Tải bản đầy đủ
5 LIQUEFIED PETROLEUM (LP) GAS STORAGE TANKS

5 LIQUEFIED PETROLEUM (LP) GAS STORAGE TANKS

Tải bản đầy đủ

IRU D
JLYHQ FRQVWUXFWLRQ QXPEHU

F

'HWHUPLQH WKH VTXDUH IHHW RI ZLQGRZ RU GRRU
DUHD

G

&DOFXODWH WKH KHDW ORVV 4 %WXKU
:KHUH
4 %WXK +70 [ $UHD VT IW :$// $1' 3$57,7,21 /266(6
$%29( *5$'(

:DOO KHDW ORVVHV DUH GHWHUPLQHG IURP WKH KHDW WKDW LV
WUDQVPLWWHG WKURXJK WKH ZDOO RU SDUWLWLRQ GXH WR WKH
WHPSHUDWXUH GLIIHUHQFH DFURVV WKH ZDOO RU SDUWLWLRQ
7DEOH %± OLVWV KHDW WUDQVIHU PXOWLSOLHUV +70 IRU
YDULRXV W\SHV RI ZDOO FRQVWUXFWLRQ DQG IRU YDULRXV GH
VLJQ WHPSHUDWXUH GLIIHUHQFHV /RVVHV DUH FRPSXWHG
IRU WKH QHW ZDOO DUHD 6XEWUDFW GRRU DQG ZLQGRZ DUHDV
IURP JURVV ZDOO DUHD 


),*85( ï $%29( *5$'( (;326('
:$//6 5(35,17(' )520 $&&$
´0$18$/ -µ

5HVLGHQWLDO &RPIRUW 6\VWHP ,QVWDOODWLRQ 6WDQGDUGV 0DQXDO Ÿ 6HYHQWK (GLWLRQ

3DUWLWLRQV DQG NQHH ZDOOV DUH ZDOOV WKDW DUH QRW GLUHFW
O\ H[SRVHG WR WKH RXWVLGH EXW VHSDUDWH D FRQGLWLRQHG
VSDFH IURP DQ XQFRQGLWLRQHG VSDFH 3DUWLWLRQ DQG
NQHH ZDOO DUHDV DUH FRPSXWHG LQ WKH VDPH PDQQHU DV
H[SRVHG ZDOO DUHDV 5HIHU WR )LJXUHV ± DQG ± IRU
H[DPSOHV RI D SDUWLWLRQ ZDOO DQG D NQHH ZDOO:$// /266(6 %(/2: *5$'(

7HPSHUDWXUH GLIIHUHQFHV DQG KHDW ORVV DFURVV ZDOOV
EHORZ JUDGH GHSHQG RQ WKH JURXQG WHPSHUDWXUH DW YDU
LRXV GHSWKV %HWZHHQ WKH VXUIDFH DQG WZR IHHW GHHS
WKH LQVXODWLQJ HIIHFW RI WKH VRLO LV VOLJKW DQG WKH JURXQG
WHPSHUDWXUH LV DSSUR[LPDWHO\ HTXDO WR ZLQWHU RXWVLGH
GHVLJQ WHPSHUDWXUH $ ZDOO WKDW GRHV QRW H[WHQG PRUH
WKDQ WZR IHHW EHORZ JUDGH VKRXOG EH HYDOXDWHG DV DQ
DERYH JUDGH ZDOO FRQVWUXFWLRQ QXPEHUV  RU  
$W WZR IHHW RU PRUH EHORZ JUDGH WKH LQVXODWLQJ HIIHFW
RI WKH JURXQG LV PRUH SURQRXQFHG DQG FRQVWUXFWLRQ
QXPEHU  DSSOLHV :KHQ XVLQJ FRQVWUXFWLRQ QXPEHU
 WKH ZLQWHU GHVLJQ WHPSHUDWXUH GLIIHUHQFH LV XVHG
WR VHOHFW WKH +70
,I WKH ERWWRP RI WKH ZDOO H[WHQGV PRUH WKDQ WZR IHHW
EXW QRW PRUH WKDQ ILYH IHHW EHORZ JUDGH UHIHU WR
FRQVWUXFWLRQ QXPEHUV  D E F RU G IRU WKH SURSHU
+70 YDOXH 0XOWLSO\ WKLV +70 YDOXH E\ WKH QHW ZDOO
DUHD WKDW FRUUHVSRQGV WR WKH GLVWDQFH EHWZHHQ JURXQG
OHYHO DQG WKH ERWWRP RI WKH ZDOO

