Tải bản đầy đủ
NỘI DUNG THỰC HIỆN:

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
1052/QĐ - 31/12/2014
SGDĐT

Giao dự toán năm
2015

8.253.000

0081

Tự chủ

Từ đầu
năm

1052/QĐ - 31/12/2014
SGDĐT

Giao dự toán năm
2015

4.490

0082

Không
Tự chủ

Từ đầu
năm,hỗ
trợ CPHT

Bổ sung dự toán tăng
giờ

65.378

0081

Tự chủ

Nhập dự
toán vào
quý IV

1046/QĐ SGDĐT

09/12/2015

Sau đó, tôi sắp xếp theo thứ tự ngày tháng năm tăng dần ( tháng 1 đến tháng
12) bảng tổng hợp này lên trên các quyết định phân bổ, đăng ký chứng từ ghi sổ và
cuối cùng làm bìa cứng theo mẫu:
CHỨNG TỪ- HỒ SƠ LƯU
QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 20....
Nguồn: …………....
Đóng tập lưu hộp hồ sơ số 01- năm tài chính để lưu trữ .
b. Các chứng từ rút tiền mặt từ ngân sách (gọi là chứng từ thu):
Hằng tháng có bao nhiêu chứng từ rút dự toán từ ngân sách tôi sắp xếp theo
thứ tự tăng dần theo ngày tháng phát sinh. Kết thúc quý, tôi lập bảng kê chứng từ
gốc cùng loại theo từng quý I, II, III, IV.

Sở GD & ĐT Đồng Nai
TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC
Số:01
Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 8

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
QUÝ I NĂM 2015
ĐVT: đồng
Ngày CT

Số CT

Nội dung

NợSố tiền

10/01/2015 GRDT01 Rút tiền mặt 1111NS
2015
nhập quỹ chi
hoạt đồng tháng
01

46121NS 25.000.00
0

15/03/2015 GRDT09 Rút tiền mặt 1111NS
2015
nhập quỹ chi
hoạt đồng tháng
03

46121NS 15.000.00
0

Cộng

Ghi
chú

40.000.00
0

Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………
Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm
Người lập

Phụ trách kế toán

( ký , ghi rõ họ tên)

( ký , ghi rõ họ tên)

Cuối năm tổng hợp lên một bảng tổng hợp rút số tiền bao nhiêu.
Tôi làm bìa cứng theo mẫu:
CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNN
NGUỒN: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC( NSNN)- TIỀN MẶT
NĂM: 201....
Đóng tập lưu hồ sơ hộp số 02 – năm tài chính và tiến hành cất trữ
c. Chi lương:
Quý I (Chi lương từ tháng 1-3) và các khoản truy lĩnh lương
Quý II (Chi lương từ tháng 4-6) và các khoản truy lĩnh lương
Quý III (Chi lương từ tháng 7-9) và các khoản truy lĩnh lương
Quý IV (Chi lương từ tháng 10-12) và các khoản truy lĩnh lương .

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 9

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
Sở GD & ĐT Đồng Nai
TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC
Số:02
Chi tiền lương và các khoản phụ cấp lương
ĐVT: đồng
Ngày

Số CT

Nội dung

Số tiền

Ghi
chú

10/01/2015 Bảng lương tháng 01

Chi tiền lương và các 452.916.91
khoản phụ cấp lương 8

NS

10/02/2015 Bảng lương tháng 02

Chi tiền lương và các 452.916.91
khoản phụ cấp lương 8

HP

Cộng
Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………
Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm
Người lập

Phụ trách kế toán

( ký , ghi rõ họ tên)

( ký , ghi rõ họ tên)

Cuối năm tổng hợp chi lương là bao nhiêu, từ nguồn nào. Nếu chi lương từ
nhiều nguồn khác nhau.
CHỨNG TỪ CHI LƯƠNG
NGUỒN: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC( NSNN)
NĂM: 201....
Đóng bìa này trên chứng từ chi lương phát sinh trong năm hộp số 03 – năm
tài chính để lưu trữ.
d. Chuyển các khoản đóng góp bảo hiểm theo lương:
Quý I: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo
hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
Quý II: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo
hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
Quý III: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm
thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 10

