Tải bản đầy đủ
I. Thực trạng ô nhiễm nước ở Hà Nội

I. Thực trạng ô nhiễm nước ở Hà Nội

Tải bản đầy đủ

I. Thực trạng ô nhiễm nước
ở Hà Nội

2. Thực trạng
2.1 Tổng quan tình hình môi trường nước Hà
Nội
4 con sông lớn, 30 hồ nhân tạo (783ha) trong
đó 19 hồ ở nội thành (547ha)
Hệ thống thoát nước còn lạc hậu, mới chỉ giải
quyết được 50% lượng nước thải của thành
phố
Là địa phương duy nhất sử dụng 100% lượng
nước ngầm cho các mục đích khác nhau.

I. Thực trạng ô nhiễm nước
ở Hà Nội
2.2 Thực trạng ô nhiễm nước mặt
 Qua số liệu quan trắc của các cơ
quan hữu quan cho thấy, môi trường
nước ở 4 con sông và một hồ ở Hà
Nội đã bị ô nhiễm tới mức báo động,
chủ yếu là nhiễm BOD, COD, chất lơ
lửng, Coliform, NO2, NH4, CH4, H2S
và một số nhiễm bẩn hữu cơ khác


Biểu đồ: Hàm lượng amoni và
BOD trong nước mặt ở Hà Nội
(mg/l)

I. Thực trạng ô nhiễm nước
ở Hà Nội
Sông, hồ ở Hà Nội chứa đầy rác thải công
nghiệp và rác thải từ sinh hoạt của người
dân.
Theo sở TNMTNĐ Hà Nội, tổng chất thải rắn
phát sinh là 1.500-1.600 tấn/ngày, chất thải
công nghiệp nguy hại khoảng 24.000 –
25.000 tấn/ngày, chưa được thu gom xử lý
đáp ứng hết nhu cầu. Phần lớn lượng rác
thải chưa được thu gom tập trung ở những
bãi rác thải tự phát, hay ở gần các sông, hồ,
kênh rạch…

Một số hình ảnh trực quan
về ô nhiễm nước mặt tại
Hà Nội

Ô nhiễm trên sông Tô Lịch

Ô nhiễm trên hồ Gươm

I. Thực trạng ô nhiễm nước
ở Hà Nội
2.3 Thực trạng ô nhiễm nước ngầm
 Nước ngầm có chứa các chất độc
hại như amoni, thạch tín/asen… và
nồng độ đã vượt quá mức cho phép
 Thực trạng ô nhiễm nước bởi các
chất hóa học ngày càng nghiêm
trọng hơn và mức đô ô nhiễm ngày
càng tăng dần


Nước ngầm chứa thạch tín
Qua nghiên cứu tại Hà Nội, nhiều khu
vực đã nhiễm thạch tín cao: Đông Anh,
Sóc Sơn, khu vực nhà máy cơ khí Cổ Loa,
Gia Lâm, khu công nghiệp Thượng Đình
 Khảo sát các điểm giếng và bãi giếng,
hầu hết đều nhiễm thạch tín
 Đánh giá trên tổng thể Hà Nội khu vực
phía nam nhiễm asen nặng hơn khu phía
bắc đặc biệt là khu Thanh Trì


II. Nguyên nhân ô nhiễm
môi trường nước
1. Nguyên nhân từ phía nhà quản lý và các
cơ quan hữu quan
Việc sử dụng và quản lý nguồn nước đến nay
vẫn còn nhiều bất cập, phức tạp, chồng chéo
và không thống nhất
Thiếu kinh phí để cải tạo sông, hồ… bị ô
nhiễm
Trách nhiệm của các tổ chức, các cơ quan
hữu quan và các nhà máy, xí nghiệp… gây ô
nhiễm bộc lộ nhiều hạn chế

II. Nguyên nhân ô nhiễm
môi trường nước
2. Về phía người dân
 Hành vi xả rác bừa bãi, góp phần
làm cho nguồn nước ngày càng
bị ô nhiễm một cách trầm trọng
 Không có ý thức bảo vệ nguồn
nước