Tải bản đầy đủ
III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
5. Hệ thống công trình hạ tầng đô thị gồm: Công trình hạ tầng xã hội và công trình hạ
tầng kỹ thuật:
a) Đối với khu vực nội thành phải được đầu tư xây dựng đồng bộ và có mức hoàn chỉnh
theo từng loại đô thị.
b) Đối với khu vực ngoại thành phải được xây dựng đồng bộ mạng hạ tầng và đảm bảo
yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.
6. Kiến trúc, cảnh quan đô thị.
 CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐÔ THỊ:

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1.

Chức năng đô thị:

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1.

Chức năng đô thị:

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1.

Chức năng đô thị:

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Quy mô dân số toàn đô thị:

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
3. Mật độ dân số bình quân khu vực nội thành

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
5. Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị:
Được đầu tư xây dựng đồng bộ tiến tới hoàn chỉnh.Với đô thị loại đặc biệt; đô thị loại 1, 2, 3, 4: Khu vực ngoại thành được đầu tư xây dựng tiến tới
đồng bộ; hạn chế các dự án gây ô nhiễm; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi phát triển
nông nghiệp, các vùng xanh, các vùng cảnh quan sinh thái…

Các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các trang
thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường. (Đối với đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 1, 2, 3 tỷ lệ
này phải đạt 100%)

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
6. Kiến trúc, cảnh quan đô thị:

 Đối với đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 1, 2, 3:
Phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.
Có các không gian công cộng phục vụ đời sống tinh thần nhân dân.

Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu.
Trên 60% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị - đối với đô
thị loại đặc biệt (Đô thị loại 1 là trên 50%, loại 2 và loại 3 là trên 40%)
Có các công trình kiến trúc tiêu biểu.

 Đối với đô thị loại 4, 5: Từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý
kiến trúc đô thị.

ĐÔ THỊ LOẠI ĐẶC BIỆT
Nước ta có 2 đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hà Nội