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
Quý IV: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm
thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
Sở GD & ĐT Đồng Nai
TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC
Số:03
Chi tiền lương và các khoản phụ cấp lương
ĐVT: đồng

Ngày

Số CT

Nội dung

Số tiền

10/01/2015 GRDT 032015 Chuyển thanh toán các khỏan
đóng góp BHXH,BHYT,
BHTN,KPCĐ tháng 01
10/02/2015 GRDT 042015 Chuyển thanh toán các khỏan
đóng góp BHXH,BHYT,
BHTN,KPCĐ tháng 02
Cộng

Ghi
chú

130.520.00
0
130.520.00
0

Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………
Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm
Người lập

Phụ trách kế toán

Cuối năm, tôi tiền hành lập bảng tổng hợp chuyển BHXH, BHYT, BHTN Sau đó
làm bìa cứng theo mẫu:
CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNN

CHUYỂN BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
Năm: 201....
Đóng bìa cứng này trên chứng từ phát sinh vào hộp số 04 – năm tài chính để
lưu trữ .
e. Chi hoạt động bằng chuyển khoản:
Trong năm có các chứng từ chi hoạt động bằng chuyển khoản như :
- Chuyển tiền điện thoại, internet, báo chí
Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 11

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
- Chuyển tiền sửa chữa, nâng cấp.
- Chuyển tiền mua sắm.
- Chuyển tiền hoạt động khác ......
Từng quý tôi tập hợp toàn bộ chứng từ phát sinh tuỳ theo loại hoạt động như
trên tôi đã phân tích, tách nguồn và lập bảng kê chứng từ theo từng loại.
Sở GD & ĐT Đồng Nai
TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC
Số:04
Chi hoạt động bằng chuyển khoản - Tiểu mục ………….
ĐVT: đồng
Ngày

Số CT

Nội dung

Số tiền

Ghi
chú

10/01/2015 GRDT 052015 Chuyển thanh toán tiền điện 6.570.0000
tháng 01/2015
Cộng
Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………
Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm
Người lập

Phụ trách kế toán

( ký , ghi rõ họ tên)

( ký , ghi rõ họ tên)

Cuối năm tổng hợp chi hoạt động là bao nhiêu. Trong đó gồm các mục chi
nào? Bảng tổng hợp gồm các cột: TT - Ngày tháng - Nội dung - Đơn vị được
chuyển - số tiền - Ghi chú, cuối dòng có cột tổng cộng. Đóng bìa cứng theo mẫu:
CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNN
CHI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN KHOẢN – NGUỒN …………
NĂM 201...
Đóng bìa này trên chứng từ phát sinh chi hoạt động theo từng nguồn vào hộp
số 05 –năm tài chính rồi lưu trữ.
f. Chi hoạt động bằng tiền mặt
Tập hợp các chứng từ chi hoạt động bằng tiền mặt theo từng quý, tuỳ theo
quý đó có nhiều nguồn hay không? Ví dụ trong quý phát sinh các nguồn; nguồn tự

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 12

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
chủ, nguồn không tự chủ, nguồn học phí, nguồn Hội CMHS …. ghi rõ trên mỗi
bảng kê chứng từ gốc.
Quý I: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí sử
dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý
Quý II: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí
sử dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý.
Quý III: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí
sử dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý.
Quý IV: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí
sử dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý.

Sở GD & ĐT Đồng Nai
TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU
BẢNG KÊ TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC
Số:04
Chi hoạt động bằng tiền mặt - Tiểu mục ………….
ĐVT: đồng
Ngày

Số CT

Nội dung

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Số tiền

Người
nhận
tiền

Ghi
chú

Trang 13

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
10/01/2015 PC01NS Chi thanh toán tiền mua 1.500.000
VPP
Cộng
Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………
Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm
Người lập

Phụ trách kế toán

( ký , ghi rõ họ tên)

( ký , ghi rõ họ tên)

