Tải bản đầy đủ
Đặc trưng của thuyết tinh hoa

Đặc trưng của thuyết tinh hoa

Tải bản đầy đủ

 
www.themegallery.com

5. Các luận điểm về Thuyết tinh hoa.
Bảng 1: Thuyết tinh hoa theo quan điểm của
một số nhà Xã hội học.
Tác giả

Nhóm thống trị

Nhóm bị trị

Pareto

Người có địa vị thống trị

Người bị trị

Gaetano Moca

Người lãnh đạo, quản lý

Người bị lãnh đạo,
quản lý

Robert Michels

Giới cầm quyền (người
thủ lĩnh hoạt động vì lợi
ích của họ)

Người bị trị

www.themegallery.com

Pareto
Tồn tại mâu thuẫn giữa nhóm người có địa vị thống trị với nhóm người bị trị và
cá nhân lợi dụng địa vị chính trị để kiếm lợi kinh tế. ( Ví dụ quan chức lợi dụng
chức quyền để tham ô tài sản quốc gia và bị quần chúng phản đối mạnh mẽ,
điển hình ở Việt Nam là vụ PMU 18 )
G.Mosca
Nhấn mạnh mâu thuẫn giữa người lãnh đạo, quản lý và người bị lãnh đạo, quản lý đồng
thời cho rằng quyền lực chính trị chi phối tất cả các loại quan hệ trong tất cả các lĩnh
vực.
R.Michels
“Quy luật thép”: các thủ lĩnh của giới tinh hoa trong xã hội cũng như trong tổ chức
chỉ hoạt động vì mục đích và lợi ích riêng của họ. ( Ví dụ về sự thay đổi các chính
sách của tổng thống Hoa Kỳ, ở mỗi tổng thống khác nhau có một chính sách đối
ngoại khác nhau nhưng đều chung mục đích là xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh,
bá chủ thế giới.)

www.themegallery.com

6. So sánh thuyết tinh hoa với
quan niệm của Các Mác.
Đặc điểm

Thuyết tinh hoa

Quan niệm của Các
Mác

Giống nhau

- Xã hội có phân chia giai cấp
- Xã hội là một chỉnh thể thống nhất của các mặt
đối lập

Khác nhau

Xem xét đặc điểm: cơ
chế, vận hành, duy trì
của cấu trúc mâu thuẫn

Tập trung và phân tích
nền tảng kinh tế của cấu
trúc đó.

www.themegallery.com

B. Lý thuyết của Thorstein Veblen
1. Sơ đồ lý thuyết
của Thorstein Veblen.
Tài chính
 
Nhàn
rỗi

Tinh
hoa

Người bị trị

Công
nghiệp