),*85( ï &2/' 3$57,7,21
5(35,17(' )520 $&&$ ´0$18$/ -µ
1RWH WKDW WKH GLPHQVLRQV DQG DUHDV IRU FORVHWV DQG
KDOOV DUH XVXDOO\ LQFOXGHG ZLWK WKRVH RI WKH DGMRLQLQJ
URRPV +RZHYHU ODUJH FORVHWV DQG HQWUDQFH KDOOV
VKRXOG EH FRQVLGHUHG DV VHSDUDWH URRPV :KHQ D VWDLU
FDVH LV QH[W WR D FROG RXWVLGH ZDOO WKH VWDLU FDVH ZDOO
DUHD VKRXOG EH LQFOXGHG ZLWK WKH H[SRVHG ZDOO DUHD
IRU WKH KDOO RU URRP EHORZ

,I WKH ERWWRP RI WKH ZDOO H[WHQGV PRUH WKDQ ILYH IHHW
EHORZ JUDGH UHIHU WR 7DEOH %± FRQVWUXFWLRQ QXPEHUV
 H I J RU K IRU WKH SURSHU +70 YDOXH 0XOWLSO\
WKLV +70 YDOXH E\ WKH QHW ZDOO DUHD WKDW FRUUHVSRQGV
WR WKH GLVWDQFH EHWZHHQ JURXQG OHYHO DQG WKH ERWWRP
RI WKH ZDOO


:DOOV WKDW H[WHQG WZR RU PRUH IHHW EHORZ JUDGH DUH
H[SRVHG ZDOOV %HORZ JUDGH ZDOO DUHDV DUH FRPSXWHG
LQ WKH VDPH PDQQHU DV DERYH JUDGH ZDOO DUHD H[FHSW
WKDW WKH EHORZ JUDGH ZDOO KHLJKW LV HTXDO WR WKH GLV
WDQFH IURP WKH ERWWRP RI WKH ZDOO WR JUDGH OHYHO ,I
WKH ZDOO DOVR H[WHQGV DERYH JUDGH WKH QHW DUHD RI WKH
DERYH JUDGH VWULS LV DFFRXQWHG IRU LQ D VHSDUDWH FDO
FXODWLRQ ,I WKH JUDGH OHYHO YDULHV XVH DQ DYHUDJH
JUDGH OHYHO WR FRPSXWH WKH EHORZ JUDGH ZDOO DUHD IRU
HDFK ZDOO H[SRVXUH 5HIHU WR )LJXUH ± IRU DQ LO
OXVWUDWLRQ RI D EHORZ JUDGH ZDOO


),*85( ï .1(( :$// 3$57,7,21
5(35,17(' )520 $&&$ ´0$18$/ -µ

%(/2: *5$'( :$// $5($

&(,/,1* $1' 522) /266(6

+HDW ZLOO EH ORVW WKURXJK FHLOLQJV ORFDWHG EHQHDWK
FROG DWWLFV RU XQKHDWHG VSDFHV ,I WKH FHLOLQJ FDYLW\ LV
YHQWHG WR WKH RXWVLGH DVVXPH WKH WHPSHUDWXUH LQ WKH
FDYLW\ RU DWWLF LV HTXDO WR WKH RXWVLGH DLU WHPSHUDWXUH
,I WKH FDYLW\ DERYH D FHLOLQJ LV KHDWHG XVH WKH DFWXDO
WHPSHUDWXUH GLIIHUHQFH H[SHFWHG 7DEOH %± OLVWV WKH
+70 IRU YDULRXV W\SHV RI FHLOLQJV URRIV FHLOLQJ±URRI
FRPELQDWLRQV DQG WHPSHUDWXUH GLIIHUHQFHV

5HVLGHQWLDO &RPIRUW 6\VWHP ,QVWDOODWLRQ 6WDQGDUGV 0DQXDO Ÿ 6HYHQWK (GLWLRQ