Cuối năm, Tôi tổng hợp chi hoạt động là bao nhiêu, theo loại nguồn kinh phí
nào. Đóng tập lưu trữ hồ sơ vào hộp số 06 – NS- năm tài chính tiến hành lưu trữ.
Tương tự hộp số 07 – HP – năm tài chính , ….
Mẫu bìa như sau :
CHỨNG TỪ CHI HOẠT ĐỘNG TIỀN MẶT
NGUỒN : ……………..
NĂM ………….
g. Chứng từ thu sự nghiệp:
Đơn vị trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, kinh phí hoạt động được đảm
bảo một phần là từ nguồn ngân sách của nhà nước, thu sự nghiệp chủ yếu là nguồn
thu học phí. Để quản lý tài chính trong khoản thu sự nghiệp này trước hết người
phụ trách công tác thu phải có những hồ sơ sau:
+ Hồ sơ miễn giảm:
- Danh sách miễn giảm tiền ....
Chúng ta nên sắp xếp hồ sơ miễn giảm theo từng lớp, từng khối để thuận lợi
trong công tác tìm kiếm, kiểm tra theo dõi nguồn thu.
Để theo dõi chặt chẽ trong vấn đề này sau khi Hội đồng xét duyệt đơn miễn,
giảm học phí được xét duyệt xong tôi lập danh sách học sinh miễn giảm theo từng
lớp,theo từng khối ví dụ :
Danh sách miễn giảm tiền ... lớp 10A
Năm học : 201... 201….
STT

Họ và tên

Đối tượng

Miễn

1

Nguyễn Văn A

TB 2/4

100%

2

Phan Văn B

Nghèo

100%

3

Nguyễn Văn C

Cận nghèo

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Giảm

Ghi chú

50%

Trang 14

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
Sau danh sách là đơn miễn giảm học sinh cũng thứ tự như trên em A trước và
em B sau.., và sắp xếp từ lớp 10 cho đến lớp 12 cuối cùng. Sau đó tôi lập bảng tổng
hợp miễn giảm học phí theo mẫu:
BẢNG TỔNG HỢP MIỄN GIẢM TIỀN............
NĂM HỌC :201… 201...
TT

Tên lớp

Miễn
Số
lượng

Giảm

Số
tiền

Số
lượng

Số
tiền

Cộng M-G
Số
lượng

Ghi chú

Số
tiền

Cộng
Đóng bảng tổng hợp lên trên chứng từ miễn giảm tiền... sau đó làm bìa cứng
theo mẫu sau và đưa vào lưu trữ hộp số 08- năm tài chính
HỒ SƠ MIỄN GIẢM TIỀN ....
Năm học: ....................
+ Danh sách theo dõi thu:
Đầu năm học tôi làm sổ theo dõi thu bằng cách lập danh sách học sinh từng
lớp gồm các cột : TT - Họ và tên - số tiền phải thu - Miễn - Giảm - số tiền phải thu
đã miễn giảm - Thực thu - Thất thu - Ghi chú (cột này để ghi rõ nguyên nhân thất
thu.
Trong năm thu được bao nhiêu đưa vào cột thực thu (Viết phiếu thu để làm
chứng từ và quyết toán với cơ quan thuế) và cuối năm có bảng tổng hợp thu gồm
các cột: TT - Tên lớp - Phải thu - Miễn - Giảm - Phải thu đã trừ miễn giảm - thực
thu - Thất thu - Nguyên nhân thất thu - Đạt tỉ lệ. Sau đó đóng bảng tổng hợp lên
trên danh sách học sinh nộp tiền (có phiếu thu kèm theo). Làm bìa cứng theo mẫu
HỒ SƠ THU .....
NĂM HỌC: 201… 201...
Đóng bìa cứng này trên danh sách học sinh thu thành từng tập để đưa vào lưu
trữ hộp số 9 – năm tài chính
+ Chứng từ nộp vào kho bạc:
Tất cả các giấy nộp tiền vào kho bạc ở các quý. Cuối năm có bảng tổng hợp
nộp tiền ... vào kho bạc gồm các cột: TT - ngày tháng - Số tiền nộp - Ghi chú, cuối
dòng có cột tổng cộng, cột tổng cộng là tổng tiền nộp tiền.... vào kho bạc trong năm
.
Sau mỗi niên độ kế toán tôi sắp xếp ngay thẳng các chứng từ đưa vào kẹp hồ
sơ lưu trữ ngoài kẹp và trên gáy kẹp làm nhãn tên hồ sơ lưu trữ hộp số 10- năm tài
chính.
Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 15

