Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia Lâmtrung tâm công nghiệp của trung ơng và thành phố

đống trên địa bàn... Đã tạo điều kiện kinh tế huyện Gia
Lâm khá phát triển so với các huyện khác của ngoại thành.
Tuy nhiên trong nông nghiệp nông thôn huyện Gia Lâm
vẫn còn mang tính thuần nông, tình trạng thiếu việc làm
vẫn còn lớn và tập trung nhiều ở lĩnh vực nông nghiệp. Theo
dự báo đến năm 2010 và những năm tiếo theo tỷ trọng cơ
cấu kinh tế nông thôn sẽ là: Nông nghiệp 6,94%. công
nghiệp 45,16% và dịch vụ 47,9%. Trên cơ sở ơ cấu kinh tế
nông thôn thay đổi nh vậy, đời sống của đại bộ phận dân
c sẽ đợc nâng cao (cả chất lợng lẫn tinh thần) giảm đến mức
thấp nhất

tỷ lệ lao động thất nghiệp, chuyển dần lao

động nông thôn huyện Gia Lâm sang lĩnh vực công nghiệp
và dịch vụ - góp phần thực hiện thành công mục tiêu CNH HĐH nông nghiệp nông thôn huyện Gia Lâm.
Qua mấy năm qua, cơ cấu kinh tế nông thôn của
huyện đã có sự chuyển dịch theo hớng tích cực, phù hợp với
điều kiện của vùng và đạt đợc mục tiêu đề ra của huyện.
Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt đợc vẫn còn mộ số
tồn tại mà thời gian tiếp theo trong quá trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Gia Lâm phải giải quyết,
đồng thời phải khai thác triệt để các lợi thế so sánh ,mà Gia
Lâm có đợc, để nông thôn Gia Lâm ngày càng giầu mạnh.

Kiến nghị:

1
7
3

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia Lâm

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
huyện Gia Lâm phải đặc biệt coi trọng vấn đề bảovệ môi
trờng xây dựng nền kinh tế nông thôn với cơ cấu hợp lý. Nhà
nớc, Trung ơng và Thành phố cần quan tâm đến một số
kiến nghị sau:
- Chỉ đạo việc khẩn trơng giao đất ổn định và lâu
dài cho hộ nông dân trên địa bàn huyện, tạo cơ chế đẩy
đến sự tích tụ ruộng đất.
- Dành một khoảng ngân sách thích đáng để đầu
vào các khâu trọng điểm, các ngành trọng điểm, tăng cờng
nguồn vốn vay u đãi cho nông dân.
- Ban hành một số chính sách kinh tế để tạo đòn bẩy
trong việc thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn trên địa bàn huyện.
- UBND thành phố Hà nội cần sớm thực hiện một số vấn
đề sau:
+ Công bố quy hoạch cụ thể kế hoạch sử dụng đất
nông nghiệp cho xây dựng cơ bản trên toàn địa bàn
huyện.
+ Hớng dẫn việc thực hiện chỉ thị 247/TTg ngày
4/5/1995 của Thủ tớng Chính phủ về việc khắc phục giảm
diện tích gieo trồng lúa nớc. Ngoài tinh thần chung của chỉ
thị đối với những nơi khô hạn, trồng lúa kém hiệu quả cần
cho phép chuyển sang trồng các loại cây khác.
+ Chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất và ban hành
chính sách khuyến khích đầu t trong và ngoài nớc đối với
nông thôn huyện Gia Lâm.
1
7
5

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia Lâm

Mục lục
* Lời nói đầu..........................................................1
Chơng I: Những vấn đề lý luận về cơ

cấu kinh tế

nông thôn .............................................................3
1. Các khái niệm..................................................................3
2. Các nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn ...................5
3. Đặc trng của cơ cấu kinh tế nông thôn .........................8
4. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu KTNT nói chung và
KTNT
ngoại thành nói riêng............................................................9
5. Các chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả.................11
6. Các nhân tố ảnh hởng đến chuỷen dịch cơ cấu nông
nghiêp..................................................................................12
7. Kinh nghiệm của một số nớc trong việc chuyển dịch cơ
cấu KTNT..............................................................................15
Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
huyện
Gia Lâm quan các năm............................................18
1. Khái quát tình hình cơ bản của huyện.........................18
1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của huyện Gia Lâm
Hà Nội..................................................................................18
1.2 Đặc điểm về điều kiện kinh tế xã hội của huyện.....21
1.3 Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên KT XH của
huyện Gia Lâm để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
.............................................................................................26
2. Thực trạng chuyểm dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện
Gia Lâm từ

1
7
7

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia Lâm

1996 đến nay......................................................................27
2.1 Khái quát tình hình phát triển sản xuất của huyện từ trớc đến nay...........................................................................27
2.2 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu KTNT phân theo ngành ở
huyện
Gia Lâm từ 1996 đến nay..................................................28
2.3. Chuyển dịch cơ cấu theo ngành.................................30
2.4. Chuyển dịch cơ cấu theo vùng....................................39
2.5. Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế ...........42
2.6. Chuyển dịch cơ cấu kỹ thuật......................................44
3. Đánh giá chung về việc chuyển dịch cơ cấu KTNT huyện
Gia Lâm...............................................................................44
Chơng III: Phơng hớng và những biện pháp chủ yếu
chuyển dịch
cơ cấu KTNT huyện Gia Lâm trong thời gian tới......47
1. Những quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện
Gia lâm Hà Nội ...................................................................47
2. Mục tiêu và phơng hớng chuyển dịch.............................49
3. Những biện pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu
KTNT huyện
Gia lâm Hà Nội đến năm 2010 và nhứng năm tiếp theo...58
Kết luận và kiến nghị.........................................................67

1
7
9