
tư, mỗi phân bổ không quá 0,4%
cổ phần lời mời.

500

O ≥ 120

Không có yêu cầu áp dụng.
Ghi chú:
1) Các cổ phần của người nộp đơn
và các cộng sự phải được tổng
hợp và đối xử như một người giữ
duy nhất.

500

2) aphân phối ưu đãi được thực hiện
theo Luật 234 phải được loại trừ.

(i) Việc phân phối cổ phiếu nắm giữ không được thực hiện bằng cách thức
nhân tạo chẳng hạn như cho chia sẻ đi và cung cấp các khoản vay cho các cổ đông
tiềm năng để mua cổ phần.
(ii) Trong việc tính toán tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm trong tay công chúng, cổ đông
công chúng hiện có thể được bao gồm, tùy thuộc vào giới hạn tổng hợp 5% vốn cổ
phần của công ty phát hành sau lời mời phát hành và cổ phiếu được cung cấp đó
11