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNN

NGUỒN:................ NĂM ....................
2. Nhóm sổ sách:
Đối với kế toán trường thì chỉ cần mở các loại sổ sau:
- Nhật ký - Sổ cái
- Sổ quỹ tiền mặt
- Số kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
- Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc
- Sổ tài sản cố định
- Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
- Sổ chi tiết các tài khoản
- Sổ theo dõi dự toán
- Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí
- Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí
- Sổ chi tiết các khoản thu
- Sổ chi tiết chi hoạt động
- Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
- Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc
Tất cả các loại sổ nếu làm bằng tay đầu năm trình thủ trưởng đơn vị ký
chuyển văn thư đóng dấu giáp lai, Kế toán đánh số trang từ trang đầu tiên cho đến
trang cuối cùng. Trường hợp ghi sổ bằng máy cuối kỳ kế toán phải tiến hành in ra
giấy toàn bộ, đóng thành quyển sau đó làm thủ tục pháp lý như sổ bằng tay rồi đưa
vào lưu trữ như sau: Sau mỗi niên độ kế toán tôi làm thủ tục khoá sổ rồi tập hợp các
loại sổ trên sắp xếp ngay thẳng, đóng tập cho vào hộp hồ sơ lưu trữ và làm nhãn
tên hồ sơ dán lên bìa và gáy hồ sơ:

SỔ SÁCH KẾ TOÁN
NĂM: ........
3. Nhóm báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính được lập định kỳ theo từng quý, có luỹ kế năm, báo cáo
quyết toán thường là cuối niên độ kế toán. Báo cáo tài chính được lập với mục đích
cơ bản sau đây:
Tổng hợp và trình bày một cách khái quát về tài sản, tình hình cấp phát kinh
phí Nhà nước. Ngoài ra trường có hoạt động sự nghiệp có thu phải báo cáo tài chính
còn có bảng tổng hợp tình hình thu kết quả của sự nghiệp có thu trong kỳ.

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 16

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
Cung cấp các thông tin cần thiết, tin cậy về kinh tế, tài chính phục vụ cho
việc kiểm tra, kiểm soát các khoản chi và tình hình quản lý tài sản của Nhà nước.
Cung cấp thông tin cho việc phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán
thu chi, tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch kinh phí và thực hiện cơ chế khoán chi
trong Nhà trường.
Để đạt được mục đích trên báo cáo tài chính hay quyết toán cần thực hiện
được các yêu cầu cơ bản:
Báo cáo tài chính phải được lập theo mẫu quy định, đầy đủ các tiêu thức và
đảm bảo tuân thủ phương pháp lập đối với từng chỉ tiêu từng báo cáo.
Các số liệu trong báo cáo phải phản ảnh đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và trung
thực.
Số liệu của các chỉ tiêu giống nhau của các báo cáo phải đảm bảo thống nhất.
Báo cáo quyết toán được sắp theo trình tự như sau:
* Bảng cân đối tài khoản.
* Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.
* Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động.
* Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán
tại KBNN.
* Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách
tại KBNN.
* Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi.
* Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
* Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ.
* Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang.
* Thuyết minh báo cáo tài chính.
* Đối chiếu BHXH (qua các thông báo của BHXH về việc nộp tiền bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp về BHXH)
* Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt .
* Biên bản kiểm kê tài sản cuối năm .
* Biên bản thanh lý tài sản
* Bảng tính hao mòn tài sản
* Bảng tổng hợp theo dõi tài sản trong năm .
Tất cả các báo cáo trên tôi đóng thành tập in bìa và trang trí cho thẩm mỹ
ngoài bìa ghi: Tên cơ quan chủ quản - Tên đơn vị - Tên báo cáo quyết toán năm Ghi trình tự hồ sơ gồm có (như trình tự báo cáo quyết toán đã nói ở trên) .Như vậy

