Tải bản đầy đủ
III. Hậu quả của ô nhiễm nước ở Hà Nội tới sức khỏe người dân

III. Hậu quả của ô nhiễm nước ở Hà Nội tới sức khỏe người dân

Tải bản đầy đủ

Bệnh tật do nước bị ô
nhiễm thạch tín


-

Ví dụ về nguồn nước nhiễm
thạch tín (Arsenic):
Các bệnh mắc phải
Quá trình nhiễm độc
Tác hại nghiêm trọng tới sức
khỏe của bà mẹ có thai và trẻ
sơ sinh

Triệu chứng bệnh lý của
người nhiễm arsenic

III. Hậu quả của ô nhiễm nước
ở Hà Nội tới sức khỏe người
dân
1. Hậu quả trực tiếp
1.2 Sức khỏe tinh thần
Những lo lắng, bất ổn về mặt tinh thần
Tìm mọi cách đối phó hợp lý trước
những nguy hiểm từ môi trường
Những lo lắng triền miên gây ra những
căng thẳng về thần kinh, bệnh tật về
thể chất khác như bệnh về thần kinh,
tim mạch

III. Hậu quả của ô nhiễm nước ở
Hà Nội tới sức khỏe người dân
2. Hậu quả gián tiếp
 Vấn đề sức khỏe và vấn đề kinh tế có
mối quan hệ hữu cơ mật thiết với nhau
 Ảnh hưởng tới nguồn lao động xã hội
 Sự phân tầng xã hội-phân hóa giàu
nghèo
 Sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận
với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

III. Hậu quả của ô nhiễm nước
ở Hà Nội tới sức khỏe người
dân

Vấn đề ô nhiễm nước và sức khỏe đã thu
hút sự quan tâm của Nhà nước nhiều tổ
chức phi chính phủ. Tuy nhiên, những
chương trình, dự án này vẫn chưa được
thực hiện hiệu quả, sức khỏe người dân
vẫn bị đe dọa và nguồn ngân sách NN bị
thất thoát do chưa sử dụng hiệu quả
 ->những hậu quả nêu trên đã chứng
minh mối quan hệ sức khỏe và các nhân
tố xã hội khác


IV. Kết luận và một số
hướng nghiên cứu
1. Kết luận
 Ô nhiễm nước :
- thực trạng
- nguyên nhân
 Hậu quả tới sức khỏe người dân và
những hậu quả xã hội khác


IV. Kết luận và một số
hướng nghiên cứu

2. Một số hướng nghiên cứu
Nghiên cứu về nhận thức và hành vi của
những nhóm xã hội gây ô nhiễm nước
Nghiên cứu vai trò của các nhóm chăm sóc
sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu về tương tác giữa các nhóm xã
hội trong việc sử dụng và quản lí tài nguyên
Nghiên cứu về các thiết chế xã hội có liên
quan