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 17

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
cuối năm tôi tập hợp các loại báo cáo về tài chính rồi đưa vào cuốn có nhãn tên (Hồ
sơ báo cáo tài chính - năm ) để lưu trữ .
Ví dụ 1: Tìm Quyết định giao dự toán về nguồn kinh phí thừa giờ năm 2015
Trước hết mở hộp số 01 – 2015 mở tập hồ sơ chúng ta sẽ thấy bảng tổng hợp
và biết ngay số QĐ ngày cấp kinh phí, số tiền và tính chất nguồn kinh phí.Tiếp theo
mở theo thứ tự ngày sẽ lấy ra được quyết đinh giao dự toán về nguồn kinh phí thừa
giờ năm 2015
Ví dụ 2: Kiểm tra đối chiếu số tiền nộp học phí vào tiền gửi tại tại khoản
KBNN tháng 5 năm 2015 thì chúng ta tiến hành mở hộp số 10- 2015. Mở hộp thứ
tự sắp xếp theo trình tự thời gian cái nào diễn ra trước thi xếp trước.
Ví dụ 3: Phụ huynh đến thắc mắc về vấn đề đơn xin miễn giảm học phí của
năm học: 2015 -2016.
Trước hết mở kẹp chứng từ năm 2015. Tìm kẹp hồ sơ miễn giảm năm học
2015 - 2016. Tiến hành thu thập thông tin xem học sinh đó thuộc khối lớp mấy,
thuộc lớp cụ thể nào. Tiếp theo kiểm tra danh sách lớp đó xem tên học sinh ở số
mấy trong danh sách và tìm đơn xin miễn giảm số đó để xem nội dung được ghi
như thế nào để giải thích cho phụ huynh tránh mất thời gian của phụ huynhvà của
cả người phụ trách.
Ví dụ 4: Phòng kế hoạch tài chính Sở giáo dục đi khảo sát tình hình tài
chính ở một số trường năm 2015 chi mục 6700 (Tiền công tác phí) là bao nhiêu,
Sau khi đưa vào cơ chế khoán chi bắt đầu năm 2016 thì mục này tiết kiệm được bao
nhiêu:
Trước hết ta mở hộp hồ sơ số ….năm 2015 hồ sơ báo báo tài chính năm 2015
tìm báo cáo quyết toán quý 4 năm 2015và hộp hồ sơ báo báo tài chính năm 2016
tìm báo cáo quyết toán quý 4 năm 2016. Sau đó xem báo chi tiết về tình hình kinh
phí sử dụng của hai năm sẽ so sánh được mức tiết kiệm này.
Ví dụ 4: Sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai về thanh tra toàn diện trường, kiểm
tra và lấy số liệu hai năm: Ngân sách 2012, Ngân sách 20113, các khoản thu học
phí ...
Nhìn vào hồ sơ lưu trữ ta rút hộp hồ sơ chứng từ năm 20102, 20113, Kẹp hộp
hồ sơ sổ sách năm 2012, 2013; hộp hồ sơ báo cáo tài chính năm 2012, 2013 đem ra
trình bày cho đoàn kiểm tra thì trong đó có tất cả vừa chứng từ và số liệu đã có
bảng tổng hợp rõ ràng. Không cần phải tìm kiếm mất thời gian mà gây ấn tượng
không tốt về vấn đề tài chính tại đơn vị .
Với cách sắp xếp như trên ở đơn vị tôi hồ sơ kế toán được lưu trữ cẩn thận,
ngăn nắp, thứ tự rõ ràng thì tìm rất nhanh khi lãnh đạo cần, các số liệu đều có trên
bảng tổng hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc so sánh, báo cáo số liệu kế toán
qua các năm. Nếu như có sự thay đổi về kế toán thì kế toán kế nhiệm đỡ vất vả khó
khăn trong việc tìm kiếm chứng từ cũng như việc bàn giao từ kế toán cũ sang kế
toán mới.

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 18